Going Home: A residential school story by Solomon Ratt (th-dialect)

kika-âcimostâtinâwâw:

ᑭᑲ ᐋᒋᒧᐢᑖᑎᓈᐚᐤ:

I’ll tell you all a story:

ispî kâ-kî-awâsisiwiyâhk ohpimî nikî-kwâsihikawinân kita-nitawi-ayamihcikiyâhk nîtî kistapinânihk. mitâtaht pîsimwak ikotî nikî-ayânân ikwa ispî î-ati-pôni-akimiht opiniyâwipîsim nikî-kîwî-tâpâtikawinân mistahi-sâkahikanihk isi, pôsinâskohk î-pôsiyâhk.

ᐃᐢᐲ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕽ  ᐅᐦᐱᒦ  ᓂᑮ ᑳᐧᓯᐦᐃᑲᐃᐧᓈᐣ  ᑭᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᐊᔭᒥᐦᒋᑭᔮᕁ  ᓃᑏ  ᑭᐢᑕᐱᓈᓂᕽ᙮  ᒥᑖᑕᐦᐟ  ᐲᓯᒪᐧᐠ  ᐃᑯᑏ  ᓂᑮ ᐊᔮᓈᐣ  ᐃᑲᐧ  ᐃᐢᐲ  ᐄ ᐊᑎ ᐴᓂ ᐊᑭᒥᐦᐟ  ᐅᐱᓂᔮᐃᐧᐲᓯᒼ  ᓂᑮ ᑮᐄᐧ ᑖᐹᑎᑲᐃᐧᓈᐣ  ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕁ  ᐃᓯ,  ᐴᓯᓈᐢᑯᕁ  ᐄ ᐴᓯᔮᕽ᙮

When we were children we got kidnapped to go to school away from home, at Prince Albert. We were there for ten months, and toward the end of June we were sent back home riding on a bus.

ispî kâ-takotâpâsoyâhk mistahi-sâkahikanihk namwâc nikî-ohci-pîhikonânak ninîkihikonânak. namwâc îsa î-kî-ohci-wihtamahcik î-wî-pî-kîwîyâhk.

ᐃᐢᐱ  ᑲ ᑕᑯᑕᐸᓱᔭᕽ  ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓴᑲᐦᐃᑲᓂᕽ  ᓇᒪᐧᐨ  ᓂᑭ ᐅᐦᒋ ᐱᐦᐃᑯᓇᓇᐠ  ᓂᓂᑭᐦᐃᑯᓇᓇᐠ᙮  ᓇᒪᐧᐨ  ᐃᓴ  ᐃ ᑭ ᐅᐦᒋ ᐃᐧᐦᑕᒪᐦᒋᐠ  ᐃ ᐃᐧ ᐱ ᑭᐃᐧᔭᕽ᙮

When we got to La Ronge our parents were nowhere to be found, I guess they weren’t told we were coming home.

ikwâni nimisak nikî-itohtahikonân nimosômipan wîkihk ikwa kî-mâci-nitonawîwak ninîkihikonâna. mitoni nîso tipiskâw nitonawîwak, pîthisk âtawîtha kî-miskawîwak, akâmihk îsa î-kî-wî-nîpinisithit, nîtî kayâsi-wâskahikanihk kâ-icikâtîk.

ᐃᑳᐧᓂ  ᓂᒥᓴᐠ  ᓂᑮ ᐃᑐᐦᑕᐦᐃᑯᓈᐣ  ᓂᒧᓲᒥᐸᐣ  ᐄᐧᑭᕽ  ᐃᑲᐧ  ᑮ ᒫᒋ ᓂᑐᓇᐄᐧᐊᐧᐠ  ᓂᓃᑭᐦᐃᑯᓈᓇ᙮  ᒥᑐᓂ  ᓃᓱ  ᑎᐱᐢᑳᐤ  ᓂᑐᓇᐄᐧᐊᐧᐠ,  ᐲᖨᐢᐠ  ᐋᑕᐄᐧᖬ
ᑮ ᒥᐢᑲᐄᐧᐊᐧᐠ,  ᐊᑳᒥᕁ  ᐄᓴ  ᐄ ᑮ ᐄᐧ ᓃᐱᓂᓯᖨᐟ,  ᓃᑏ  ᑲᔮᓯ ᐋᐧᐢᑲᐦᐃᑲᓂᕽ
ᑳ ᐃᒋᑳᑏᐠ᙮

My older sisters took us to my late grandfather’s home and they started looking for my parents. In a couple of days they found them across the lake, at Old House (Rapid River Lodge) where they had gone to spend the summer.

ikwâni kâ-pî-wâpahk nisisipan nikî-itahothikonân otôtihk mâka nikî-ati-kitistinâhokonân âsowahonânihk sôskwâc ikota nikî-kapîsinân piyak tipiskâw….ikota nikapîsîwininâhk nikî-sâsakitisinin kâ-tipiskâk, î-kanawâpimakwâw acahkosak ikwa tipiskâwipîsim.

ᐃᑲᐧᓂ  ᑳ ᐲ ᐚᐸᕽ  ᓂᓯᓯᐸᐣ  ᓂᑮ ᐃᑕᐦᐅᖨᑯᓈᐣ  ᐅᑑᑎᕽ  ᒫᑲ
ᓂᑮ ᐊᑎ ᑭᑎᐢᑎᓈᐦᐅᑯᓈᐣ  ᐋᓱᐊᐧᐦᐅᓈᓂᐦᐠ  ᓲᐢᒁᐨ  ᐃᑯᑕ  ᓂᑮ ᑲᐲᓯᓈᐣ  ᐱᔭᐠ ᑎᐱᐢᑳᐤ᙮  ᐃᑯᑕ  ᓂᑲᐲᓰᐃᐧᓂᓈᕽ  ᓂᑮ ᓵᓴᑭᑎᓯᓂᐣ  ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ,  ᐄ ᑲᓇᐚᐱᒪᒁᐤ  ᐊᒐᐦᑯᓴᐠ  ᐃᑲᐧ  ᑎᐱᐢᑳᐏᐲᓯᒼ᙮

The next morning my late uncle took us in his boat to go there but we couldn’t cross the huge body of water known as “the crossing” because the waves were too big. We camped overnight, and there I laid on my back watching the stars and the moon. 

kâ-pîwâpahk nikî-misakânân kayâsiwâskahikanihk. ikota nâtakâm
kâ-wâpamak nikâwîpan î-nîpawit, kwayask nikî-cihkîthihtîn ispî kâ-wâpamak.

ᑲ ᐲᐚᐸᕽ  ᓂᑮ ᒥᓴᑳᓈᐣ  ᑲᔮᓯᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᕽ᙮  ᐃᑯᑕ  ᓈᑕᑳᒼ  ᑳ ᐚᐸᒪᐠ  ᓂᑳᐑᐸᐣ ᐄ ᓃᐸᐏᐟ,  ᑲᐧᔭᐢᐠ  ᓂᑮ ᒋᐦᑮᖨᐦᑏᐣ  ᐃᐢᐲ  ᑳ ᐚᐸᒪᐠ᙮

When morning came, we arrived at Old House. My mother was standing at the shore waiting. I was so happy to see her.

 

 

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: