Going Home: A residential school story with audio by Solomon Ratt

Look Up

kika-âcimostâtinâwâw:

ᑭᑲ ᐋᒋᒧᐢᑖᑎᓈᐚᐤ:

I’ll tell you all a story:

ispî kâ-kî-awâsisiwiyâhk ohpimî nikî-kwâsihikawinân kita-nitawi-ayamihcikiyâhk nîtî kistapinânihk. mitâtaht pîsimwak ikotî nikî-ayânân ikwa ispî î-ati-pôni-akimiht opiniyâwipîsim nikî-kîwî-tâpâtikawinân mistahi-sâkahikanihk isi, pôsinâskohk î-pôsiyâhk.

ᐃᐢᐲ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕽ  ᐅᐦᐱᒦ  ᓂᑮ ᑳᐧᓯᐦᐃᑲᐃᐧᓈᐣ  ᑭᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᐊᔭᒥᐦᒋᑭᔮᕁ  ᓃᑏ  ᑭᐢᑕᐱᓈᓂᕽ᙮  ᒥᑖᑕᐦᐟ  ᐲᓯᒪᐧᐠ  ᐃᑯᑏ  ᓂᑮ ᐊᔮᓈᐣ  ᐃᑲᐧ  ᐃᐢᐲ  ᐄ ᐊᑎ ᐴᓂ ᐊᑭᒥᐦᐟ  ᐅᐱᓂᔮᐃᐧᐲᓯᒼ  ᓂᑮ ᑮᐄᐧ ᑖᐹᑎᑲᐃᐧᓈᐣ  ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕁ  ᐃᓯ,  ᐴᓯᓈᐢᑯᕁ  ᐄ ᐴᓯᔮᕽ᙮

When we were children we got kidnapped to go to school away from home, at Prince Albert. We were there for ten months, and toward the end of June we were sent back home riding on a bus.

ispî kâ-takotâpâsoyâhk mistahi-sâkahikanihk namwâc nikî-ohci-pîhikonânak ninîkihikonânak. namwâc îsa î-kî-ohci-wihtamahcik î-wî-pî-kîwîyâhk.

ᐃᐢᐱ  ᑲ ᑕᑯᑕᐸᓱᔭᕽ  ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓴᑲᐦᐃᑲᓂᕽ  ᓇᒪᐧᐨ  ᓂᑭ ᐅᐦᒋ ᐱᐦᐃᑯᓇᓇᐠ  ᓂᓂᑭᐦᐃᑯᓇᓇᐠ᙮  ᓇᒪᐧᐨ  ᐃᓴ  ᐃ ᑭ ᐅᐦᒋ ᐃᐧᐦᑕᒪᐦᒋᐠ  ᐃ ᐃᐧ ᐱ ᑭᐃᐧᔭᕽ᙮

When we got to La Ronge our parents were nowhere to be found, I guess they weren’t told we were coming home.

ikwâni nimisak nikî-itohtahikonân nimosômipan wîkihk ikwa kî-mâci-nitonawîwak ninîkihikonâna. mitoni nîso tipiskâw nitonawîwak, pîthisk âtawîtha kî-miskawîwak, akâmihk îsa î-kî-wî-nîpinisithit, nîtî kayâsi-wâskahikanihk kâ-icikâtîk.

ᐃᑳᐧᓂ  ᓂᒥᓴᐠ  ᓂᑮ ᐃᑐᐦᑕᐦᐃᑯᓈᐣ  ᓂᒧᓲᒥᐸᐣ  ᐄᐧᑭᕽ  ᐃᑲᐧ  ᑮ ᒫᒋ ᓂᑐᓇᐄᐧᐊᐧᐠ  ᓂᓃᑭᐦᐃᑯᓈᓇ᙮  ᒥᑐᓂ  ᓃᓱ  ᑎᐱᐢᑳᐤ  ᓂᑐᓇᐄᐧᐊᐧᐠ,  ᐲᖨᐢᐠ  ᐋᑕᐄᐧᖬ
ᑮ ᒥᐢᑲᐄᐧᐊᐧᐠ,  ᐊᑳᒥᕁ  ᐄᓴ  ᐄ ᑮ ᐄᐧ ᓃᐱᓂᓯᖨᐟ,  ᓃᑏ  ᑲᔮᓯ ᐋᐧᐢᑲᐦᐃᑲᓂᕽ
ᑳ ᐃᒋᑳᑏᐠ᙮

My older sisters took us to my late grandfather’s home and they started looking for my parents. In a couple of days they found them across the lake, at Old House (Rapid River Lodge) where they had gone to spend the summer.

ikwâni kâ-pî-wâpahk nisisipan nikî-itahothikonân otôtihk mâka nikî-ati-kitistinâhokonân âsowahonânihk sôskwâc ikota nikî-kapîsinân piyak tipiskâw….ikota nikapîsîwininâhk nikî-sâsakitisinin kâ-tipiskâk, î-kanawâpimakwâw acahkosak ikwa tipiskâwipîsim.

ᐃᑲᐧᓂ  ᑳ ᐲ ᐚᐸᕽ  ᓂᓯᓯᐸᐣ  ᓂᑮ ᐃᑕᐦᐅᖨᑯᓈᐣ  ᐅᑑᑎᕽ  ᒫᑲ
ᓂᑮ ᐊᑎ ᑭᑎᐢᑎᓈᐦᐅᑯᓈᐣ  ᐋᓱᐊᐧᐦᐅᓈᓂᐦᐠ  ᓲᐢᒁᐨ  ᐃᑯᑕ  ᓂᑮ ᑲᐲᓯᓈᐣ  ᐱᔭᐠ ᑎᐱᐢᑳᐤ᙮  ᐃᑯᑕ  ᓂᑲᐲᓰᐃᐧᓂᓈᕽ  ᓂᑮ ᓵᓴᑭᑎᓯᓂᐣ  ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ,  ᐄ ᑲᓇᐚᐱᒪᒁᐤ  ᐊᒐᐦᑯᓴᐠ  ᐃᑲᐧ  ᑎᐱᐢᑳᐏᐲᓯᒼ᙮

The next morning my late uncle took us in his boat to go there but we couldn’t cross the huge body of water known as “the crossing” because the waves were too big. We camped overnight, and there I laid on my back watching the stars and the moon. 

kâ-pîwâpahk nikî-misakânân kayâsiwâskahikanihk. ikota nâtakâm
kâ-wâpamak nikâwîpan î-nîpawit, kwayask nikî-cihkîthihtîn ispî kâ-wâpamak.

ᑲ ᐲᐚᐸᕽ  ᓂᑮ ᒥᓴᑳᓈᐣ  ᑲᔮᓯᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᕽ᙮  ᐃᑯᑕ  ᓈᑕᑳᒼ  ᑳ ᐚᐸᒪᐠ  ᓂᑳᐑᐸᐣ ᐄ ᓃᐸᐏᐟ,  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑮ ᒋᐦᑮᖨᐦᑏᐣ  ᐃᐢᐲ  ᑳ ᐚᐸᒪᐠ᙮

When morning came, we arrived at Old House. My mother was standing at the shore waiting. I was so happy to see her.

 

 

 

Posted in Original Story | Leave a comment

Jeepers Creepers – Th-Dialect – With Audio – A residential school story from Solomon Ratt

Sol Creeping

cikôci! kîpin î-pimithâyan, tâpiskôc pithîsîs, ikotî ispimihk ohci kakî-wâpahtîn anihi wâskahikana ita kâ-kî-kanawîthimikawiyâhk ispî ohpimî kâ-kî-nitawi-ayamihcikiyâhk. kika-wâpahtîn nîso kinokamikwa ikwa anita âpihtawâyihk î-âniskôstîki, piyakwan anima âkathâsîmowin-masinpêhikanis “H” kika-isinîn. piyakwâyihk kinokamikohk iskwîsisak kî-kanawîthimâwak ikwa anima kotak kinokamikohk nâpîsisak kî-kanawîthimâwak ikwa anita âniskîkâkanihk kanâcicikîwikamikwa kî-astîwa.

ᒋᑰᒋ!  ᑫᐱᐣ  ᐁ ᐱᒥᖭᔭᐣ,  ᑖᐱᐢᑰᐨ  ᐱᖧᓭᐢ,  ᐃᑯᑌ  ᐃᐢᐱᒥᕁ  ᐅᐦᒋ  ᑲᑫ ᐋᐧᐸᐦᑌᐣ  ᐊᓂᐦᐃ  ᐋᐧᐢᑲᐦᐃᑲᓇ  ᐃᑕ  ᑳ ᑫ ᑲᓇᐁᐧᖨᒥᑲᐃᐧᔮᕁ  ᐃᐢᐯ  ᐅᐦᐱᒣ  ᑳ ᑫ ᓂᑕᐃᐧ ᐊᔭᒥᐦᒋᑭᔮᐦᐠ᙮  ᑭᑲ ᐋᐧᐸᐦᑌᐣ  ᓀᓱ  ᑭᓄᑲᒥᑲᐧ  ᐃᑲᐧ  ᐊᓂᑕ  ᐋᐱᐦᑕᐋᐧᔨᕁ  ᐁ ᐋᓂᐢᑰᐢᑌᑭ,  ᐱᔭᑲᐧᐣ  ᐊᓂᒪ  ᐋᑲᖭᓭᒧᐃᐧᐣ ᒪᓯᐣᐯᐦᐃᑲᓂᐢ  “H”  ᑭᑲ ᐃᓯᓀᐣ᙮  ᐱᔭᑳᐧᔨᕁ  ᑭᓄᑲᒥᑯᕁ  ᐃᐢᑫᐧᓯᓴᐠ  ᑫ ᑲᓇᐁᐧᖨᒫᐊᐧᐠ  ᐃᑲᐧ  ᐊᓂᒪ  ᑯᑕᐠ  ᑭᓄᑲᒥᑯᕁ  ᓈᐯᓯᓴᐠ  ᑫ ᑲᓇᐁᐧᖨᒫᐊᐧᐠ  ᐃᑲᐧ  ᐊᓂᑕ  ᐋᓂᐢᑫᑳᑲᓂᕁ  ᑲᓈᒋᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑲᐧ  ᑫ ᐊᐢᑌᐊᐧ᙮

Listen! If you were flying, like a bird, from above you can see those houses where we were taken care of when I went to school far from my home community. You will see two long buildings and they were connected in the middle. It looks like the English letter ‘H.’ At one of the long buildings the girls were kept and at the other long building the boys were kept and in the middle connection were the washrooms.

mâka-mîna ôma nikî-piyakwahkamikisin ispî kâ-kî-miskamân pôhtahtawîwin ita ohci ispimihtakohk ta-itohtîyân. ikotî ispimihtakohk nikî-pimitâcimon î-nitawi-kanawâpamakwâw iskwîsisak okanâcihcikîwikamikowâhk, wahwâ! kwayask nikî-mithwâpisinin.

ᒫᑲ ᒣᓇ  ᐆᒪ  ᓂᑫ ᐱᔭᑲᐧᐦᑲᒥᑭᓯᐣ  ᐃᐢᐯ  ᑳ ᑫ ᒥᐢᑲᒫᐣ  ᐴᐦᑕᐦᑕᐁᐧᐃᐧᐣ  ᐃᑕ  ᐅᐦᒋ  ᐃᐢᐱᒥᐦᑕᑯᕁ  ᑕ ᐃᑐᐦᑌᔮᐣ᙮  ᐃᑯᑌ  ᐃᐢᐱᒥᐦᑕᑯᕁ  ᓂᑫ ᐱᒥᑖᒋᒧᐣ  ᐁ ᓂᑕᐃᐧ ᑲᓇᐋᐧᐸᒪᑳᐧᐤ  ᐃᐢᑫᐧᓯᓴᐠ  ᐅᑲᓈᒋᐦᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐋᐧᐦᐠ,  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑫ ᒥᖭᐧᐱᓯᓂᐣ᙮

As usual I was doing things on my own when I discovered a hole through which I can get up to the attic. In the attic I crawled to go look at the girls in their washroom. Whoa! I liked what I saw.

ikwâni ikosi nikî-ay-itahkamikisin mâka piyakwâw î-kîsahkamikisiyân, î-pî-nihtâhtawiyân, kâ-mostinit piyak niwîcîwâkan. nikî-kakwîcimik tânisi ôma kâ-itahkamikisiwak. niwihtamawâw î-kî-nitawi-kîmôtâpimakwâw iskwîsisak î-mîkwâ-sîpîkinastîcik. nititik kita-wîcîwit kihtwâm ikosi itôtamâni.

ᐃᑳᐧᓂ  ᐃᑯᓯ  ᓂᑫ ᐊᕀ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᐣ  ᒫᑲ  ᐱᔭᑳᐧᐤ  ᐁ ᑫᓴᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ,  ᐁ ᐯ ᓂᐦᑖᐦᑕᐃᐧᔮᐣ,  ᑳ ᒧᐢᑎᓂᐟ  ᐱᔭᐠ  ᓂᐁᐧᒉᐋᐧᑲᐣ᙮  ᓂᑫ ᑲᑫᐧᒋᒥᐠ  ᑖᓂᓯ  ᐆᒪ  ᑳ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᐊᐧᐠ᙮  ᓂᐃᐧᐦᑕᒪᐋᐧᐤ  ᐁ ᑫ ᓂᑕᐃᐧ ᑫᒨᑖᐱᒪᑳᐧᐤ  ᐃᐢᑫᐧᓯᓴᐠ  ᐁ ᒣᑳᐧ ᓭᐯᑭᓇᐢᑌᒋᐠ᙮  ᓂᑎᑎᐠ  ᑭᑕ ᐁᐧᒉᐃᐧᐟ  ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᐃᑯᓯ  ᐃᑑᑕᒫᓂ᙮

I did that for a while but once when I was done, as I was climbing down, a friend of mine caught me. He questioned me about what I was doing. I told him I had gone to spy on the girls while they were taking their shower. He told me that he would accompany me the next time I did that.

ikosi mâni-mâka nikî-pî-wîcîwik kihtwâm kâ-nitawi-kîmôtâpimakwâw iskwîsisak. kwayask nikî-mithwâpisininân. ikwa ispî kâ-pôni-kitâpimâyâhkwâw iskwîsisak nikî-ati-nihtahtawînân ispimihtakohk ohci, wîtha nîkân niwîcîwâkan. kîtahtawîw kâ-pihtawak ana nâpîw kâ-kî-kanawîthimikoyâhk, î-matwî-tîpwît. kîsiskaw nikî-kâsôpathihon awasîw wâwikanahtikohk.

ᐃᑯᓯ  ᒫᓂ ᒫᑲ  ᓂᑫ ᐯ ᐁᐧᒉᐃᐧᐠ  ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᑳ ᓂᑕᐃᐧ ᑫᒨᑖᐱᒪᑳᐧᐤ  ᐃᐢᑫᐧᓯᓴᐠ᙮  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑫ ᒥᖭᐧᐱᓯᓂᓈᐣ᙮  ᐃᑲᐧ  ᐃᐢᐯ  ᑳ ᐴᓂ ᑭᑖᐱᒫᔮᐦᑳᐧᐤ  ᐃᐢᑫᐧᓯᓴᐠ  ᓂᑫ ᐊᑎ ᓂᐦᑕᐦᑕᐁᐧᓈᐣ  ᐃᐢᐱᒥᐦᑕᑯᕁ  ᐅᐦᒋ,  ᐁᐧᖬ  ᓀᑳᐣ  ᓂᐁᐧᒉᐋᐧᑲᐣ᙮  ᑫᑕᐦᑕᐁᐧᐤ  ᑳ ᐱᐦᑕᐊᐧᐠ  ᐊᓇ  ᓈᐯᐤ  ᑳ ᑫ ᑲᓇᐁᐧᖨᒥᑯᔮᐦᐠ,  ᐁ ᒪᑌᐧ ᑌᐯᐧᐟ᙮  ᑫᓯᐢᑲᐤ  ᓂᑫ ᑳᓲᐸᖨᐦᐅᐣ  ᐊᐊᐧᓭᐤ  ᐋᐧᐃᐧᑲᓇᐦᑎᑯᐦᐠ᙮

For sure then, he accompanied me the next time I went spying on the girls. We sure liked what we saw! When we were done watching the girls we started to climb down from the attic, with my friend going first. All of a sudden I hear the supervisor, yelling in the distance. I quickly hid behind a rafter.

“tânisi ôma î-itahkamikisiyan?” isi tîpwâtîw awa nâpîw niwîcîwâkana.

“ᑖᓂᓯ  ᐆᒪ  ᐁ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᔭᐣ?”  ᐃᓯ  ᑌᐹᐧᑌᐤ  ᐊᐊᐧ  ᓈᐯᐤ  ᓂᐁᐧᒉᐋᐧᑲᓇ᙮

“What were you doing?’ yelled the supervisor to my friend.

“namôtha kîkway. î-nitawâpînikiyân ôma mahti kîkway ispimihtakohk astîw,” kâ-itwît niwîcîwâkan.

“ᓇᒨᖬ  ᑫᑲᐧᕀ᙮  ᐁ ᓂᑕᐋᐧᐯᓂᑭᔮᐣ  ᐆᒪ  ᒪᐦᑎ  ᑫᑲᐧᕀ  ᐃᐢᐱᒥᐦᑕᑯᕁ  ᐊᐢᑌᐤ,” ᑳ ᐃᑌᐧᐟ  ᓂᐁᐧᒉᐋᐧᑲᐣ᙮

“Nothing. I was just checking to see what was up there in the attic,’ said my friend.

“nama-kîkway ikota astîw,” kâ-itwît ana nâpîw. “kotak cî awiyak ispimihtakohk ayâw?” kâ-isi-kakwîcimât niwîcîwâkana.

“ᓇᒪ ᑫᑲᐧᕀ  ᐃᑯᑕ  ᐊᐢᑌᐤ,”  ᑳ ᐃᑌᐧᐟ  ᐊᓇ  ᓈᐯᐤ᙮  “ᑯᑕᐠ  ᒉ  ᐊᐃᐧᔭᐠ  ᐃᐢᐱᒥᐦᑕᑯᕁ  ᐊᔮᐤ?”  ᑳ ᐃᓯ ᑲᑫᐧᒋᒫᐟ  ᓂᐁᐧᒉᐋᐧᑲᓇ᙮

“There’s nothing there,” said the supervisor. “Is there anyone else up in the attic?” he asks my friend.

“namôtha. nipiyakon anima,” kâ-matwî-itwît niwîcîwâkan, îkâ î-misimit. ikwa sâkistikwânîw awa nâpîw î-nitawi-kihcinâhot mâka namwâc nikî-ohci-wâpamik.
ikwâni ati-sipwîhtîwak ikwa acithaw nipîhon mâka pîthisk nipî-nihtahtawân nîsta.

“ᓇᒨᖬ᙮  ᓂᐱᔭᑯᐣ  ᐊᓂᒪ,”  ᑳ ᒪᑌᐧ ᐃᑌᐧᐟ  ᓂᐁᐧᒉᐋᐧᑲᐣ,  ᐁᑳ  ᐁ ᒥᓯᒥᐟ᙮  ᐃᑲᐧ  ᓵᑭᐢᑎᑳᐧᓀᐤ  ᐊᐊᐧ  ᓈᐯᐤ  ᐁ ᓂᑕᐃᐧ ᑭᐦᒋᓈᐦᐅᐟ  ᒫᑲ  ᓇᒫᐧᐨ  ᓂᑫ ᐅᐦᒋ ᐋᐧᐸᒥᐠ᙮  ᐃᑳᐧᓂ  ᐊᑎ ᓯᐯᐧᐦᑌᐊᐧᐠ  ᐃᑲᐧ  ᐊᒋᖬᐤ  ᓂᐯᐦᐅᐣ  ᒫᑲ  ᐯᖨᐢᐠ  ᓂᐯ ᓂᐦᑕᐦᑕᐋᐧᐣ  ᓀᐢᑕ᙮

“No. I am alone.” said my friend, not wanting to tell on me. Then the supervisor poked his head up to be sure but he didn’t see me. They leave from there and I wait a little while but I too eventually climbed down.

kihtwâm kâ-kocihtâyâhk ta-iskwâhtawîyâhk ispimihtak nimiskînân î-kipo-sakahikâtîk nipohtâtahtawîwininân. wîspinac!

ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᑳ ᑯᒋᐦᑖᔮᕁ  ᑕ ᐃᐢᑳᐧᐦᑕᐁᐧᔮᕁ  ᐃᐢᐱᒥᐦᑕᐠ  ᓂᒥᐢᑫᓈᐣ  ᐁ ᑭᐳ ᓴᑲᐦᐃᑳᑌᐠ  ᓂᐳᐦᑖᑕᐦᑕᐁᐧᐃᐧᓂᓈᐣ᙮  ᐁᐧᐢᐱᓇᐨ!

The next time we tried to climb up we found that our crawling-in space had been nailed shut. What a waste!

 

Posted in Original Story, Reading Practice | Leave a comment

Historical Syllabic Newsletters in the Early Canadiana Online Collection

Screen Shot 2015-04-29 at 2.47.49 PM

Thanks to Andre L’Hirondelle for digging up the link to this collection of 40 newsletters, published in syllabics by Oblate Missionaries in the Lake Ste Anne area of Alberta between 1900 and 1903.

Of course the fun part (for somebody) will be the translation and maybe transliteration.

View the entire collection online: http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.8_06771?page=2

 

Posted in Cree History | Leave a comment

Louise Loon Carves a Goose – and Goes Viral!

Screen Shot 2015-04-29 at 11.47.29 AM

Cree Literacy is so much more than learning to read!

In this video, shared by Cree Radio CBC, (now with over 7,000 views), Louise Loon from the east coast of James Bay demonstrates – with narration in her Eyou dialect of Cree – how to carve a roast goose.

Many northern Cree people celebrate the return of the geese at this time of year with a week long hunt. In the days before commercial food, we can only imagine the joy of the return of fresh meat after a long, hard winter.

I wonder if Art Napoleon knows any northern kohkoms who could give us a demonstration in one of the Western dialects!

https://www.facebook.com/louise.loon/videos/1051662548196085/

Posted in News, Our Elders Speak | Leave a comment

Undercover Reading – Th-Dialect – With Audio – A residential school story from Solomon Ratt

Sol's Bunk

namôtha nikî-nisitohtîn âkathâsîmowin ispî ohpimî kâ-kî-nitawi-ayamihcikîyân. mâka namôtha kinwîsk nikî-ati-nisitohtîn wîtha tahto-kîsikâw î-kî-pihtamân, ikwa mîna tahtwâw kâ-mâtinâwi-kîsikâk î-kî-kanawâhpahtamâhk cikâstîpathihcikana. nikî-mithwîthihtîn mîna kita-ayamihcikîyân. tahto-tipiskâw nikî-ayamihtân âcimowini-masinahikanisa ikwa mîna kihci-masinahikan, sîpâ nitakohpimihk mâna î-âpacihtâyân wâsaskohcîpicikanis ta-kîmôci-ayamihcikîyân.

ᓇᒨᖬ  ᓂᑮ ᓂᓯᑐᐦᑏᐣ  ᐋᑲᖭᓰᒧᐃᐧᐣ  ᐃᐢᐲ  ᐅᐦᐱᒦ  ᑳ ᑫ ᓂᑕᐃᐧ ᐊᔭᒥᐦᒋᑮᔮᐣ᙮  ᒫᑲ  ᓇᒨᖬ  ᑭᓀᣉᐢᐠ
ᓂᑮ ᐊᑎ ᓂᓯᑐᐦᑏᐣ  ᐑᖬ  ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ  ᐄ ᑮ ᐱᐦᑕᒫᐣ,  ᐃᑲᐧ  ᒦᓇ  ᑕᐦᑖᐧᐤ  ᑳ ᒫᑎᓈᐃᐧ ᑫᓯᑳᐠ  ᒦ ᑫ ᑲᓇᐋᐧᐦᐸᐦᑕᒫᕁ  ᒋᑳᐢᑌᐸᖨᐦᒋᑲᓇ᙮  ᓂᑫ ᒥᖧᐧᖨᐦᑏᐣ  ᒣᓇ  ᑭᑕ ᐊᔭᒥᐦᒋᑫᔮᐣ᙮  ᑕᐦᑐ ᑎᐱᐢᑳᐤ  ᓂᑮ ᐊᔭᒥᐦᑖᐣ  ᐋᒋᒧᐃᐧᓂ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᓴ  ᐃᑲᐧ  ᒣᓇ  ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ,  ᓰᐹ  ᓂᑕᑯᐦᐱᒥᕁ  ᒫᓇ  ᐄ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐣ  ᐋᐧᓴᐢᑯᐦᒌᐱᒋᑲᓂᐢ  ᑕ ᑫᒨᒋ ᐊᔭᒥᐦᒋᑮᔮᐣ᙮

I did not understand English when I went to school far away from home. However, it did not take me long to begin understanding because I would hear it every day and every Saturday we’d watch movies. I also like to read. Every night I read stories and even the Bible under my blankets using a flashlight to read in secret.

piyakwâw î-tipiskâk nikî-ayamihtân kwâmik-poka sîpâ nitakopimihk. kîtahtawî
kâ-pihtawak ana kâ-kanawîthimikoyâhk nâpîw î-pî-tohtît ninipîwinihk isi. kîsiskaw nipakicowîpinîn anima kwâmik-pok kâ-kî-ayamihtâyân ikwa nitotihtinîn kihci-masinahikan. ispî kâ-îkatîpitahk nitakohpim ana nâpîw nimiskâk î-ayamihtâwak
kihci-masinahikan.

ᐱᔭᑳᐧᐤ  ᐄ ᑎᐱᐢᑳᐠ  ᓂᑮ ᐊᔭᒥᐦᑖᐣ  ᑳᐧᒥᐠ ᐳᑲ  ᓰᐹ  ᓂᑕᑯᐱᒥᐦᐠ᙮  ᑫᑕᐦᑕᐑ  ᑳ ᐱᐦᑕᐊᐧᐠ  ᐊᓇ
ᑳ ᑲᓇᐑᖨᒥᑯᔮᕁ  ᓈᐲᐤ  ᐄ ᐲ ᑐᐦᑏᐟ  ᓂᓂᐲᐃᐧᓂᕁ  ᐃᓯ᙮  ᑫᓯᐢᑲᐤ  ᓂᐸᑭᒍᐁᐧᐱᓀᐣ  ᐊᓂᒪ  ᑳᐧᒥᐠ ᐳᐠ
ᑳ ᑫ ᐊᔭᒥᐦᑖᔮᐣ  ᐃᑲᐧ  ᓂᑐᑎᐦᑎᓀᐣ  ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ᙮  ᐃᐢᐯ  ᑳ ᐄᑲᑏᐱᑕᕁ  ᓂᑕᑯᐦᐱᒼ  ᐊᓇ  ᓈᐲᐤ  ᓂᒥᐢᑳᐠ  ᐄ ᐊᔭᒥᐦᑖᐊᐧᐠ  ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ᙮

One night I was reading comic books under my blankets. I heard the supervisor who looked after us approaching my bed. I quickly dropped the comic book and picked up the Bible. When the supervisor pulled my blanket off he found me reading the Bible.

“hâw, hâw-mâka, tâpwî-kihci, kiyâm ayamihcikîyani.”

“ᐦᐋᐤ,  ᐦᐋᐤ ᒫᑲ,  ᑖᐿ ᑭᐦᒋ,  ᑭᔮᒼ  ᐊᔭᒥᐦᒋᑮᔭᓂ᙮”

“Okay, okay then, very good. It’s okay if you keep on reading.”

ati-sipwîhtîw ikwa kâwi-nitotinîn nikwâmik-pokim. ikospî kâ-askîwik mihcît kwâmik-poka nikî-ayamihtân, nama wihkâc nikî-pisiskîthimik ana nâpîw kâ-kî-kanawîthimikoyâhk.

ᐊᑎ ᓯᐿᐦᑏᐤ  ᐃᑲᐧ  ᑳᐃᐧ ᓂᑐᑎᓃᐣ  ᓂᑳᐧᒥᐠ ᐳᑭᒼ᙮  ᐃᑯᐢᐯ  ᑳ ᐊᐢᑮᐃᐧᐠ  ᒥᐦᒌᐟ  ᑳᐧᒥᐠ ᐳᑲ  ᓂᑮ ᐊᔭᒥᐦᑖᐣ,  ᓇᒪ  ᐃᐧᐦᑳᐨ  ᓂᑮ ᐱᓯᐢᑮᖨᒥᐠ  ᐊᓇ  ᓈᐲᐤ  ᑳ ᑮ ᑲᓇᐑᖨᒥᑯᔮᐦᐠ᙮

He left and I picked up my comic book once again. That year I read lots of comic books. The supervisor never bothered me again.

namôtha kinwîsk kâ-ati-nisitohtamân âkathâsîmowin.

ᓇᒨᖬ  ᑭᣉᐢᐠ  ᑳ ᐊᑎ ᓂᓯᑐᐦᑕᒫᐣ  ᐋᑲᖭᓭᒧᐃᐧᐣ᙮

It wasn’t long before I started understanding English.

Posted in Original Story, Reading Practice | Leave a comment

Chelsea Vowel: Unsettling Your Language

Screen Shot 2015-04-25 at 9.01.22 AM

Chelsea Vowel talks about being a learner of  Cree in this opening overview of her planned new series of Cree language learning podcasts. She touches something really important I’ve heard from other language teachers as well: the pressure, expectations, and even the shame that learners feel when their language – their birthright – takes work to acquire.

The blog can be found at:
https://soundcloud.com/m-tis-in-space/unsettling-your-language-peyak-1

Be sure to click “Follow” to catch all of the coming chapters: she’s promising lots more nêhiyawêwin in future episodes!

hây hây mistahi, Chelsea!

Part 1:

Part 2:

 

Posted in Lesson | Leave a comment

kîspin kisâkihin / If you love me…

“If you love me, come kiss me right away!”

A big smooch to Arok Wolvengrey for posting the text of this well-loved classic on Facebook – with line-by-line translation. I know that it’s cute and people always laugh, but with Arok’s translation, I finally get the punchline, built from laughter and genuine Cree humility.

Sung here by Nap Gardiner; also recorded by Dolores Sand on her “Classics in Cree” CD. Dolores credits the translation to Winston Wuttunee and Cree language teachers at the Saskatchewan Indian Cultural Centre. Seems to me I’ve also hummed along with Winston Wuttunee singing this one at Winnipeg’s Métis Club, where jiggers still fill the dance floor for tunes like this on a Friday night.

kîspin kisâkihin (tune: Heel and Toe Polka)

ôma nikamowinis
kâ-pâhpihk ohci.
nâpêsis ê-wâpamit
iskwêsisa ê-ocêmât.
“this (is a) little song”
“for laughter”
“a boy sees me”
“as he kisses a girl”
kîspin kisâkihin
sêmak pê-ocêmin;
kîspin kipakwâsin
sêmâk ka-nakasin.
“if you love me”
“come kiss me right now”
“if you hate me”
“you will leave me right now”
ha, ha, ha, môcikan
omis îsi ka-nikamoyahk,
kâ-miyawâtamahk ôma
kipimâtisiwininaw.
“hahaha, it’s fun”
“for us to sing like this”
“when we celebrate”
“our life”
kîspin kisâkihin
sêmak pê-ocêmin;
kîspin kipakwâsin
sêmâk ka-nakasin.
“if you love me”
“come kiss me right now”
“if you hate me”
“you will leave me right now”
otênâhk itohtêtâk
ka-nitawi-môcikihtânaw.
sîwâpoy ka-minihkwânaw,
maskihkîsa ka-mîcinaw.
“let’s go to town”
“we will go have fun”
“we will drink pop”
“we will eat candies”
kîspin kisâkihin
sêmak pê-ocêmin;
kîspin kipakwâsin
sêmâk ka-nakasin.
“if you love me”
“come kiss me right now”
“if you hate me”
“you will leave me right now”
Edmonton ê-ohtohtêyân,
sêhkêpayîs ê-pôsiyân,
mistikimâw ê-itêyimisoyân,
êkosi ôma ê-otihkomiyân.
“I’m coming from Edmonton”
“riding in a car”
“thinking of myself like a boss”
“that’s how I got lice”
Posted in Songs in Cree | Leave a comment