kîkwây kiwihtamâkonaw âcathohkîwina? What do our stories tell us? Solomon Ratt (th-dialect, audio)

With thanks to Solomon Ratt for sharing in his mother language – Woodlands Cree (th-dialect), in honour of International Mother Language Day, 21 February 2019. You can read along with his video here – or you can use the following text (with or without accompanying audio) to study at your leisure. (Note that the diagram shown above uses y-dialect!) 

kîkwây kiwihtamâkonaw âcathohkîwina? cihcipiscikwân
ᑮᒁᕀ ᑭᐏᐦᑕᒫᑯᓇᐤ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ?
 
WHAT DO OUR STORIES TELL US: The Rolling Head.

tânisi mâka kayâs î-kî-itâpatahki âcathohkîwina?
ᒋᐦᒋᐱᐢᒋᒁᐣᑖᓂᓯ ᒫᑲ ᑲᔮᐢ ᐄ ᑮ ᐃᑖᐸᑕᐦᑭ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ?
How were sacred stories used long ago?

ispî mâna kâ-kî-pipohk onîkihikomâwak mâna kî-mâh-mâci-acathohkîwak, î-otamihâcik ocawâsimisiwâwa ispî kâ-pihcâ-tipiskâthik. nistam kâ-mispok mâna kâ-kî-mâci-âcathohkânowik.
ᐃᐢᐲ ᒫᓇ ᑳ ᑮ ᐱᐳᕽ ᐅᓃᑭᐦᐃᑯᒫᐘᐠ ᒫᓇ ᑮ ᒫᐦ ᒫᒋ ᐊᒐᖪᐦᑮᐘᐠ, ᐄ ᐅᑕᒥᐦᐋᒋᐠ ᐅᒐᐚᓯᒥᓯᐚᐘ ᐃᐢᐲ ᑳ ᐱᐦᒑ ᑎᐱᐢᑳᖨᐠ᙮ ᓂᐢᑕᒼ ᑳ ᒥᐢᐳᐠ ᒫᓇ ᑳ ᑮ ᒫᒋ ᐋᒐᖪᐦᑳᓄᐏᐠ᙮
When winter set in it was the time for the parents to tell sacred stories to their children, thus occupying their children on long winter nights. They started to tell the sacred stories on the first fall of snow.

nikiskisin kâ-kî-awâsisiwiyân, ikota niwâskahikanisinânihk ninîkihikonânak kî-misi-pônamwak kotawânâpisk, kî-saskahamwak wâsiskocînikanisa, nikî-kîsôsimikonânak ikwa kî-mâc-âcathohkîwak. wîsahkîcâhkwa nîkan kâ-kî-âcimâcik.
ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ ᑳ ᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᐣ, ᐃᑯᑕ ᓂᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᓯᓈᓂᕽ ᓂᓃᑭᐦᐃᑯᓈᓇᐠ ᑮ ᒥᓯ ᐴᓇᒷᐠ ᑯᑕᐚᓈᐱᐢᐠ, ᑮ ᓴᐢᑲᐦᐊᒷᐠ ᐚᓯᐢᑯᒌᓂᑲᓂᓴ, ᓂᑮ ᑮᓲᓯᒥᑯᓈᓇᐠ ᐃᑿ ᑮ ᒫᒑᒐᖪᐦᑮᐘᐠ᙮ ᐑᓴᐦᑮᒑᐦᑿ ᓃᑲᐣ ᑳ ᑮ ᐋᒋᒫᒋᐠ᙮
I remember when I was a child: there in our cabin our parents would put lots of wood in the stove, light the candles, bundle us up in warm blankets then started telling the sacred stories. First they told stories about wîsahkîcâhk.

tâpiskôc mâna tîpithahk î-otamîhâwasocik ispî kâ-âcathohkîcik, wîtha mâna î-wawiyasîhtâkwahki anihi âcathohkîwina, ithikohk î-kâh-kakîpâtisit wîsahkîcâhk. namôtha mâka anima iyakohci poko, kî-kiskinwahamâkîmakanwa anihi âcathohkîwina. iyakoni ôho âcathohkîwina î-ohci-kiskinwahamâkîcik tânisi kita-isi-pimâtisicik ôta askîhk kâkikî kâ-pimipathik.
ᑖᐱᐢᑰᐨ ᒫᓇ ᑏᐱᖬᕽ ᐄ ᐅᑕᒦᐦᐋᐘᓱᒋᐠ ᐃᐢᐲ ᑳ ᐋᒐᖪᐦᑮᒋᐠ, ᐑᖬ ᒫᓇ ᐄ ᐘᐏᔭᓰᐦᑖᑿᐦᑭ ᐊᓂᐦᐃ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ, ᐃᖨᑯᕽ ᐄ ᑳᐦ ᑲᑮᐹᑎᓯᐟ ᐑᓴᐦᑮᒑᕽ᙮ ᓇᒨᖬ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᐃᔭᑯᐦᒋ ᐳᑯ, ᑮ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑮᒪᑲᓌ ᐊᓂᐦᐃ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ᙮ ᐃᔭᑯᓂ ᐆᐦᐅ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ ᐄ ᐅᐦᒋ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑮᒋᐠ ᑖᓂᓯ ᑭᑕ ᐃᓯ ᐱᒫᑎᓯᒋᐠ ᐆᑕ ᐊᐢᑮᕽ ᑳᑭᑮ ᑳ ᐱᒥᐸᖨᐠ᙮
It is as if the stories were told to merely occupy the children because the stories were funny and wîsahkîcâhk did many silly things. But that was not their only purpose, the stories were educational. These stories contain lessons on how to survive in our world which is always in flux.

mâmiskôtîtân nistam anima wîsahkîcâhk âcathohkîwin, ‘cihcipiscikwân’ kâ-icikâtîk. ikota âcathohkanihk kikakî-miskînaw kahkithaw kiskinwahamâkîwina wâsakâm-pimâtisiwin ohci:
ᒫᒥᐢᑰᑏᑖᐣ ᓂᐢᑕᒼ ᐊᓂᒪ ᐑᓴᐦᑮᒑᕽ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᐣ, ‘ᒋᐦᒋᐱᐢᒋᒁᓂ ᑳ ᐃᒋᑳᑏᐠ᙮ ᐃᑯᑕ ᐋᒐᖪᐦᑲᓂᕽ ᑭᑲᑮ ᒥᐢᑮᓇᐤ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑮᐏᓇ ᐚᓴᑳᒼ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᐅᐦᒋ:
Let’s talk about first story of the wîsahkîcâhk cycle called ‘cihcipiscikwân – Rolling Head.’ In this story we can find all the teachings of the Circle of Life: 

1.niwayak isi-tapasîwak wîsahkîcâhk ikwa osîmisa, ispî kâ-tapasîhâcik cihcipiscikwâna;
ᓂᐘᔭᐠ ᐃᓯ ᑕᐸᓰᐘᐠ ᐑᓴᐦᑮᒑᕽ ᐃᑿ ᐅᓰᒥᓴ, ᐃᐢᐲ ᑳ ᑕᐸᓰᐦᐋᒋᐠ ᒋᐦᒋᐱᐢᒋᒁᓇ;
there are the four cardinal points in the flight of wîsahkîcâhk and his younger brother as they flee from the evil Rolling Head; 

2. iwâpamânawak kahkithaw itwiwihk pisiskiwak kâ-pimohtîcik kâ-pakâsimocik, kâ-pimithâcik, kâ-pimitâcimocik;
ᑭᐚᐸᒫᓇᐘᐠ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐃᑚᐏᕽ ᐱᓯᐢᑭᐘᐠ ᑳ ᐱᒧᐦᑏᒋᐠ ᑳ ᐸᑳᓯᒧᒋᐠ, ᑳ ᐱᒥᖭᒋᐠ, ᑳ ᐱᒥᑖᒋᒧᒋᐠ;
in the various characters who are in the story are represented four mode of mobility: walkers, swimmers, flyer, and crawlers;

3. kâ-ati-isi-pimâtisinâniwik: oskawâsisiwin, oskâyayiwin, kîsohpikihowin, ikwa kisiyayawin;
ᑳ ᐊᑎ ᐃᓯ ᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐏᐠ: ᐅᐢᑲᐚᓯᓯᐏᐣ, ᐅᐢᑳᔭᔨᐏᐣ, ᑮᓱᐦᐱᑭᐦᐅᐏᐣ, ᐃᑿ ᑭᓯᔭᔭᐏᐣ;
four stages of life: infancy, adolescence, adulthood, and old age;

4. niyo itwihk kâ-itâniwin: athisitinîwin, pisiskiwin, oskihtîpakiwin, ikwa asinîwin;
ᓂᔪ ᐃᑚᕽ ᑳ ᐃᑖᓂᐏᐣ: ᐊᖨᓯᑎᓃᐏᐣ, ᐱᓯᐢᑭᐏᐣ, ᐅᐢᑭᐦᑏᐸᑭᐏᐣ, ᐃᑿ ᐊᓯᓃᐏᐣ;
four orders of life: human, animal, plant, and mineral;

5. niyo-ayâkîhiwin: askiy, iskotîw, nipiy, thîhthîwin;
ᓂᔪ ᐊᔮᑮᐦᐃᐏᐣ: ᐊᐢᑭᕀ, ᐃᐢᑯᑏᐤ, ᓂᐱᕀ, ᖩᐦᖩᐏᐣ;
four elements: earth, fire, water, and air;

6. niyo kîkwâya ohcitaw poko ta-ihtakohki ta-mitho-pimâtisinânowik: kanawîthimikosiwin, pimâcihiwîwin, ohpikihiwin, ikwa misiwîyâwin;
ᓂᔪ ᑮᒁᔭ ᐅᐦᒋᑕᐤ ᐳᑯ ᑕ ᐃᐦᑕᑯᐦᑭ ᑕ ᒥᖪ ᐱᒫᑎᓯᓈᓄᐏᐠ: ᑲᓇᐑᖨᒥᑯᓯᐏᐣ, ᐱᒫᒋᐦᐃᐑᐏᐣ, ᐅᐦᐱᑭᐦᐃᐏᐣ, ᐃᑿ ᒥᓯᐑᔮᐏᐣ;
four essential requirements for a healthy life: protection, nourishment, growth, and wholeness;

7. niyo isi-ayâwinwa: môsihtâwin, sôhkâtisiwin, mâmitonîthihtamowin, ikwa ahcahkowin.
ᓂᔪ ᐃᓯ ᐊᔮᐏᓌ: ᒨᓯᐦᑖᐏᐣ, ᓲᐦᑳᑎᓯᐏᐣ, ᒫᒥᑐᓃᖨᐦᑕᒧᐏᐣ, ᐃᑿ ᐊᐦᒐᐦᑯᐏᐣ᙮
four aspects of human nature: emotional, physical, mental, and spiritual.

8. ikwa otapasîwiniwâw î-âtotahkwâw tânisi kâ-pî-isi-pimôtîhocik nihithawak: sâkâstînohk ohci, sâwanohk isi, pahkisimotâhk isi, kîwîtinohk isi ikwa kâwi sâkâstînohk takopahtâwak. kapî ôta kikî-ayânaw.
ᐃᑿ ᐅᑕᐸᓰᐏᓂᐚᐤ ᐄ ᐋᑐᑕᐦᒁᐤ ᑖᓂᓯ ᑳ ᐲ ᐃᓯ ᐱᒨᑏᐦᐅᒋᐠ ᓂᐦᐃᖬᐘᐠ: ᓵᑳᐢᑏᓄᕽ ᐅᐦᒋ, ᓵᐘᓄᕽ ᐃᓯ, ᐸᐦᑭᓯᒧᑖᕽ ᐃᓯ, ᑮᐑᑎᓄᕽ ᐃᓯ ᐃᑿ ᑳᐏ ᓵᑳᐢᑏᓄᕽ ᑕᑯᐸᐦᑖᐘᐠ᙮ ᑲᐲ ᐆᑕ ᑭᑮ ᐊᔮᓇᐤ᙮
the flight of the boys is essentially a Cree migration story: from east to the south to the west to the north and back to the east. We were always here!

kîspin îkâ awasimî âcathohkîyahk kika-wanihtânaw ôhi kiskinwahamâkîwina.
ᑮᐢᐱᐣ ᐄᑳ ᐊᐘᓯᒦ ᐋᒐᖪᐦᑮᔭᕽ ᑭᑲ ᐘᓂᐦᑖᓇᐤ ᐆᐦᐃ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑮᐏᓇ᙮
When we no longer tell our stories we lose all this education.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chief Anus: Solomon Ratt (y-dialect)

https://iheartguts.com/products/rectum-lapel-pin Wear a pin to show them who’s boss!

Sol offers this as his contribution to story-telling month for 2019.

One friend commented that the story is hardly new: people have been making the same complaint about bosses for millenia! I hope it makes you laugh!

pêyakwâw kî-kâh-kihkâmitiwak pâh-pahki miyaw. kihkâmitowak awîna kâ-tipêyihtahk miyaw.
“niya nitipêyihtênân miyaw ayisk ê-wâpahtayôskêyâhk,” itwêwak miskîsikwa. “niyanân okimâwak!”
“niya nitipêyihtênân miyaw ayisk ê-pêhtâkanohkêyâhk,” itwêwak mihtawakaya. “niyanân okimâwak!”
“niya nitipêyihtên miyaw ayisk ê-pîkiskwâtamohkêyân,” itwêw mitôn. “niya okimâw!”
“niya nitipêyihtên miyaw ayisk ê-wêpinamân kahkiyaw kîkway kâ-mâyiskâkoyêk,” itwêw mîsâkan. “niya okimâw!”
kahkiyaw pâhpihik! kisîmik! êkwâni kâ-kiposit mîsâkan, ê-kisipikahcêhât miyawa. mêtoni kinwêsk kisipahcêw.
piyisk miskîsikwa misi-pâkacâpiwak. mêtoni êkâ ê-kî-wâpicik.
piyisk mihtawakaya têwêhtawakêwak. mêtoni êkâ ê-kî-pêhtahkik.
piyisk pâkânipayiw mitôn. mêtoni êkâ ê-kî-pîkiskwêt.
mêtoni ê-ati-nanamipayik miyaw.
wahwâ! kitimâkisiwak. piyisk mâmawi-mawimowak.
“hâw, mîsâkan! kiya! kiya okimâw! pôyo-kipociwi!”
êkwâni mâni-mâka wiya êsa mîsâkan okimâw!

ᐯᔭᒁᐤ ᑮ ᑳᐦ ᑭᐦᑳᒥᑎᐘᐠ ᐹᐦ ᐸᐦᑭ ᒥᔭᐤ᙮ ᑭᐦᑳᒥᑐᐘᐠ ᐊᐑᓇ ᑳ ᑎᐯᔨᐦᑕᕽ ᒥᔭᐤ᙮
“ᓂᔭ ᓂᑎᐯᔨᐦᑌᓈᐣ ᒥᔭᐤ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᐚᐸᐦᑕᔫᐢᑫᔮᕽ,” ᐃᑘᐘᐠ ᒥᐢᑮᓯᑿ᙮ “ᓂᔭᓈᐣ ᐅᑭᒫᐘᐠ!”
“ᓂᔭ ᓂᑎᐯᔨᐦᑌᓈᐣ ᒥᔭᐤ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᐯᐦᑖᑲᓄᐦᑫᔮᕽ,” ᐃᑘᐘᐠ ᒥᐦᑕᐘᑲᔭ᙮ “ᓂᔭᓈᐣ ᐅᑭᒫᐘᐠ!”
“ᓂᔭ ᓂᑎᐯᔨᐦᑌᐣ ᒥᔭᐤ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᐲᑭᐢᒁᑕᒧᐦᑫᔮᐣ,” ᐃᑘᐤ ᒥᑑᐣ᙮ “ᓂᔭ ᐅᑭᒫᐤ!”
“ᓂᔭ ᓂᑎᐯᔨᐦᑌᐣ ᒥᔭᐤ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᐍᐱᓇᒫᐣ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑮᑿᕀ ᑳ ᒫᔨᐢᑳᑯᔦᐠ,” ᐃᑘᐤ ᒦᓵᑲᐣ᙮ “ᓂᔭ ᐅᑭᒫᐤ!”
ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐹᐦᐱᐦᐃᐠ! ᑭᓰᒥᐠ! ᐁᒁᓂ ᑳ ᑭᐳᓯᐟ ᒦᓵᑲᐣ, ᐁ ᑭᓯᐱᑲᐦᒉᐦᐋᐟ ᒥᔭᐘ᙮ ᒣᑐᓂ ᑭᓊᐢᐠ ᑭᓯᐸᐦᒉᐤ᙮
ᐱᔨᐢᐠ ᒥᐢᑮᓯᑿ ᒥᓯ ᐹᑲᒑᐱᐘᐠ᙮ ᒣᑐᓂ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐚᐱᒋᐠ᙮
ᐱᔨᐢᐠ ᒥᐦᑕᐘᑲᔭ ᑌᐍᐦᑕᐘᑫᐘᐠ᙮ ᒣᑐᓂ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐯᐦᑕᐦᑭᐠ᙮
ᐱᔨᐢᐠ ᐹᑳᓂᐸᔨᐤ ᒥᑑᐣ᙮ ᒣᑐᓂ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐲᑭᐢᑵᐟ᙮
ᒣᑐᓂ ᐁ ᐊᑎ ᓇᓇᒥᐸᔨᐠ ᒥᔭᐤ᙮
ᐘᐦᐚ! ᑭᑎᒫᑭᓯᐘᐠ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᒫᒪᐏ ᒪᐏᒧᐘᐠ᙮
“ᐦᐋᐤ, ᒦᓵᑲᐣ! ᑭᔭ! ᑭᔭ ᐅᑭᒫᐤ! ᐴᔪ ᑭᐳᒋᐏ!”
ᐁᒁᓂ ᒫᓂ ᒫᑲ ᐏᔭ ᐁᓴ ᒦᓵᑲᐣ ᐅᑭᒫᐤ!

One time the body parts were arguing. They were arguing about who ruled the body.
“We rule the body because we make it possible for y’all to see,” say the eyes. “We are the Chiefs!”
“We rule the body because we make it possible for y’all to hear,” say the ears. “We are the Chiefs!”
“I rule the body because I make it possible for y’all to speak,” says the mouth. “I am the Chief!”
“I rule the body because I throw away all the things that make you ill,” say the anus. “I am the Chief!”
They all laugh at him. They make him angry. Then anus shuts his hole, making the body constipated. He made it constipated for a long time!
Eventually the eyes swell up. They were unable to see!
Eventually the ears start to ache. They were unable to hear!
Eventually the mouth starts to swell up. He was unable to speak.
The body starts to shake!
Wah! They were in a pitiful state. Eventually they pleaded together!
“Okay Anus! You! You are the chief! Quit being constipated.”
For sure then, it is the anus who is the Chief!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Good news for Valentine’s Day! Solomon Ratt (th-dialect)

oskinîkiw: î-pî-nitomiskwîmitân awa kitânis.
ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ:   ᐄ ᐲ ᓂᑐᒥᐢᑹᒥᑖᐣ ᐊᐘ ᑭᑖᓂᐢ᙮
Young dude: I have come to ask for your daughter’s hand in marriage.

kisîyinîw: î-mwayî-kîsasiwâtamân kîspin ôma ka-mitho-wîcîwihtonânowin nîkân wîhtamawin kinîkihokwak owîhthowiniwâwa, kohkom ikwa kimosôm owîhthowiniwâwa, kôcâpânak owîhthowiniwâwa, kitâniskotâpânak owîhthowiniwâwa, kihcâniskocâpâmak owîhthowiniwâwa. ikos-îsi nika-kihcinâhon îkâ î-wâhkômitoyîk.ᓈᐲᐤ:    ᐄ ᒷᔩ ᑮᓴᓯᐚᑕᒫᐣ ᑮᐢᐱᐣ ᐆᒪ ᑲ ᒥᖪ ᐑᒌᐏᐦᑐᓈᓄᐏᐣ ᓃᑳᐣ ᐑᐦᑕᒪᐏᐣ ᑭᓃᑭᐦᐅᑿᐠ ᐅᐑᐦᖪᐏᓂᐚᐘ, ᑯᐦᑯᒼ ᐃᑿ ᑭᒧᓲᒼ ᐅᐑᐦᖪᐏᓂᐚᐘ, ᑰᒑᐹᓇᐠ ᐅᐑᐦᖪᐏᓂᐚᐘ, ᑭᑖᓂᐢᑯᑖᐹᓇᐠ ᐅᐑᐦᖪᐏᓂᐚᐘ, ᑭᐦᒑᓂᐢᑯᒑᐹᒪᐠ ᐅᐑᐦᖪᐏᓂᐚᐘ᙮ ᐃᑯᓰᓯ ᓂᑲ ᑭᐦᒋᓈᐦᐅᐣ ᐄᑳ ᐄ ᐚᐦᑰᒥᑐᔩᐠ᙮
Old dude: Before I consider if this will be a good match tell me your parents’ names, your grandparents’ names, your great-grandparents’ names, your great-great-grandparents’ names and your great-great-great-grandparents’s names. That way I can be sure you are not cousins.

…….

mâmaskâc nîcimos. namôya kiwâhkômitonaw!
ᒫᒪᐢᑳᐨ ᓃᒋᒧᐢ᙮ ᓇᒨᔭ ᑭᐚᐦᑰᒥᑐᓇᐤ!
Young dude to his sweetheart: Fabulous, sweetheart! We’re not related!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

miyo-sâkihitowin-kîsikanisik 2019! Talking Hearts

Be my sweetie: Solomon Ratt

Ever wonder what those little candy hearts might say if they were written in Cree?  Solomon Ratt knows all kinds of sweet nothings (!) but I opted to keep this G-rated for classroom use.  😉
Maybe there’s even a classroom activity in this!

nîcimossweetheart
môcikihtâtânlet's have fun
kâkikêforever
kisâkihitinI love you
âmiy! Awwww!
nitôtêmmy friend
pê-âkwaskitinincome hug me
kiya êkwa niyayou and me
kikicimâkinâkosinyou're cute
pê-ocêmincome kiss me
no image (yet)astamcome here
no image (yet)awâsgo away
no image (yet)piko îspihkany time
no image (yet)kimiyosinyou are beautiful
no image (yet)kiwihkimâkosinyou smell nice
no image (yet) - and maybe not for kids! I desire youkitakâwâtitin
no image (yet) - and maybe not for kids! pakitinamawinlet me have my way with you

Be sure to look under Categories under “Valentines” on the menu at the right to find Valentine’s posts from the last few years, or click this link: http://creeliteracy.org/category/lesson-2/seasonal/valentines-day/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Midnight Shine: Heart of Gold Video

Official Video – Now over 33,000 Youtube Views!

You’ve got to love the feel and the smiles in the Attawapiskat-filmed video that even credits the Rez Dogs. And it’s even more fun to sing along in Cree.

(N-dialect text transcription, thanks to Ken Paupanekis)

niwî-pimâtisin, niwî-mîniwân
ninanâtawâpamâw kâ-mino-têhêt
môna nitayân ôhi kêkwâna
ê-nâtawâpamak kâ-mino-têhêt
âsay (ê)-kisênîwiyân
ê-nâtawâpamak kâ-mino-têhêt
âsay (ê)-kisênîwiyân

ᓂᐑᐱᒫᑎᓯᐣ,  ᓂᐑᒦᓂᐚᐣ
ᓂᓇᓈᑕᐚᐸᒫᐤ  ᑳᒥᓄᑌᐦᐁᐟ
ᒨᓇ ᓂᑕᔮᐣ ᐆᐦᐃ  ᑫᒁᓇ
ᐁᓈᑕᐚᐸᒪᐠ  ᑳᒥᓄᑌᐦᐁᐟ
ᐋᓴᐩ  ᐁᑭᓭᓃᐏᔮᐣ
ᐁᓈᑕᐚᐸᒪᐠ  ᑳᒥᓄᑌᐦᐁᐟ
ᐋᓴᐩ  ᐁᑭᓭᓃᐏᔮᐣ

I wanna live, I wanna give
I’ve been a miner for a heart of gold
It’s these expressions I never give
That keep me searching for a heart of gold
And I’m getting old
That keep me searching for a heart of gold
And I’m getting old

Read more at an earlier CLN post about this great Neil Young cover

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Speaking Cree to Power

Robert-Falcon Oullette and Dr Kevin Lewis together in Ottawa

We are all proud of Robert-Falcon Oullette for his role in bringing Cree into the House of Commons. As he reclaims the language which is his birthright, we are also proud of Kevin Lewis and Darren Okemaysim and others working to support him – and the Cree language – by providing translation in the House. Read more from the Winnipeg Free Press, and from iPolitics. Scroll down to see the full text in Cree as it will appear in Hansard. 


kimahihcihinânâwâw – ᑭᒪᐦᐃᐦᒋᐦᐃᓈᓈᐚᐤ – You all make us proud!

M-207: mistikwaskisinak nanâtohkôskânêsiwi-kîsikâwDutch Heritage Day
kâ-isi-itasinahikâtêk kâ-wî-pîkiskwâtamihkText of the Motion
êkota, kê-itêyihtamihk okihci-wiyasowêwikamikohk, kâ-itâpahtâhkik kâkiyaw kâ-kî-isi-pê-mêkicik ayisiyiniwak ôta ohci kâ-kanâtahk ta-kwêskinahkik ita anima askiy Netherlands kâ-itamihk, asici mîna kâ-isi-pê-mêkicik kâ-pê-miyâcik ôki ohci ôta kâ-kanâtahk aniki ohci mistikwaskisinak onanâtohkôkânêsiwin, kâ-nîkânapîstahkik kitaskînaw ta-nisitawinahkik itahto ispayiki sâkipakâwipîsim niyânan akimihci ta-wihtamihk isi mistikwaskisinak nanâtohkôskânêsiwi-kîsikâw ta-kistêyihtamihihcik kâ-âkwâpitisocik ôta askiy.That, in the opinion of the House, in recognition of the sacrifices made by Canadians in the liberation of the Netherlands, as well as the contributions made to Canada by those of Dutch heritage, the government should recognize every May 5 as Dutch Heritage Day to honour this unique bond.
kinanâskômitin, onîkâni-pîkiskwêw. mistahi ninanâskômon ta-ayâyân ôma ta-pîkiskwâtamân iyikohk kâ-kî-isi-pê-misi-mêkicik ôta ôma kâ-kanâtahk askiy kâ-kî-kakwê-kwêskinahkik Netherelands kê-itamihk. kikâ-kî-koskohowak ayisiyiniwak, anima tâpwêwin mistahi êsa ôki nistam-iyiniwak mistahi wîstawâw mêkiwak ôma kwêskinikêwin. môsci-awiyak môy kê-itêyihtam ê-âkwâpitsocik nistam-iyiniwak êkwa mistikwaskisinak, mâka astêw anima âkwâpisowin.Thank you, Mr. Speaker. I am very thankful to have this opportunity to speak about the tremendous contributions made to Canada by those of Dutch heritage and the incredible sacrifices made by Canadians in the liberation of the Netherlands. What might surprise people, is the fact that many Indigenous people contributed to this liberation. One might not think that there is much of a link between Indigenous people and Dutch people, but there definitely is.
nîswâw kâ-kî-isi-nôtinitohk kâhkiyaw isi, ayiwâk isi nîsomitanaw nistam-iyiniwak wanihtâw opimâtisiwiniwâw. ôta kâ-kanâtahk nistam-iyiniwak asici kî-mêkiwak ayiwâkêsîs isi nîstanaw-nistosâp kihci-mitâtahtomitanaw pîwâpiskwa osôniyâmiwâwa ohci ta-wîcihitâsocik kâ-kî-isi-nôtinitohk, môy itowâhk sôniyâw kâ-mêkihk kâ-kicimâkisicik tâpiskôc Red Cross kâ-icikâtêk ahpô anima British War Victims Fund kâ-icikatêk. nistam-iyiniwak asici kî-mêkiwak âtiht otaskîwâwa, kî-âpacihcikâtêwa isi pimiyâkan otwêhowinihk, opaskisikêwi-misipaskwak êkwa naskwâwikamikwa. tipahâskân anima Manitoba kâ-icikâtêk anima kinosêwi-sîpiy iskonikan kî-miyâwak British Empire Medals ohci ana King George VI êkospîhk kâ-kî-nîkânapit ispîhk 1943 kâ-kî-ispayik kâ-kî-pê-isi-nîkânîcik êkwa kâ-kî-pê-wîcihtahkik itê isi anima kâ-kî-mêkwâ-kihci-nôtinitohk. In the Second World War as a whole, more than 200 Indigenous soldiers lost their life. Canadian First Nations bands also donated more than $23,000 of their own money to the war effort, which does not include money donated to charities such as the Red Cross or the British War Victims Fund. First Nations peoples also contributed some reserve lands, which were used for airports, rifle ranges and defence posts. Manitoba's Norway House Band was awarded British Empire Medals from King George VI in 1943 for the leadership and loyalty they demonstrated to the war effort.
nistam-iyiniwak onôtinikêwiyiniwak kaskihtamâsowak kêyiwêhk ayinânêwosâp wawêsîhiwêwin osâm ê-kî-pê-isi-onâpêkâsocik kâ-mêkwâ-nôtinikêcik. kî-wîcihiwêwak kâhkiyaw ita kâ-kî-nôtinitohk êkwa kâ-isi-wiyasiwâcikâtêk, ita ohci anihi kâ-kî-pê-misiwanâcihihcik Dieppe askîwâwa, kâ-wâsakêwêmêpayik Normandy kâ-kî-pîhtokwêcik êkwa mîna kâ-kî-nôtinitohk ita Battle of Hong Kong kê-icikâtêk ita kêkâc nîswâw-kihci-mitâtatomitnaw ayisiyiniwak ohci Winnipeg Grenadiers kâ-itihcik êkwa aniki Royal Rifles of Canada kâ-itihcik kî-kipahwâwak ita aniki ohci sêkipacwâsak. kêkâc nikotwâsosâp ôki kipahwâwak kî-pê-nistam-iyiniwîwak âhpo kî-pê-âpihtawi-kosisânîwak. Indigenous soldiers earned a minimum of 18 decorations for bravery in action. They participated in every major battle and campaign, from the disastrous Dieppe landings, the pivotal Normandy invasion and the Battle of Hong Kong where just under 2,000 members of the Winnipeg Grenadiers and the Royal Rifles of Canada became prisoners of war of the Japanese. At least 16 of those prisoners were First Nations people or Métis.
ispîhk nôcihitowipîsim kâ-kî-akimiht 1944, nisto-pîsimwa poko kâ-kî-kîsipayik D-Day, êkonik ôki ayisiyiniwak ohci ôta kâ-kanâtahk kî-mâciwêpinikêwak ta-kakwê-kâwi-âkwâpitahkik anima Netherlands otaskîwâw ohci aniki Nazi kâ-itihcik ta-sâpô-otinahkik. kâ-kî-isi-itwêyân nistam, âtiht ôki onôtinikêwiyiniwak kî-pê-nistam-iyinîwak êkwa mistahi kî-mêkiwak kâ-paspihîhcik ôki mistikwaskisinak.In September 1944, only three months after D-Day, the Canadians began the campaign that would liberate the Netherlands from Nazi occupation. As I mentioned previously, some of these brave soldiers were Indigenous and gave their all for the freedom the Dutch people deserved.
ninohtê-kihcêyihtamihâw mistahi kisiskâciwanihk tipahâskân awa David Greyeyes kâ-kî-itiht. nistam kî-kistikânîwiw maskêkowiyinînâhk iskonikan ohci, kî-mâci-nôtinikêwiyinîwiw ita Great Britain kâ-âso-miyât nistam-pâskisikêwina kocihtâwin kotakak êsa kâ-mâcihtâcik, kî-wîcihiwêw ita Italy, France, Belgium êkwa ohci mîna, ita Netherlands. mistahi kî-kiskêyimâw kê-isi-nahîht papâsi-pâskisikan mîna kê-isi-âpacihtât pâskisikan, kî-kwêyâci-kiskinwahamawêw papâsi-pâskisikani-âkwâpicikanisa. kâ-kî-kîsi-sipwêhtêt ê-kî-kîsihtât nikotwâsik askîwina, kî-kâwi-pê-kîwêw ôta kâ-kanâtahk êkwa kî-kâwi-kistikêw. kî-pê-kihci-wîkimêw kotak onôtinikêwiyiniw Flora Jeanner kâ-kî-itiht, kî-nistam-iskwêwiw ohci nistam-iyiniwak ta-nitawi-pihtokwêt nôtinikêwin, kî-wîcihiwêw ita kâ-kî-itahkik RCAF Women’s Division ita ôma kâ-kanâtahk. mwêstasîs nistam êsa wiya ôta kâ-kanâtahk nistam-iyiniw ta-miyiht Regional Director of Indian Affairs kâ-itamihk. Greyeyes awa asici kî-ôkimâhkânîwiw ita anima maskêkowiyinînâhk iskonikan aciyaw. ispîhk 1977 kâ-kî-ispayik, kî-pihtokwahâw ita anima Saskatchewan’s Sports Hall of Fame. pêyakwan isi ispîhk anima askiy, kî-kistêyimâw otaskiy ohci kâ-kî-miyiht anima Member of the Order of Canada kâ-itamihk.I would like to highlight Saskatchewan's David Greyeyes. Originally a grain farmer from the Muskeg Lake Cree Band, he began his service in Great Britain giving advanced weaponry training to reinforcements, served in Italy, France, Belgium and of course, the Netherlands. Best known for his proficiency in machine-gun and rifle use, he was instrumental in training machine-gun reinforcement units. After Lt. Greyeyes' six years of service, he came back to Canada and resumed farming. He married Veteran Flora Jeanne, who was one of the first Indigenous women to join the air force, being part of the RCAF Women's Division in Canada. He later became the first Canadian First Nations member to be appointed Regional Director of Indian Affairs. Greyeyes was also chief of the Muskeg Lake Band for a time. In 1977, he was inducted into Saskatchewan's Sports Hall of Fame. That same year, he was honoured by his country by being appointed a Member of the Order of Canada.
kotak ana ta-wîhiht onôtinikêwiyiniw Charles Byce kâ-kî-itiht, kî-pêyakokâpawiw itowâhk simâkanisîtatoskêwin – Lake Superior Regiment kâ-kî-icikâtêk – ta-kahtinahk nîswaya Distinguished Conduct Medal kâ-itamihk êkwa anima Military Medal. Louisa Saylors okosisa, kî-nêhiyaw-iskwêwiw ita ohci Moose Factory iskonikan, Ontario ita tipahâskân, Byce kî-kahtinam nistam ê-miyawâhtamâht okihci-nîkânîwin ohci – MM kâ-itamihk – ita anima Netherlands ispîhk kâ-kî-kisê-pîsimohk 1945 ispîhk. kâ-ohci-âcimohk ôma mistahi mamâstêyihtâkwan. Another noteworthy soldier was Charles Byce, who was the only member of his regiment—the Lake Superior Regiment—to earn both the Distinguished Conduct Medal and the Military Medal. Son of Louisa Saylors, a Cree from Moose Factory, Ontario, Byce earned his first decoration for valour—the MM—in the Netherlands in January 1945. The story behind this award is quite amazing.
kâ-kî-kisê-pîsimok kâ-kî-akimiht nîsitanaw-pêyakosâp, 1945 ispîhk, Acting Corporal Byce êkwa nîsitanaw-nistosâp kotakak Lake Superior ohci onôtinikêwiyiniwak kisipwê-mâhtahêwak ita kâ-kaskatawâhk nôtinikêw-askîhk ta-nitawi-kahtinahkik kiskêyihtamowin ita ohci Pîwâpiskwastotin okipahwowak. Byce kî-osâpahtam niyânwâw-nâpêw owîci-nôtinikêwak ê-itisahocik ta-asawâpahcikêcik aniki ohci kâ-kî-nitawi-kahtinahkik kiskêyihtamowin. ispîhk kâ-takohtêcik ita anima kâ-ayâhciyinîwaskîhk, aniki kâ-nitawi-kahtinahkik kiskêyihtamowin kêkâc sêmâk kî-pâskiswâwak nistwâw Pîwâpiskwastotin kâ-kî-isikâpawicik. Byce wiya kî-pêyako-miskawêw nîso êkwa kipihtowêhêw pahkitêpayi-môsosiniy. kî-kaskihow asici ta-kahtinahk kiskêyihtamowin ohci pêyak Pîwâpiskwastotin-kipahwâkan mwêhci ta-wâyonîcik. kâ-kî-isi-âcimohk isi, kâ-kî-isi-wayawîcik, kî-pâskiswâwak papâsi-pâskisikana, pê-pêyahtakakotêwi-môsiniy êkwa âtiht kâ-kwâskwêpinikâtêki pâhkitêpayi-môsosiniy kâ-kî-môsci-pahkitêpayiki mâka wâpahcikâtêw ita kâ-kî-kâsôcik. On January 21 st , 1945, Acting Corporal Byce and 23 other Lake Superior soldiers set off behind enemy lines to gather intelligence from German prisoners. Byce oversaw a five-man team that was charged with providing cover for the reconnaissance group. Once they made their way to enemy territory, their reconnaissance group was almost immediately the target of fire from three German positions. Byce personally located two of them and silenced them with grenades. He even managed to obtain some information from a German prisoner before they made their way back. As the story has it, on their way out, they were fired at by machine-guns, light mortars and even a few hand-thrown grenades that exploded harmlessly but revealed enemy locations.
Corporal Byce kî-ati-môsci-itôtam, kî-môskîstawêw ita Pîwâpiskiwastotin owâtihkêwin, êkwa kwâskwêpinamawêw 36 tipahikana kâ-ispîhcâk pahkitêwi-môsisiniy. takohtâni âtiht kâ-kî-isi-nîkânîwîtahk, kî-paspîwak kâhkiyaw owîci-nôtinikêwiyiniwak kwayask. Byce kî-ati-wîhâw isi pêyak ohci kihci-mitâtahtomitanaw-nîso-mitâtahtomitanaw ôki ohci kâ-kanâtahk ta-kahtinahk Military Medal kâ-itamihk. kî-isi-masinahikâtêw ê-kihcêyihtamâht okihci-nôtinikêwiyiniw “kâ-isi-pêyatakêyimot” êkwa “kâ-sîhtatoskâtahk otatoskêwin” êkwa kî-miyâw nîkânîwin ôma kâ-kî-isi-miyopayik. Corporal Byce took initiative, charged the German dugout, and hurled into it a 36-calibre grenade. Thanks in part to this heroic effort, the patrol escaped safely. Byce became one of more than 1,200 Canadians to receive the Military Medal. His citation commended the corporal for his "coolness" and "devotion to duty" and credited him with the mission's success.
êkonik ôki okihcihtâwak kî-pê-sôhkêwiyinîwak kâhkiyaw ohci ayisiyiniwak ôta kâ-kanâtahk. môy nikî-nanâskomâwak iyikohk kâ-kî-isi-pê-sôhki-atoskêcik kwayask ta-kanawêyihtahkik kitaskînaw kwayask. kâ-isi-wîtâpisômitocik aniki ayisiyiniwak ohci kâ-kanâtahk êkwa aniki mistikwaskisinak kâ-ohcîcik kî-ayiwâki-wîtâpisômitowak, êkây wanikiskisitân kâ-kî-isi-pê-mêkicik nistam-iyiniwak aniki ohci kâ-ohcîcik ayisiyiniwak Netherlands ohci. nikihcêyihtên ta-pîkiskwâtamân ôta nîkânapîstamâkêwikamikohk ta-sîhtoskamân ta-nisitawinamihk itahto ispayiki sâkipakâwipîsim niyânan kâ-akimiht ta-wîhtamihk Mistikwaskisinak Nanâtohkôskânêsiwi-kîsikâw ta-kihcêyihtamihihcik kâ-kî-pê-isi-nîsokâpawîstâtocik êkonik ôki Mistikwaskisinak, ayisiyiniwak ohci ôma Ka-kanâtahk, êkwa Nistam-iyiniwak. kiwîcêwâkanawak ôma Mistikwaskisinak kâ-ohcîcik, kinanâskômitinân mistahi kâ-kî-isi-pê-mêkiyêk ôta nitaskînâhk, êkwa mîna ôki kâ-isi-nîkânîcik onôtinikêwiyiniwak kâ-kî-isi-pê-astâcik opimâtisiwiniwâw ta-nitawi-nôtinikêcik ta-paspihihcik Mistakwaskisinak êkwa ayisiyiniwak ohci Kâ-kanâtahk taskami kitaskînâhk, mistahi kapêyi nikihcêyihtênân. mistahi kinanâskômitinân. These brave men are heroes to all Canadians. I can not thank them enough for their hard work keeping our country safe. As the relationship between Canadians and those of Dutch heritage grows deeper, let us not forget the contributions Indigenous people made as well for the people of the Netherlands. I am honoured to speak in this House in support of recognizing every May 5th as Dutch Heritage Day to honour this unique bond between the Dutch, Canadians, and Indigenous people. To our friends of Dutch heritage, we thank you for your tremendous contributions to our country, and to our incredible soldiers who put their lives on the line for the freedom of the Dutch people and Canadians across the country, we are forever grateful. Thank you.
onîkâpêstamâkêw Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism, kâ-kî-acimostawinân cî tânitê ê-isi-kâpawiyahk ôta Canada êkwa mîna tânisi ka-isi-mâmâwi-atoskâtamahk ohi misiwê-iyiniw pîkiskwêwina ota Canada.Can the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism please update this House on Canada’s role in this initiative and the work being done to protect and revitalize Indigenous languages in Canada?
nimiywiyêhtên ôma ka-âcimostahtakohk ôki United Nations kâ-sihtoskahkik misiwê-iyiniw pîkiskwêwina 2019 kâ-akimiht, ka-âhkamêmocik êkwa ka-âhkam-atoskâhtâkik opîkiskwêwinowâwa.I am proud to say that the United Nation has declared 2019 the International Year of Indigenous Languages to help preserve these languages and safeguard the rights of those who speak them.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

sihkimâwasowin: Encouragement (Solomon Ratt, y-dialect)

The Bear Family: With lots of love and encouragement!

sihkimâwasowin  –  ᓯᐦᑭᒫᐘᓱᐏᐣ  –  encouragement

kimiyosin – ᑭᒥᔪᓯᐣ – You are beautiful (one person)
kimiyosinâwâw   –   ᑭᒥᔪᓯᓈᐚᐤ   –   You are all beautiful

kimiyo-tôtên – ᑭᒥᔪᑑᑌᐣ – You are doing good (one person)
kimiyo-tôtênâwâw   –   ᑭᒥᔪᑑᑌᓈᐚᐤ   –   You are all doing good

kinakacihtân – ᑭᓇᑲᒋᐦᑖᐣ – You are skilled (one person)
kinakacihtânâwâw   –   ᑭᓇᑲᒋᐦᑖᓈᐚᐤ   –   You are all skilled

kitiyinîsiwin – ᑭᑎᔨᓃᓯᐏᐣ – You are smart (one person)
kitiyinîsiwinâwâw   –   ᑭᑎᔨᓃᓯᐏᓈᐚᐤ   –   You are all smart

kikakaskihtân – ᑭᑲᑲᐢᑭᐦᑖᐣ – You can do it (one person)
kikakaskihtânâwâw   –   ᑭᑲᑲᐢᑭᐦᑖᓈᐚᐤ  –   All of you can do it

kimamihcihin – ᑭᒪᒥᐦᒋᐦᐃᐣ – You make me proud (one person)
kimamihcihininâwâw   –   ᑭᒪᒥᐦᒋᐦᐃᓈᐚᐤ   –   You all make me proud

p.s.: Solomon Ratt: kitakahkatâmon   –  ᑭᑕᑲᐦᑲᑖᒧᐣ  –   you sound real good!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kevin Lewis: kâ-nêyâsihk mîkiwâhpa

Lana Whiskyjack uses her digital storytelling superpowers to help spread the story of beautiful work going on at kâ-nêyâsihk mîkiwâhpa / ᑳ ᓀᔮᓯᕽ ᒦᑭᐚᐦᐸ / kâniyâsihk Culture Camps based at ministikwan / Island Lake, Saskatchewan. https://kaniyasihkculturecamps.com.

In the video, Dr Kevin Lewis describes the evolution of the camps that began over 15 years ago, giving young people the chance to become oskâpêwisak: the helpers that elders rely on in ceremony. In the years since then, the camp has continued to grow, supporting and promoting language, culture, ceremony and all kinds of land-based learning in a stunningly beautiful setting (Lana’s video images are beautiful: there are even more gorgeous shots to be found on the website – along with Cree/English bilingual descriptions of camps and activities.)

Posted in Audio (y-dialect), Classes, Cree Cultural Literacy, Posts with Audio or Video | 1 Comment

Charlie Venne: omosōma

Charlie Venne with his grandfather and namesake, Charlie Ross, who passed away in December 2017.

Charlie Venne is building a great collection of stories about his grandfather (omosōma) on his First Nations Stories blog (firstnationstories.com).

Along with English-language story-telling, Charlie also embeds audio recordings of key phrases and ideas in Cree, for learners to listen and copy.

I pulled up the whole collection by entering “mosōm” stories into the search bar: a real treat to start the new year! Thank you to both Charlies for sharing with all of us!

http://firstnationstories.com/?s=mos%C5%8Dm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Happy 2019 from Solomon Ratt and CLN

kahkithaw niwâhkômâkanitik, nipakosîthimon kita-mithopathihikoyîk kâ-pî-oski-askîwik. mitho-ocîmi-kîsikanisik!

ᑲᐦᑭᖬᐤ ᓂᐚᐦᑰᒫᑲᓂᑎᐠ, ᓂᐸᑯᓰᖨᒧᐣ ᑭᑕ ᒥᖪᐸᖨᐦᐃᑯᔩᐠ ᑳ ᐲ ᐅᐢᑭ ᐊᐢᑮᐏᐠ᙮ ᒥᖪ ᐅᒌᒥ ᑮᓯᑲᓂᓯᐠ!

All my relations, I hope you have good fortune on this coming New Year. Happy New Year y’all!

Posted in New Years, New Years | Leave a comment