7. Passing on teachings – âniskô-kiskinwahamâkêwin (y-dialect)

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ

pêyakwâw ê-nîpîhk nikî-nitawi-papâmiskânân mâmihk âmaciwîspimowinihk ohci, ê-pimitishamâhk mâhtâwi-sîpiy. nikî-cîmâwak nitôtêmak. nikî-ati-kapêsinân pâwiscikosihk nistam kâ-tipiskâk êkwa ê-ati-wâpahk kihtwâm nikî-pôsinân, ê-asowhamahk sâkahikanisîs. piysik wapâsihk nikî-takocimânân, kâ-mâyiciwasik isiyihkâtêw anima wapâs. kêtahtaw kâ-matwê-têwêcik nitôtêmak. “ohcistin kitôtinaw!”

ᐯᔭᑳᐧᐤ  ᐁ ᓃᐲᕁ  ᓂᑮ ᓂᑕᐃᐧ ᐸᐹᒥᐢᑳᓈᐣ  ᒫᒥᕁ  ᐋᒪᒋᐄᐧᐢᐱᒧᐃᐧᓂᕁ  ᐅᐦᒋ,  ᐁ ᐱᒥᑎᐢᐦᐊᒫᕁ  ᒫᐦᑖᐃᐧ ᓰᐱᕀ᙮  ᓂᑮ ᒌᒫᐊᐧᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮  ᓂᑮ ᐊᑎ ᑲᐯᓯᓈᐣ  ᐹᐃᐧᐢᒋᑯᓯᕁ  ᓂᐢᑕᒼ  ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ  ᐁᑲᐧ  ᐁ ᐊᑎ ᐋᐧᐸᕁ  ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ,  ᐁ ᐊᓱᐤᐦᐊᒪᕁ  ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᓰᐢ᙮  ᐱᕀᓯᐠ  ᐊᐧᐹᓯᕁ  ᓂᑮ ᑕᑯᒋᒫᓈᐣ,  ᑳ ᒫᔨᒋᐊᐧᓯᐠ  ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ  ᐊᓂᒪ  ᐊᐧᐹᐢ᙮  ᑫᑕᐦᑕᐤ  ᑳ ᒪᑌᐧ ᑌᐁᐧᒋᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮  “ᐅᐦᒋᐢᑎᐣ  ᑭᑑᑎᓇᐤ!”

One summer we went canoeing downriver from Stanley Mission. Following the Churchill River. I went with my friends.. We camped at Little Stanley Rapids the first night and went on our way the next day crossing the little lake eventually arriving at a narrows, known as ‘place of difficult currents” (Frog Narrows). All of a sudden my friends hollered, “Our boat is leaking!”

nikî-itâpin mostitakohk, wahwâ! tâpwê mâni-mâka, nikî-ohcistinisinân.

ᓂᑮ ᐃᑖᐱᐣ  ᒧᐢᑎᑕᑯᐦᐠ,  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑖᐯᐧ  ᒫᓂ ᒫᑲ,  ᓂᑮ ᐅᐦᒋᐢᑎᓂᓯᓈᐣ᙮

I looked at the bottom of the canoe and sure enough we were leaking!

“ahâw, cêskwa. kika-sîskipitênaw cîmân miniscikosihk misakâyâhki,” nikî-itâwak.

“ᐊᐦᐋᐤ,  ᒉᐢᑲᐧ᙮  ᑭᑲ ᓰᐢᑭᐱᑌᓇᐤ  ᒌᒫᐣ  ᒥᓂᐢᒋᑯᓯᕁ  ᒥᓴᑳᔮᐦᑭ,”  ᓂᑮ ᐃᑖᐊᐧᐠ᙮

“Okay, just wait. We’ll pull the canoe to shore at a little island when we arrive there.” I told them.

ispîhk kâ-miskâyâhk miniscikosihk nkî-sîskipitênân cîmân êkwa nikî-kwatapinênân. nikî-itâwak nitôtêmak ta-kotawêcik êkwa niya nikî-kospin ê-nitonawak pikiw minahikohk. nikî-miskawâw.

ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᒥᐢᑳᔮᕁ  ᒥᓂᐢᒋᑯᓯᕁ  ᐣᑮ ᓰᐢᑭᐱᑌᓈᐣ  ᒌᒫᐣ  ᐁᑲᐧ  ᓂᑮ ᑲᐧᑕᐱᓀᓈᐣ᙮  ᓂᑮ ᐃᑖᐊᐧᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ  ᑕ ᑯᑕᐁᐧᒋᐠ  ᐁᑲᐧ  ᓂᔭ  ᓂᑮ ᑯᐢᐱᐣ  ᐁ ᓂᑐᓇᐊᐧᐠ  ᐱᑭᐤ  ᒥᓇᐦᐃᑯᐦᐠ᙮  ᓂᑮ ᒥᐢᑲᐋᐧᐤ᙮

When we arrived at the little island we pulled the canoe to shore and tipped it over. I told my friends to build a campfire and I went inland looking for pitch on a pine tree. I found some.

ispîhk kâ-pê-nâsipêhtêyân kî-takahki-kwahkotêw kotawân.  êkota nikî-ati-tihkiswâw ana minahik-pikiw. kâ-kî-kîsi-tihkisot ana pikiw nikî-ati-mîsahên nicîmâniminân êwako pikiw ê-âpacihak. nikitâpamikwak nitôtêmak tâpiskôc nawac piko ê-ânwêhktahkik ôma kâ-itahkamiksiyân. nipêhonân ta-pâsot and pikiw, piyisk pâsow êkwa kihtwâm nipôsinân. kâ-mâtwê-têpwêcik nitôtêmak.

ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᐯ ᓈᓯᐯᐦᑌᔮᐣ  ᑮ ᑕᑲᐦᑭ ᑲᐧᐦᑯᑌᐤ  ᑯᑕᐋᐧᐣ᙮  ᐁᑯᑕ  ᓂᑮ ᐊᑎ ᑎᐦᑭᓵᐧᐤ  ᐊᓇ  ᒥᓇᐦᐃᐠ ᐱᑭᐤ᙮  ᑳ ᑮ ᑮᓯ ᑎᐦᑭᓱᐟ  ᐊᓇ  ᐱᑭᐤ  ᓂᑮ ᐊᑎ ᒦᓴᐦᐁᐣ  ᓂᒌᒫᓂᒥᓈᐣ  ᐁᐊᐧᑯ  ᐱᑭᐤ  ᐁ ᐋᐸᒋᐦᐊᐠ᙮  ᓂᑭᑖᐸᒥᑲᐧᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ  ᑖᐱᐢᑰᐨ  ᓇᐊᐧᐨ  ᐱᑯ  ᐁ ᐋᓀᐧᐦᐠᑕᐦᑭᐠ  ᐆᒪ  ᑳ ᐃᑕᐦᑲᒥᐠᓯᔮᐣ᙮  ᓂᐯᐦᐅᓈᐣ  ᑕ ᐹᓱᐟ  ᐊᐣd  ᐱᑭᐤ,  ᐱᔨᐢᐠ  ᐹᓱᐤ  ᐁᑲᐧ  ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᓂᐴᓯᓈᐣ᙮  ᑳ ᒫᑌᐧ ᑌᐯᐧᒋᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮

When I went to the shore there was a good fire going so there I began to melt the pine-pitch. When it was done melting I began to patch our canoe using that pine-pitch. My friends looked at me as if they doubted that I knew what I was doing. We waited for the pine-pitch to melt and once again we boarded the canoe. My friends called out.

“namôya awasimê ohcisitin! wahwâ! tânisi ôma ê-isi-kiskêyihtaman ta-mîsahaman cîmân?”

“ᓇᒨᔭ  ᐊᐊᐧᓯᒣ  ᐅᐦᒋᓯᑎᐣ!  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑖᓂᓯ  ᐆᒪ  ᐁ ᐃᓯ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒪᐣ  ᑕ ᒦᓴᐦᐊᒪᐣ  ᒌᒫᐣ?”

“There is no more leak! Holy! How did you know how to do that to patch the canoe?”

“kayâs iyiniw mamahtâwisiwin anima. kayâs iyiniw ê-kî-kiskinwahamowit, nohtâwîpan.”

“ᑲᔮᐢ  ᐃᔨᓂᐤ  ᒪᒪᐦᑖᐃᐧᓯᐃᐧᐣ  ᐊᓂᒪ᙮  ᑲᔮᐢ  ᐃᔨᓂᐤ  ᐁ ᑮ ᑭᐢᑭᓇᐧᐦᐊᒧᐃᐧᐟ,  ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ᙮”

“It’s an old Indian trick. An old Indian taught me, my late father.”

Word List (follows below video)

ahâw ᐊᐦᐋᐤ okay
âmaciwîspimowinihk ᐋᒪᒋᐄᐧᐢᐱᒧᐃᐧᓂᕁ Stanley Mission
anima ᐊᓂᒪ that
ânwêhta ᐋᓀᐧᐦᑕ disbelieve it (VTI-1)
âpacih ᐋᐸᒋᐦ use s.o. (VTA)
asowaha ᐊᓱᐊᐧᐦᐊ go across it (VTI-1)
ati ᐊᑎ begin
cêskwa ᒉᐢᑲᐧ wait
cîm ᒌᒼ board with (VTA)
cîmân ᒌᒫᐣ canoe
ê-kî-kiskinwahamowit ᐁ ᑮ ᑭᐢᑭᓇᐧᐦᐊᒧᐃᐧᐟ he/she taught me (VTA Inv)
êkota ᐁᑯᑕ there
êkwa ᐁᑲᐧ and
isiyihkâtêw ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ it is called
ispîhk ᐃᐢᐲᕁ when
itahkamikisi ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯ do an action (VAI)
itâpi ᐃᑖᐱ look in a direction (VAI)
kâ-mâyiciwasik ᑳ ᒫᔨᒋᐊᐧᓯᐠ place of difficult current
kapêsi ᑲᐯᓯ camp (VAI)
kayâs iyiniw ᑲᔮᐢ ᐃᔨᓂᐤ long ago Indian
kêtahtaw ᑫᑕᐦᑕᐤ suddenly
kihtwâm ᑭᐦᑖᐧᒼ again
kiskêyihta ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ know it (VTI-1)
kitôtinaw ᑭᑑᑎᓇᐤ our boat
kospi ᑯᐢᐱ go inland
kotawân ᑯᑕᐋᐧᐣ campfire
kotawê ᑯᑕᐁᐧ make a fire
kwahkotêw ᑲᐧᐦᑯᑌᐤ it is on fire (VII)
kwatapina ᑲᐧᑕᐱᓇ turn it over (VTI-1)
mâhtâwi sîpiy ᒫᐦᑖᐃᐧ ᓰᐱᕀ Churchill River
mamahtâwisiwin ᒪᒪᐦᑖᐃᐧᓯᐃᐧᐣ trick/skill
mâmihk ᒫᒥᕁ downriver
matwê ᒪᑌᐧ in the distance
minahik ᒥᓇᐦᐃᐠ pine
minahik pikiw ᒥᓇᐦᐃᐠ ᐱᑭᐤ pine pitch
miniscikos ᒥᓂᐢᒋᑯᐢ small islan
mîsaha ᒦᓴᐦᐊ patch/mend (VTI-1)
misakâ ᒥᓴᑳ arrive by water (VAI)
miskaw ᒥᐢᑲᐤ finds s.o. (VTA)
mostihtakohk ᒧᐢᑎᐦᑕᑯᕁ at the bottom
namôya awasimê ᓇᒨᔭ ᐊᐊᐧᓯᒣ no more
nâsipêhtê ᓈᓯᐯᐦᑌ go toward shore by foot (VAI)
nawac piko ᓇᐊᐧᐨ ᐱᑯ more so
nicîmâniminân ᓂᒌᒫᓂᒥᓈᐣ our canoe
nikî itâwak ᓂᑮ ᐃᑖᐊᐧᐠ I said to them (VTA)
nikitâpamikwak ᓂᑭᑖᐸᒥᑲᐧᐠ they look at me (VTA Inv)
nîpin ᓃᐱᐣ it summer
nistam ᓂᐢᑕᒼ first
nitawi ᓂᑕᐃᐧ go and (PV)
nitonaw ᓂᑐᓇᐤ look for s.o. (VTA)
nitôtêm ᓂᑑᑌᒼ my friend
niya ᓂᔭ me/I
nohtâwîpan ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ my late father
ohci ᐅᐦᒋ from
ohcistin ᐅᐦᒋᐢᑎᐣ it leaks (VII)
ohcistinisi ᐅᐦᒋᐢᑎᓂᓯ have a leak (VAI)
ôma ᐆᒪ –ᐟᐦᐃᐢ this
papâmiskâ ᐸᐹᒥᐢᑳ paddle about/canoe
pâso ᐹᓱ dry (VAI)
pâwiscikosihk ᐹᐃᐧᐢᒋᑯᓯᕁ at the little rapids
pêho ᐯᐦᐅ wait (VAI)
pêyakwâw ᐯᔭᑳᐧᐤ once
pikiw ᐱᑭᐤ pine pitch
pimitisaha ᐱᒥᑎᓴᐦᐊ follow it (VTI-1)
piysik ᐱᕀᓯᐠ eventually
pôsi ᐴᓯ get on board (VAI)
sâkahikanisîs ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᓰᐢ small lake
sîskipita ᓰᐢᑭᐱᑕ pull it in (VTI-1)
takahki ᑕᑲᐦᑭ wonderful;
takocimê ᑕᑯᒋᒣ arrive by canoe/boat (VAI)
tânisi ôma ᑖᓂᓯ ᐆᒪ how is it
tâpiskôc ᑖᐱᐢᑰᐨ just like
tâpwê mâni mâka ᑖᐯᐧ ᒫᓂ ᒫᑲ it is true
têpwê ᑌᐯᐧ call out/yell (VAI)
tihkis ᑎᐦᑭᐢ melt s.o. (VTA)
tipiskâw ᑎᐱᐢᑳᐤ it is night (VII)
wahwâ ᐊᐧᐦᐋᐧ holy
wâpan ᐋᐧᐸᐣ it is dawn (VII)
wapâs ᐊᐧᐹᐢ small narrows
wapâsihk ᐊᐧᐹᓯᕁ at a small narrows

One Response

  1. A great site . So much help . I am presently doing research on land and status taken away from my people in Green Lake,Sk . I was chosen as Chief when we gathered to reinstate our Band in 2005. We have gathered much information to date, however, much more is needed . We were known as the Green Lk Indians or Kahpayopaskunums Band . Can you help or direct me to someone who may be able to ? Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: