1. Respect – kistêyihtamowin – ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ

Respect

 

[1] ispîhk kâ-kî-awâsisiwiyâhk niya êkwa nimis nikî-kanâcihtânân yîkwahaskân akâmihk ita ohci kâ-kî-wîkiyâhk. cîmânihk nikî-pôsinân ê-âsowahamahk sîpiy. kî-miyo-kîsikâw.

ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ  ᓂᔭ  ᐁᑲᐧ  ᓂᒥᐢ  ᓂᑮ ᑲᓈᒋᐦᑖᓈᐣ  ᔩᑲᐧᐦᐊᐢᑳᐣ  ᐊᑳᒥᕁ  ᐃᑕ  ᐅᐦᒋ  ᑳ ᑮ ᐄᐧᑭᔮᐦᐠ᙮  ᒌᒫᓂᕁ  ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ  ᐁ ᐋᓱᐊᐧᐦᐊᒪᕁ  ᓰᐱᕀ᙮  ᑮ ᒥᔪ ᑮᓯᑳᐤ᙮

When I was a child, me and my older sister cleaned the graveyard which was across the water from where we lived. We boarded a canoe and crossed the river. It was a good day.

[2] nikî-mâci-kanâcihtânân yîkwahaskân. kapê-kîsik nikî-kanâcihcikânân. kêtahtawê, ê-pôni-âpihtâkîsikâk, kâ-ati-sôhkiyôwêk êkwa ê-pêtânaskwâk. kwayask kî-kaskitêwânaskwâw êkwa mîna kwayask kî-sôhkiyôwêw! piyêsiwak kî-kâh-kitowak êkwa kî-wâh-wâsaskotêpayin!

ᓂᑮ ᒫᒋ ᑲᓈᒋᐦᑖᓈᐣ  ᔩᑲᐧᐦᐊᐢᑳᐣ᙮  ᑲᐯ ᑮᓯᐠ  ᓂᑮ ᑲᓈᒋᐦᒋᑳᓈᐣ᙮  ᑫᑕᐦᑕᐁᐧ,  ᐁ ᐴᓂ ᐋᐱᐦᑖᑮᓯᑳᐠ,  ᑳ ᐊᑎ ᓲᐦᑭᔫᐁᐧᐠ  ᐁᑲᐧ  ᐁ ᐯᑖᓇᐢᑳᐧᐠ᙮  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᑮ ᑲᐢᑭᑌᐋᐧᓇᐢᑳᐧᐤ  ᐁᑲᐧ  ᒦᓇ  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᑮ ᓲᐦᑭᔫᐁᐧᐤ!  ᐱᔦᓯᐊᐧᐠ  ᑮ ᑳᐦ ᑭᑐᐊᐧᐠ  ᐁᑲᐧ  ᑮ ᐋᐧᐦ ᐋᐧᓴᐢᑯᑌᐸᔨᐣ!

We started to clean the cemetery. We cleaned all day. All of a sudden it was afternoon when a big wind picked up and clouds rolled in. They were very dark clouds and it was very windy. Thunder started to roll and lightning flashed.

[3] mâka-mîna niya nikî-nohtê-mâyêyihtên ôma kâ-isi-wêpahk, nikî-kaskimâw nimis kita-kakwê-âsowahamahk kiyâm ôma kâ-isi-wêpahk. êkwâni nikî-pôsinân. wahwâ! kwayask kî-mâh-misi-mamahkâhan mâka kiyâpic nipimiskânân, ê-nanimahamâhk! kwayask nimâh-mâkwahikonân yôtin êyikohk ê-mâh-misi-mamahkâhahk mâka piyisk nimisakânân nikînâhk. nikî-mah-mamihcihisonân kâ-kî-isi-mâyêyihcikêyâhk…mâka nohtâwînân nikîkihkâmikonân, ê-kî-itikoyâhk takî-kistêyihtamahk anima kâ-kî-isi-wêpahk, namôya pakwanita ta-kî-pôsiyâhk ispîhk kâ-sôhkiyôwêk mîna kâ-mâh-misi-kîstihk.

ᒫᑲᒦᓇ  ᓂᔭ  ᓂᑮᓄᐦᑌᒫᔦᔨᐦᑌᐣ  ᐆᒪ  ᑳᐃᓯᐁᐧᐸᐦᐠ,  ᓂᑮᑲᐢᑭᒫᐤ  ᓂᒥᐢ  ᑭᑕᑲᑫᐧᐋᓱᐊᐧᐦᐊᒪᕁ  ᑭᔮᒼ  ᐆᒪ  ᑳᐃᓯᐁᐧᐸᐦᐠ᙮  ᐁᑳᐧᓂ  ᓂᑮᐴᓯᓈᐣ᙮  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᑮᒫᐦᒥᓯᒪᒪᐦᑳᐦᐊᐣ  ᒫᑲ  ᑭᔮᐱᐨ  ᓂᐱᒥᐢᑳᓈᐣ,  ᐁᓇᓂᒪᐦᐊᒫᐦᐠ!  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᒫᐦᒫᑲᐧᐦᐃᑯᓈᐣ  ᔫᑎᐣ  ᐁᔨᑯᕁ  ᐁᒫᐦᒥᓯᒪᒪᐦᑳᐦᐊᕁ  ᒫᑲ  ᐱᔨᐢᐠ  ᓂᒥᓴᑳᓈᐣ  ᓂᑮᓈᐦᐠ᙮  ᓂᑮᒪᐦᒪᒥᐦᒋᐦᐃᓱᓈᐣ  ᑳᑮᐃᓯᒫᔦᔨᐦᒋᑫᔮᐦᐠ…ᒫᑲ  ᓄᐦᑖᐄᐧᓈᐣ  ᓂᑮᑭᐦᑳᒥᑯᓈᐣ,  ᐁᑮᐃᑎᑯᔮᕁ  ᑕᑮᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒪᕁ  ᐊᓂᒪ  ᑳᑮᐃᓯᐁᐧᐸᐦᐠ,  ᓇᒨᔭ  ᐸᑲᐧᓂᑕ  ᑕᑮᐴᓯᔮᕁ  ᐃᐢᐲᕁ  ᑳᓲᐦᑭᔫᐁᐧᐠ  ᒦᓇ  ᑳᒫᐦᒥᓯᑮᐢᑎᐦᐠ᙮

As usual I wanted to challenge the weather. I convinced my older sister for us to try to go across the water in spite of the weather! We got on board (the canoe). Holy! The waves were huge but still we paddled on, we paddled against the wind! The wind gave us a real tough time because of the big waves but we eventually arrived on shore where we lived. We were so proud of ourselves for meeting the challenge … but our father scolded us, told us to respect the weather when it was storming, to not go on board a canoe for any reason when it was storming.

From University or Regina: a Youtube version that highlights one Cree phrase at a time in SRO:

Word List:

akâmihk
ᐊᑳᒥᕁ
across the water
âsowaha
ᐋᓱᐊᐧᐦᐊ
go across water
(VTI-1)
awâsisi
ᐊᐋᐧᓯᓯ
be a child
(VAI)
cîmân
ᒌᒫᐣ
canoe
ê-î-itikoyâhk
ᐁ ᐄ ᐃᑎᑯᔮᕁ
he/she told us
(VTA)
êkwa
ᐁᑲᐧ
and
êkwa mina
ᐁᑲᐧ ᒥᓇ
and also
êkwâni
ᐁᑳᐧᓂ
then
êyikohk
ᐁᔨᑯᕁ
is so
ispîhk
ᐃᐢᐲᕁ
when
ita ohci
ᐃᑕ   ᐅᐦᒋ
where from
kâ-isi-wêpahk
ᑳ ᐃᓯ ᐁᐧᐸᕁ
the way the weather is
(VII)
kanâcihcikê
ᑲᓈᒋᐦᒋᑫ
clean
(VAI)
kanâcihtâ
ᑲᓈᒋᐦᑖ
clean it
(VTI-2)
kapê-kîsik
ᑲᐯ ᑮᓯᐠ
all day
kaskim
ᑲᐢᑭᒼ
convince someone
(VTA)
kaskitêwânaskwâw
ᑲᐢᑭᑌᐋᐧᓇᐢᑳᐧᐤ
there are dark clouds
(VII)
kêtahtawê
ᑫᑕᐦᑕᐁᐧ
all of a sudden
kîkihkâm
ᑮᑭᐦᑳᒼ
scold/argue
(VTA)
kiyâm
ᑭᔮᒼ
it does not matter
kwayask
ᑲᐧᔭᐢᐠ
very/right
mâka kiyâpic
ᒫᑲ   ᑭᔮᐱᐨ
but still
mâka-mîna
ᒫᑲ ᒦᓇ
as usual
mâkwahiko
ᒫᑲᐧᐦᐃᑯ
given a difficult time
(VAI)
mamahkâhan
ᒪᒪᐦᑳᐦᐊᐣ
there are waves
(VII)
mamihcihiso
ᒪᒥᐦᒋᐦᐃᓱ
be proud of oneself
(VAI)
mâyêyihcikê
ᒫᔦᔨᐦᒋᑫ
be challenging/disrespectful
mâyêyihta
ᒫᔦᔨᐦᑕ
be challenging/disrespectful
(VTI-1)
misakâ
ᒥᓴᑳ
arrive by canoe/boat
(VAI)
misi-kîstin
ᒥᓯ ᑮᐢᑎᐣ
there is a big storm
miyo-kîsikâw
ᒥᔪ ᑮᓯᑳᐤ
it’s a good day
(VII)
namôya pakwanita
ᓇᒨᔭ   ᐸᑲᐧᓂᑕ
for no reason
nanimaha
ᓇᓂᒪᐦᐊ
paddle against the winVTI-1)
nikînâhk
ᓂᑮᓈᕁ
at our home
nimis
ᓂᒥᐢ
my older sister
niya
ᓂᔭ
I/me
nohtâwînân
ᓄᐦᑖᐄᐧᓈᐣ
our father
pêtânaskwâw
ᐯᑖᓇᐢᑳᐧᐤ
clouds roll in
(VII)
pimiskâ
ᐱᒥᐢᑳ
paddle
(VAI)
piyêsiwak kî-kâh-kitowak
ᐱᔦᓯᐊᐧ ᑮ ᑳᐦ ᑭᑐᐊᐧᐠ
thunder sounds
piyisk
ᐱᔨᐢᐠ
eventually
pôni-âpihtâkîsikâw
ᐴᓂ ᐋᐱᐦᑖᑮᓯᑳᐤ
it is afternoon
(VII)
pôsi
ᐴᓯ
board
(VAI)
sîpiy
ᓰᐱᕀ
river
sôhkiyôwêw
ᓲᐦᑭᔫᐁᐧᐤ
it is very windy
(VII)
takî-kistêyihtamahk
ᑕᑮ ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒪᕁ
we should respect
(VTI-1)
wahwâ
ᐊᐧᐦᐋᐧ
holy!
wâsaskotêpayin
ᐋᐧᓴᐢᑯᑌᐸᔨᐣ
there is lightning
(VII)
wîki
ᐄᐧᑭ
reside
(VAI)
yîkwahaskân
ᔩᑲᐧᐦᐊᐢᑳᐣ
graveyard
yôtin
ᔫᑎᐣ
wind

About Arden Ogg

Arden Ogg is Director of the Cree Literacy Network, launched in 2010 with the goal of creating Cree language literacy materials suitable for use by learners of all ages.
This entry was posted in Audio (y-dialect), Learn New Words, Solomon Ratt and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to 1. Respect – kistêyihtamowin – ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *