7. Passing on teachings – âniskô-kiskinwahamâkêwin (y-dialect)

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ

pêyakwâw ê-nîpîhk nikî-nitawi-papâmiskânân mâmihk âmaciwîspimowinihk ohci, ê-pimitishamâhk mâhtâwi-sîpiy. nikî-cîmâwak nitôtêmak. nikî-ati-kapêsinân pâwiscikosihk nistam kâ-tipiskâk êkwa ê-ati-wâpahk kihtwâm nikî-pôsinân, ê-asowhamahk sâkahikanisîs. piysik wapâsihk nikî-takocimânân, kâ-mâyiciwasik isiyihkâtêw anima wapâs. kêtahtaw kâ-matwê-têwêcik nitôtêmak. “ohcistin kitôtinaw!”

ᐯᔭᑳᐧᐤ  ᐁ ᓃᐲᕁ  ᓂᑮ ᓂᑕᐃᐧ ᐸᐹᒥᐢᑳᓈᐣ  ᒫᒥᕁ  ᐋᒪᒋᐄᐧᐢᐱᒧᐃᐧᓂᕁ  ᐅᐦᒋ,  ᐁ ᐱᒥᑎᐢᐦᐊᒫᕁ  ᒫᐦᑖᐃᐧ ᓰᐱᕀ᙮  ᓂᑮ ᒌᒫᐊᐧᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮  ᓂᑮ ᐊᑎ ᑲᐯᓯᓈᐣ  ᐹᐃᐧᐢᒋᑯᓯᕁ  ᓂᐢᑕᒼ  ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ  ᐁᑲᐧ  ᐁ ᐊᑎ ᐋᐧᐸᕁ  ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ,  ᐁ ᐊᓱᐤᐦᐊᒪᕁ  ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᓰᐢ᙮  ᐱᕀᓯᐠ  ᐊᐧᐹᓯᕁ  ᓂᑮ ᑕᑯᒋᒫᓈᐣ,  ᑳ ᒫᔨᒋᐊᐧᓯᐠ  ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ  ᐊᓂᒪ  ᐊᐧᐹᐢ᙮  ᑫᑕᐦᑕᐤ  ᑳ ᒪᑌᐧ ᑌᐁᐧᒋᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮  “ᐅᐦᒋᐢᑎᐣ  ᑭᑑᑎᓇᐤ!”

One summer we went canoeing downriver from Stanley Mission. Following the Churchill River. I went with my friends.. We camped at Little Stanley Rapids the first night and went on our way the next day crossing the little lake eventually arriving at a narrows, known as ‘place of difficult currents” (Frog Narrows). All of a sudden my friends hollered, “Our boat is leaking!”

nikî-itâpin mostitakohk, wahwâ! tâpwê mâni-mâka, nikî-ohcistinisinân.

ᓂᑮ ᐃᑖᐱᐣ  ᒧᐢᑎᑕᑯᐦᐠ,  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑖᐯᐧ  ᒫᓂ ᒫᑲ,  ᓂᑮ ᐅᐦᒋᐢᑎᓂᓯᓈᐣ᙮

I looked at the bottom of the canoe and sure enough we were leaking!

“ahâw, cêskwa. kika-sîskipitênaw cîmân miniscikosihk misakâyâhki,” nikî-itâwak.

“ᐊᐦᐋᐤ,  ᒉᐢᑲᐧ᙮  ᑭᑲ ᓰᐢᑭᐱᑌᓇᐤ  ᒌᒫᐣ  ᒥᓂᐢᒋᑯᓯᕁ  ᒥᓴᑳᔮᐦᑭ,”  ᓂᑮ ᐃᑖᐊᐧᐠ᙮

“Okay, just wait. We’ll pull the canoe to shore at a little island when we arrive there.” I told them.

ispîhk kâ-miskâyâhk miniscikosihk nkî-sîskipitênân cîmân êkwa nikî-kwatapinênân. nikî-itâwak nitôtêmak ta-kotawêcik êkwa niya nikî-kospin ê-nitonawak pikiw minahikohk. nikî-miskawâw.

ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᒥᐢᑳᔮᕁ  ᒥᓂᐢᒋᑯᓯᕁ  ᐣᑮ ᓰᐢᑭᐱᑌᓈᐣ  ᒌᒫᐣ  ᐁᑲᐧ  ᓂᑮ ᑲᐧᑕᐱᓀᓈᐣ᙮  ᓂᑮ ᐃᑖᐊᐧᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ  ᑕ ᑯᑕᐁᐧᒋᐠ  ᐁᑲᐧ  ᓂᔭ  ᓂᑮ ᑯᐢᐱᐣ  ᐁ ᓂᑐᓇᐊᐧᐠ  ᐱᑭᐤ  ᒥᓇᐦᐃᑯᐦᐠ᙮  ᓂᑮ ᒥᐢᑲᐋᐧᐤ᙮

When we arrived at the little island we pulled the canoe to shore and tipped it over. I told my friends to build a campfire and I went inland looking for pitch on a pine tree. I found some.

ispîhk kâ-pê-nâsipêhtêyân kî-takahki-kwahkotêw kotawân.  êkota nikî-ati-tihkiswâw ana minahik-pikiw. kâ-kî-kîsi-tihkisot ana pikiw nikî-ati-mîsahên nicîmâniminân êwako pikiw ê-âpacihak. nikitâpamikwak nitôtêmak tâpiskôc nawac piko ê-ânwêhktahkik ôma kâ-itahkamiksiyân. nipêhonân ta-pâsot and pikiw, piyisk pâsow êkwa kihtwâm nipôsinân. kâ-mâtwê-têpwêcik nitôtêmak.

ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᐯ ᓈᓯᐯᐦᑌᔮᐣ  ᑮ ᑕᑲᐦᑭ ᑲᐧᐦᑯᑌᐤ  ᑯᑕᐋᐧᐣ᙮  ᐁᑯᑕ  ᓂᑮ ᐊᑎ ᑎᐦᑭᓵᐧᐤ  ᐊᓇ  ᒥᓇᐦᐃᐠ ᐱᑭᐤ᙮  ᑳ ᑮ ᑮᓯ ᑎᐦᑭᓱᐟ  ᐊᓇ  ᐱᑭᐤ  ᓂᑮ ᐊᑎ ᒦᓴᐦᐁᐣ  ᓂᒌᒫᓂᒥᓈᐣ  ᐁᐊᐧᑯ  ᐱᑭᐤ  ᐁ ᐋᐸᒋᐦᐊᐠ᙮  ᓂᑭᑖᐸᒥᑲᐧᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ  ᑖᐱᐢᑰᐨ  ᓇᐊᐧᐨ  ᐱᑯ  ᐁ ᐋᓀᐧᐦᐠᑕᐦᑭᐠ  ᐆᒪ  ᑳ ᐃᑕᐦᑲᒥᐠᓯᔮᐣ᙮  ᓂᐯᐦᐅᓈᐣ  ᑕ ᐹᓱᐟ  ᐊᐣd  ᐱᑭᐤ,  ᐱᔨᐢᐠ  ᐹᓱᐤ  ᐁᑲᐧ  ᑭᐦᑖᐧᒼ  ᓂᐴᓯᓈᐣ᙮  ᑳ ᒫᑌᐧ ᑌᐯᐧᒋᐠ  ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮

When I went to the shore there was a good fire going so there I began to melt the pine-pitch. When it was done melting I began to patch our canoe using that pine-pitch. My friends looked at me as if they doubted that I knew what I was doing. We waited for the pine-pitch to melt and once again we boarded the canoe. My friends called out.

“namôya awasimê ohcisitin! wahwâ! tânisi ôma ê-isi-kiskêyihtaman ta-mîsahaman cîmân?”

“ᓇᒨᔭ  ᐊᐊᐧᓯᒣ  ᐅᐦᒋᓯᑎᐣ!  ᐊᐧᐦᐋᐧ!  ᑖᓂᓯ  ᐆᒪ  ᐁ ᐃᓯ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒪᐣ  ᑕ ᒦᓴᐦᐊᒪᐣ  ᒌᒫᐣ?”

“There is no more leak! Holy! How did you know how to do that to patch the canoe?”

“kayâs iyiniw mamahtâwisiwin anima. kayâs iyiniw ê-kî-kiskinwahamowit, nohtâwîpan.”

“ᑲᔮᐢ  ᐃᔨᓂᐤ  ᒪᒪᐦᑖᐃᐧᓯᐃᐧᐣ  ᐊᓂᒪ᙮  ᑲᔮᐢ  ᐃᔨᓂᐤ  ᐁ ᑮ ᑭᐢᑭᓇᐧᐦᐊᒧᐃᐧᐟ,  ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ᙮”

“It’s an old Indian trick. An old Indian taught me, my late father.”

Word List (follows below video)

ahâw
ᐊᐦᐋᐤ
okay
âmaciwîspimowinihk
ᐋᒪᒋᐄᐧᐢᐱᒧᐃᐧᓂᕁ
Stanley Mission
anima
ᐊᓂᒪ
that
ânwêhta
ᐋᓀᐧᐦᑕ
disbelieve it
(VTI-1)
âpacih
ᐋᐸᒋᐦ
use s.o.
(VTA)
asowaha
ᐊᓱᐊᐧᐦᐊ
go across it
(VTI-1)
ati
ᐊᑎ
begin
cêskwa
ᒉᐢᑲᐧ
wait
cîm
ᒌᒼ
board with
(VTA)
cîmân
ᒌᒫᐣ
canoe
ê-kî-kiskinwahamowit
ᐁ ᑮ ᑭᐢᑭᓇᐧᐦᐊᒧᐃᐧᐟ
he/she taught me
(VTA Inv)
êkota
ᐁᑯᑕ
there
êkwa
ᐁᑲᐧ
and
isiyihkâtêw
ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ
it is called
ispîhk
ᐃᐢᐲᕁ
when
itahkamikisi
ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯ
do an action
(VAI)
itâpi
ᐃᑖᐱ
look in a direction
(VAI)
kâ-mâyiciwasik
ᑳ ᒫᔨᒋᐊᐧᓯᐠ
place of difficult current
kapêsi
ᑲᐯᓯ
camp
(VAI)
kayâs iyiniw
ᑲᔮᐢ ᐃᔨᓂᐤ
long ago Indian
kêtahtaw
ᑫᑕᐦᑕᐤ
suddenly
kihtwâm
ᑭᐦᑖᐧᒼ
again
kiskêyihta
ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ
know it
(VTI-1)
kitôtinaw
ᑭᑑᑎᓇᐤ
our boat
kospi
ᑯᐢᐱ
go inland
kotawân
ᑯᑕᐋᐧᐣ
campfire
kotawê
ᑯᑕᐁᐧ
make a fire
kwahkotêw
ᑲᐧᐦᑯᑌᐤ
it is on fire
(VII)
kwatapina
ᑲᐧᑕᐱᓇ
turn it over
(VTI-1)
mâhtâwi sîpiy
ᒫᐦᑖᐃᐧ ᓰᐱᕀ
Churchill River
mamahtâwisiwin
ᒪᒪᐦᑖᐃᐧᓯᐃᐧᐣ
trick/skill
mâmihk
ᒫᒥᕁ
downriver
matwê
ᒪᑌᐧ
in the distance
minahik
ᒥᓇᐦᐃᐠ
pine
minahik pikiw
ᒥᓇᐦᐃᐠ ᐱᑭᐤ
pine pitch
miniscikos
ᒥᓂᐢᒋᑯᐢ
small islan
mîsaha
ᒦᓴᐦᐊ
patch/mend
(VTI-1)
misakâ
ᒥᓴᑳ
arrive by water
(VAI)
miskaw
ᒥᐢᑲᐤ
finds s.o.
(VTA)
mostihtakohk
ᒧᐢᑎᐦᑕᑯᕁ
at the bottom
namôya awasimê
ᓇᒨᔭ ᐊᐊᐧᓯᒣ
no more
nâsipêhtê
ᓈᓯᐯᐦᑌ
go toward shore by foot
(VAI)
nawac piko
ᓇᐊᐧᐨ ᐱᑯ
more so
nicîmâniminân
ᓂᒌᒫᓂᒥᓈᐣ
our canoe
nikî itâwak
ᓂᑮ ᐃᑖᐊᐧᐠ
I said to them
(VTA)
nikitâpamikwak
ᓂᑭᑖᐸᒥᑲᐧᐠ
they look at me
(VTA Inv)
nîpin
ᓃᐱᐣ
it summer
nistam
ᓂᐢᑕᒼ
first
nitawi
ᓂᑕᐃᐧ
go and
(PV)
nitonaw
ᓂᑐᓇᐤ
look for s.o.
(VTA)
nitôtêm
ᓂᑑᑌᒼ
my friend
niya
ᓂᔭ
me/I
nohtâwîpan
ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ
my late father
ohci
ᐅᐦᒋ
from
ohcistin
ᐅᐦᒋᐢᑎᐣ
it leaks
(VII)
ohcistinisi
ᐅᐦᒋᐢᑎᓂᓯ
have a leak
(VAI)
ôma
ᐆᒪ –ᐟᐦᐃᐢ
this
papâmiskâ
ᐸᐹᒥᐢᑳ
paddle about/canoe
pâso
ᐹᓱ
dry
(VAI)
pâwiscikosihk
ᐹᐃᐧᐢᒋᑯᓯᕁ
at the little rapids
pêho
ᐯᐦᐅ
wait
(VAI)
pêyakwâw
ᐯᔭᑳᐧᐤ
once
pikiw
ᐱᑭᐤ
pine pitch
pimitisaha
ᐱᒥᑎᓴᐦᐊ
follow it
(VTI-1)
piysik
ᐱᕀᓯᐠ
eventually
pôsi
ᐴᓯ
get on board
(VAI)
sâkahikanisîs
ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᓰᐢ
small lake
sîskipita
ᓰᐢᑭᐱᑕ
pull it in
(VTI-1)
takahki
ᑕᑲᐦᑭ
wonderful;
takocimê
ᑕᑯᒋᒣ
arrive by canoe/boat
(VAI)
tânisi ôma
ᑖᓂᓯ ᐆᒪ
how is it
tâpiskôc
ᑖᐱᐢᑰᐨ
just like
tâpwê mâni mâka
ᑖᐯᐧ ᒫᓂ ᒫᑲ
it is true
têpwê
ᑌᐯᐧ
call out/yell
(VAI)
tihkis
ᑎᐦᑭᐢ
melt s.o.
(VTA)
tipiskâw
ᑎᐱᐢᑳᐤ
it is night
(VII)
wahwâ
ᐊᐧᐦᐋᐧ
holy
wâpan
ᐋᐧᐸᐣ
it is dawn
(VII)
wapâs
ᐊᐧᐹᐢ
small narrows
wapâsihk
ᐊᐧᐹᓯᕁ
at a small narrows

One Response

  1. A great site . So much help . I am presently doing research on land and status taken away from my people in Green Lake,Sk . I was chosen as Chief when we gathered to reinstate our Band in 2005. We have gathered much information to date, however, much more is needed . We were known as the Green Lk Indians or Kahpayopaskunums Band . Can you help or direct me to someone who may be able to ? Thank you

Leave a Reply to Rodney Laliberte Cancel reply

Your email address will not be published.