4. Sharing and Generosity – nikwatisiwin êkwa mâtinamâkêwin – ᓂᑲᐧᑎᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒫᑎᓇᒫᑫᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ

nikiskisin kâ-kî-awâsisiwiyâhk nikî-nitomikawinân niya mîna nistês ta-nitawi-nikwatisoyâhk. pêyak awa niwâhkômâkaninân ê-kî-nipahât môswa êkwa wâhyaw nohcimihk sakâhk ê-kî-nakatât ê-kî-pê-nâtât owâhkômâkana ta-nikwatisoyit, êkosi mâna kayâs omâcîwak ê-kî-itôtahkik. tahto-wîtisânîhtowinihk nitomêw kanakê pêyak nâpêsis ta-nitawi-nikwatisoyit. nistês kî-wîsâmâw niwîtisânîhtowininâhk ohci êkwa nîsta nikî-wîsâmikawin ta-nâtamawak môso-wiyâs pêyak nohkom kâ-pêyakowîkit. wîpac ê-kîkisêpâk nikî-sipwêhtânân, niyanân nâpêsisak mîna nâpêwak. kinwêsk nohcimihk sakâhk nikî-pimohtânân. nikî-môcikihtânân, ê-âh-âcimocik nâpêwak mîna ê-nâh-nanôyacihikoyâhkik. piyisk nitakohtânân minahowinihk. nâpêwak kî-mâh-manisâwâtêwak anihi môswa êkwa nikî-âh-asowatânân môso-wiyâs nimaskimotininâhk. kâwi nikî-kîwânân. ispîhk kâ-takohtêyâhk nikapêsîwininâhk nikî-wîhkohkênân. ana nohkom kâ-kî-pêtamawak wiyâs nikî-kîsisamâk môso-wiyâs, ê-kî-nawacîstamawit. wahwâ! kwayask nikî-wîhkistên êwako môso-wiyâs! kwayask mîna nikî-môcikihtân êkospîhk kâkî-nitawi-nikwatisoyâhk.

ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ  ᓂᑮ ᓂᑐᒥᑲᐃᐧᓈᐣ  ᓂᔭ  ᒦᓇ  ᓂᐢᑌᐢ  ᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔮᐦᐠ᙮  ᐯᔭᐠ  ᐊᐊᐧ  ᓂᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓂᓈᐣ  ᐁ ᑮ ᓂᐸᐦᐋᐟ  ᒨᓴᐧ  ᐁᑲᐧ  ᐋᐧᐦᔭᐤ  ᓄᐦᒋᒥᕁ  ᓴᑳᕁ  ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᐟ  ᐁ ᑮ ᐯ ᓈᑖᐟ  ᐅᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓇ  ᑕ ᓂᑲᐧᑎᓱᔨᐟ,  ᐁᑯᓯ  ᒫᓇ  ᑲᔮᐢ  ᐅᒫᒌᐊᐧᐠ  ᐁ ᑮ ᐃᑑᑕᐦᑭᐠ᙮  ᑕᐦᑐ ᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᕁ  ᓂᑐᒣᐤ  ᑲᓇᑫ  ᐯᔭᐠ  ᓈᐯᓯᐢ  ᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔨᐟ᙮  ᓂᐢᑌᐢ  ᑮ ᐄᐧᓵᒫᐤ  ᓂᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᓈᕁ  ᐅᐦᒋ  ᐁᑲᐧ  ᓃᐢᑕ  ᓂᑮ ᐄᐧᓵᒥᑲᐃᐧᐣ  ᑕ ᓈᑕᒪᐊᐧᐠ  ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ  ᐯᔭᐠ  ᓄᐦᑯᒼ  ᑳ ᐯᔭᑯᐄᐧᑭᐟ᙮  ᐄᐧᐸᐨ  ᐁ ᑮᑭᓭᐹᐠ  ᓂᑮ ᓯᐯᐧᐦᑖᓈᐣ,  ᓂᔭᓈᐣ  ᓈᐯᓯᓴᐠ  ᒦᓇ  ᓈᐯᐊᐧᐠ᙮  ᑭᓀᐧᐢᐠ  ᓄᐦᒋᒥᕁ  ᓴᑳᕁ  ᓂᑮ ᐱᒧᐦᑖᓈᐣ᙮  ᓂᑮ ᒨᒋᑭᐦᑖᓈᐣ,  ᐁ ᐋᐦ ᐋᒋᒧᒋᐠ  ᓈᐯᐊᐧᐠ  ᒦᓇ  ᐁ ᓈᐦ ᓇᓅᔭᒋᐦᐃᑯᔮᐦᑭᐠ᙮  ᐱᔨᐢᐠ  ᓂᑕᑯᐦᑖᓈᐣ  ᒥᓇᐦᐅᐃᐧᓂᐦᐠ᙮  ᓈᐯᐊᐧᐠ  ᑮ ᒫᐦ ᒪᓂᓵᐋᐧᑌᐊᐧᐠ  ᐊᓂᐦᐃ  ᒨᓴᐧ  ᐁᑲᐧ  ᓂᑮ ᐋᐦ ᐊᓱᐊᐧᑖᓈᐣ  ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ  ᓂᒪᐢᑭᒧᑎᓂᓈᐦᐠ᙮  ᑳᐃᐧ  ᓂᑮ ᑮᐋᐧᓈᐣ᙮  ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᑕᑯᐦᑌᔮᕁ  ᓂᑲᐯᓰᐃᐧᓂᓈᕁ  ᓂᑮ ᐄᐧᐦᑯᐦᑫᓈᐣ᙮  ᐊᓇ  ᓄᐦᑯᒼ  ᑳ ᑮ ᐯᑕᒪᐊᐧᐠ  ᐃᐧᔮᐢ  ᓂᑮ ᑮᓯᓴᒫᐠ  ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ,  ᐁ ᑮ ᓇᐊᐧᒌᐢᑕᒪᐃᐧᐟ᙮  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑮ ᐄᐧᐦᑭᐢᑌᐣ  ᐁᐊᐧᑯ  ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ!  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᒦᓇ  ᓂᑮ ᒨᒋᑭᐦᑖᐣ  ᐁᑯᐢᐲᕁ  ᑳᑮ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔮᐦᐠ᙮

I remember when we were children, me and my older brother, we were invited to go fetch meat from a kill. One of my relatives had killed a moose and it was deep in the forest where he had left it to come get his relatives to go fetch the meat, this is what hunters did a long time ago. From every family he invited at least one boy to go fetch meat. My older brother was invited from my family and I was also invited so I can fetch moose-meat for a grandmother who lived alone. Early in the morning we left, us boys and the men. We walked in the forst for a long time. We had fun, the men would tell stories and they would tease us boys. We eventually arrived at the kill-site. The men cut up the moose and we filled our bags with moose-meat. We went back home. When we arrived at out camp we made a feast. That grandmother for whom I brought moose-meat cooked moose-meat for me, she had roasted it for me on a stick. Holy! I really liked the taste of that moose-meat. I had lots of fun at that time when we went to fetch meat at the killing site.

Word List (follows below video):

 

âcimo ᐋᒋᒧ tell a story (VAI)
asowatâ ᐊᓱᐊᐧᑖ put it in a bag (VTI-2)
awâsisiwi ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧ be a child (VAI)
ê-kî-nakatât ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᐟ he/she had left it (VTA)
ê%kî-pê-nâtât ᐁ ᑮ ᐯ ᓈᑖᐟ he/she came to get (VTA)
ê%kîkisêpâk ᐁ ᑮᑭᓭᐹᐠ as it was morning (VII)
êkosi%%mâna ᐁᑯᓯ  ᒫᓇ that’s the usual way
êkospîhk ᐁᑯᐢᐲᕁ at the time
êkwa ᐁᑲᐧ and
ispîhk ᐃᐢᐲᕁ when
itôta ᐃᑑᑕ do it (VTI-1)
kanakê ᑲᓇᑫ at least
kâwi ᑳᐃᐧ back
kayâs ᑲᔮᐢ a long time ago
kî-mâh-manisâwâtêwak ᑮ ᒫᐦ ᒪᓂᓵᐋᐧᑌᐊᐧᐠ they cut s.o. up (VTA)
kî-wîsâmâw ᑮ ᐄᐧᓵᒫᐤ he/she was invited
kinwêsk ᑭᓀᐧᐢᐠ a long time
kîsisamaw ᑮᓯᓴᒪᐤ cook it for s.o. (VTA)
kiskisi ᑭᐢᑭᓯ remember (VAI)
kîwê ᑮᐁᐧ go home (VAI)
kwayask ᑲᐧᔭᐢᐠ very
mîna ᒦᓇ also
minahowinihk ᒥᓇᐦᐅᐃᐧᓂᕁ place of killing game
môcikihtâ ᒨᒋᑭᐦᑖ have fun (VAI)
môso-wiyâs ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ moose-meat
môswa ᒨᓴᐧ moose
nanôyacih ᓇᓅᔭᒋᐦ tease s.o. (VTA)
nâpêsis ᓈᐯᓯᐢ boy
nâpêsisak ᓈᐯᓯᓴᐠ boys
nâpêwak ᓈᐯᐊᐧᐠ men
nawacîstamaw ᓇᐊᐧᒌᐢᑕᒪᐤ roast it for s.o. (VTA)
nikapêsîwininâhk ᓂᑲᐯᓰᐃᐧᓂᓈᕁ at our campsite
nikwatiso ᓂᑲᐧᑎᓱ fetch meat from a killing place (VAI)
nimaskimotininâhk ᓂᒪᐢᑭᒧᑎᓂᓈᕁ in our bags
nipah ᓂᐸᐦ kill s.o. (VTA)
nîsta ᓃᐢᑕ me too
nistês ᓂᐢᑌᐢ my older brother
nitawi ᓂᑕᐃᐧ go and (PV)
nitom ᓂᑐᒼ invite s.o. (VTA)
nitomêw ᓂᑐᒣᐤ he/she invites s.o. (VTA)
niwâhkômâkaninân ᓂᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓂᓈᐣ our relative
niwîtisânîhtowininâhk ᓂᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᓈᕁ at our family
niya ᓂᔭ I/me
niyanân ᓂᔭᓈᐣ us
nohcimihk ᓄᐦᒋᒥᕁ inland
nohkom ᓄᐦᑯᒼ my grandmother
ohci ᐅᐦᒋ from
omâcîwak ᐅᒫᒌᐊᐧᐠ hunters
owâhkômâkana ᐅᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓇ his/her relatives
pêtamaw ᐯᑕᒪᐤ bring it for s.o. (VTA)
pêyak ᐯᔭᐠ one
pêyak ᐯᔭᐠ one
pêyakowîki ᐯᔭᑯᐄᐧᑭ live alone (VAI)
pimohtê ᐱᒧᐦᑌ walk
piyisk ᐱᔨᐢᐠ eventually
sakâhk ᓴᑳᕁ in the bush
sipwêhtê ᓯᐯᐧᐦᑌ leave (VAI)
tahto-wîtisânîhtowinihk ᑕᐦᑐ ᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᕁ every place of family
takohtên ᑕᑯᐦᑌᐣ arrive by foot (VAI)
wahwâ ᐊᐧᐦᐋᐧ Holy!
wâhyaw ᐋᐧᐦᔭᐤ far
wîhkista ᐄᐧᐦᑭᐢᑕ like the taste of it (VTI-1)
wîhkohkê ᐄᐧᐦᑯᐦᑫ make a feast (VAI)
wîpac ᐄᐧᐸᐨ early/soon
wiyâs ᐃᐧᔮᐢ meat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: