5. Faith – tâpokêyihtamowin – ᑖᐳᑫᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ

Fai

kayâs kâ-kî-awâsisiwiyân nikî-pah-pimohtêhonân mâna misiwê itê mâhtâwi-sîpîhk. pêyakwâw ê-sîkwahk nikî-wâpamânân môswa ê-âsowahahk sâkahikan. kêsiskaw kî-otihtinam pîminahkwân nôhkomis êkwa kî-ati-tâpakwêwêpinêw êwakoni môswa. mâka ana môswa kwayask nikî-sîkihik ayisk mêtoni kêhciwâk cîmânihk ita kâ-apiwak ê-pê-isicimêt. piyisk âtawiya kî-nipahêw êwakoni môswa nôhkomis ê-mwayî-kwatapiskamwak cîmânis ispîhk kâ-kî-kakwê-tapasihak ana môswa.  awîna êtokwê nawac kî-sîkisiw, niya awêkâ cî ana môswa? matwân cî ê-kî-nitawi-wâpamât nôsî-môswa ministikohk ita kâ-kî-nihtâwikiyit oskâyisisa?

ᑲᔮᐢ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᐣ  ᓂᑮ ᐸᐦ ᐱᒧᐦᑌᐦᐅᓈᐣ  ᒫᓇ  ᒥᓯᐁᐧ  ᐃᑌ  ᒫᐦᑖᐃᐧ ᓰᐲᐦᐠ᙮  ᐯᔭᑳᐧᐤ  ᐁ ᓰᑲᐧᕁ  ᓂᑮ ᐋᐧᐸᒫᓈᐣ  ᒨᓴᐧ  ᐁ ᐋᓱᐊᐧᐦᐊᕁ  ᓵᑲᐦᐃᑲᐣ᙮  ᑫᓯᐢᑲᐤ  ᑮ ᐅᑎᐦᑎᓇᒼ  ᐲᒥᓇᐦᑳᐧᐣ  ᓅᐦᑯᒥᐢ  ᐁᑲᐧ  ᑮ ᐊᑎ ᑖᐸᑫᐧᐁᐧᐱᓀᐤ  ᐁᐊᐧᑯᓂ  ᒨᓴᐧ᙮  ᒫᑲ  ᐊᓇ  ᒨᓴᐧ  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑮ ᓰᑭᐦᐃᐠ  ᐊᔨᐢᐠ  ᒣᑐᓂ  ᑫᐦᒋᐋᐧᐠ  ᒌᒫᓂᕁ  ᐃᑕ  ᑳ ᐊᐱᐊᐧᐠ  ᐁ ᐯ ᐃᓯᒋᒣᐟ᙮  ᐱᔨᐢᐠ  ᐋᑕᐃᐧᔭ  ᑮ ᓂᐸᐦᐁᐤ  ᐁᐊᐧᑯᓂ  ᒨᓴᐧ  ᓅᐦᑯᒥᐢ  ᐁ ᒪᐧᔩ ᑲᐧᑕᐱᐢᑲᒪᐧᐠ  ᒌᒫᓂᐢ  ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᑮ ᑲᑫᐧ ᑕᐸᓯᐦᐊᐠ  ᐊᓇ  ᒨᓴᐧ᙮  ᐊᐄᐧᓇ  ᐁᑐᑫᐧ  ᓇᐊᐧᐨ  ᑮ ᓰᑭᓯᐤ,  ᓂᔭ  ᐊᐁᐧᑳ  ᒌ  ᐊᓇ  ᒨᓴᐧ?  ᒪᑖᐧᐣ  ᒌ  ᐁ ᑮ ᓂᑕᐃᐧ ᐋᐧᐸᒫᐟ  ᓅᓰ ᒨᓴᐧ  ᒥᓂᐢᑎᑯᕁ  ᐃᑕ  ᑳ ᑮ ᓂᐦᑖᐃᐧᑭᔨᐟ  ᐅᐢᑳᔨᓯᓴ?

Along time ago when I was a child we travelled all over the Churchill River. One time, in the spring, we saw a moose crossing the waters of a lake. Quickly my uncle grabbed a rope and lassoes that moose. But that moose scared me because he would swim close to where I was sitting in the canoe. Eventually my uncle killed that moose before I tipped the canoe from my attempts at getting away from it. I wonder who was more scared, me or the moose? I wonder if it was going to go see a female moose on the island where the young moose was born?

About Arden Ogg

Arden Ogg is Director of the Cree Literacy Network, launched in 2010 with the goal of creating Cree language literacy materials suitable for use by learners of all ages.
This entry was posted in Learn New Words, Solomon Ratt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *