6. Kindness – kisêwâtisiwin – ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ

kayâs kâkî-awâsisiwiyâhk nikî-wîcihinân nohtâwîpan ta-nikohtawât atâwêwikimâwa. osâm-piko kapê-nîpin nikî-nikohtânân natamihk nîkinâhk ohci. nohtâwîpan kî-kâh-kîskatahahtikwêw êkwa nîyanân nikî-nâsipêyâwatânân anihi mihta. nikî-sôhki-atoskânân mâna. piyisk mihcêt mihta nikî-âwatânân êkwa mihtot nikî-osîhtânân. nîstâw nikî-pê-wîcihikonân ta-pimitâpihpâhtwât otôtihk ohci, ta-sakahpitahk anima mihtot otôtihk. nikî-itikawinân ta-pôsiyâhk ôsihk mâka nikî-akâwâtênân tahkohc mihtotihk ta-pôsiyâhk. kî-pâhpisiw nohtâwîpaninân mâka nikî-pakitinikonân tahkohc mihtotihk ta-pôsiyâhk. wahwâ! kwayask kî-môcikan!

ᑲᔮᐢ  ᑳᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ  ᓂᑮ ᐄᐧᒋᐦᐃᓈᐣ  ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ  ᑕ ᓂᑯᐦᑕᐋᐧᐟ  ᐊᑖᐁᐧᐃᐧᑭᒫᐊᐧ᙮  ᐅᓵᒼ ᐱᑯ  ᑲᐯ ᓃᐱᐣ  ᓂᑮ ᓂᑯᐦᑖᓈᐣ  ᓇᑕᒥᕁ  ᓃᑭᓈᕁ  ᐅᐦᒋ᙮  ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ  ᑮ ᑳᐦ ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑫᐧᐤ  ᐁᑲᐧ  ᓃᔭᓈᐣ  ᓂᑮ ᓈᓯᐯᔮᐊᐧᑖᓈᐣ  ᐊᓂᐦᐃ  ᒥᐦᑕ᙮  ᓂᑮ ᓲᐦᑭ ᐊᑐᐢᑳᓈᐣ  ᒫᓇ᙮  ᐱᔨᐢᐠ  ᒥᐦᒉᐟ  ᒥᐦᑕ  ᓂᑮ ᐋᐊᐧᑖᓈᐣ  ᐁᑲᐧ  ᒥᐦᑐᐟ  ᓂᑮ ᐅᓰᐦᑖᓈᐣ᙮  ᓃᐢᑖᐤ  ᓂᑮ ᐯ ᐄᐧᒋᐦᐃᑯᓈᐣ  ᑕ ᐱᒥᑖᐱᐦᐹᐦᑖᐧᐟ  ᐅᑑᑎᕁ  ᐅᐦᒋ,  ᑕ ᓴᑲᐦᐱᑕᕁ  ᐊᓂᒪ  ᒥᐦᑐᐟ  ᐅᑑᑎᐦᐠ᙮  ᓂᑮ ᐃᑎᑲᐃᐧᓈᐣ  ᑕ ᐴᓯᔮᕁ  ᐆᓯᕁ  ᒫᑲ  ᓂᑮ ᐊᑳᐋᐧᑌᓈᐣ  ᑕᐦᑯᐦᐨ  ᒥᐦᑐᑎᕁ  ᑕ ᐴᓯᔮᐦᐠ᙮  ᑮ ᐹᐦᐱᓯᐤ  ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᓂᓈᐣ  ᒫᑲ  ᓂᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᓈᐣ  ᑕᐦᑯᐦᐨ  ᒥᐦᑐᑎᕁ  ᑕ ᐴᓯᔮᐦᐠ᙮  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᑮ ᒨᒋᑲᐣ!

A long time ago when we were children we helped our father to cut wood for the store keeper. We worked almost all summer at cutting wood upriver from our home. My father would chop down the trees and we would haul them down to the river. We worked hard. Eventually we had a lot of wood, so we made a raft. My brother-in-law came to help us to drag the raft with his motor boat, to tie the raft to his boat. We were told to get into the boat but we wanted to ride on top of the raft. My father laughed but he let us ride on top of the raft. Holy! It was a lot of fun.

Word List (follows below video):

 

akâwâta
ᐊᑳᐋᐧᑕ
desire/want it
(VTI-1)
anihi
ᐊᓂᐦᐃ
those
atâwêwikimâw
ᐊᑖᐁᐧᐃᐧᑭᒫᐤ
store clerk/boss
âwatâ
ᐋᐊᐧᑖ
haul it
(VTI-2)
kapê-nîpin
ᑲᐯ ᓃᐱᐣ
all summer
kîskatahahtikwê
ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑫᐧ
chop down tree
(VAI)
kwayask  kî-môcikan
ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᑮ ᒨᒋᑲᐣ
it was a lot of fun!
mâna
ᒫᓇ
usually
mihcêt
ᒥᐦᒉᐟ
lots
mihta
ᒥᐦᑕ
firewood
(pl)
mihtot
ᒥᐦᑐᐟ
a raft
nâsipêyâwatâ
ᓈᓯᐯᔮᐊᐧᑖ
carry it to the shore
(VTI-2)
natamihk
ᓇᑕᒥᕁ
upriver
nikî-itikawinân
ᓂᑮ ᐃᑎᑲᐃᐧᓈᐣ
we were told
(VTA-Inv. 1P)
nikî-pakitinikonân
ᓂᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᓈᐣ
he/she allowed us
(VTA-Inv. IP)
nîkinâhk
ᓃᑭᓈᕁ
at our home
nikohtaw
ᓂᑯᐦᑕᐤ
prepare firewood for s.o.
(VTA)
nikohtê
ᓂᑯᐦᑌ
prepare firewood
(VAI)
nîstâw
ᓃᐢᑖᐤ
my brother-in-law
nîyanân
ᓃᔭᓈᐣ
us
nohtâwîpan
ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ
my late father
ohci
ᐅᐦᒋ
from
osâm-piko
ᐅᓵᒼ ᐱᑯ
mostly
osîhtâ
ᐅᓰᐦᑖ
make it
(VTI-2)
otôtihk
ᐅᑑᑎᕁ
in his boat
pâhpisi
ᐹᐦᐱᓯ
laugh a little
(VAI)
pimitâpihpâhtwâ
ᐱᒥᑖᐱᐦᐹᐦᑖᐧ
drag it on the water
(VTI-2)
pôsi
ᐴᓯ
get on board
(VAI)
sakahpita
ᓴᑲᐦᐱᑕ
tie it
(VTI-1)
sôhki-atoskê
ᓲᐦᑭ ᐊᑐᐢᑫ
work hard
(VAI)
tahkohc
ᑕᐦᑯᐦᐨ
on top
wîcih
ᐄᐧᒋᐦ
help s.o.
(VTA)

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: