Wolf and the Moon Dog – adapted and translated by Solomon Ratt (th-dialect)

(Story adapted by Solomon Ratt from “Papagayo and the MoonDog,” a Central American myth – where Papagayo is one very raucous parrot. One telling of the story in English is from Gerald McDermott, and an be found on Amazon (Did you catch that? Central America? Amazon?)

mahihkan ikwa tipiskâwi-pîsim-atim – Wolf and the Moon Dogᒪᐦᐃᐦᑲᐣ ᐃᑿ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒼ
kayâs îsa tahto-tipiskâw mâna kî-wâsîsiw tipiskâwi-pîsim. piyak awa mahihkan kî-sâkihîw iyakoni tipiskâwi-pîsimwa. kî-nikamôstawîw mâna kapî-tipisk. kapî-tipisk mâna î-kî-ôthot. mitoni kîtahtawî kî-ati-kisowâhîw kotaka anihi pisiskiw kâ-wîkithit ikota nohcimihk athisk î-wâh-waspâwîmikocik ôho mahihkana. namwâc kî-kaskihtâwak ta-mitho-nipâcik athisk îkâ wihkâc î-pônowitamithit anihi mahihkana, kapî tipisk î-ôthothit.A long time ago the moon shone every night. This one wolf loved the moon. He sang to her every night. He would howl all through the night every night. Eventually he got the other animals of the forest angry because the wolf would wake them up. They were unable to sleep because the wolf just wouldn’t shut up, he would howl all night.ᑲᔮᐢ ᐄᓴ ᑕᐦᑐ   ᑎᐱᐢᑳᐤ ᒫᓇ ᑮ   ᐚᓰᓯᐤ ᑎᐱᐢᑳᐏ   ᐲᓯᒼ ᙮ ᐱᔭᐠ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᐦᑲᐣ ᑮ   ᓵᑭᐦᐄᐤ ᐃᔭᑯᓂ ᑎᐱᐢᑳᐏ   ᐲᓯᒷ ᙮ ᑮ   ᓂᑲᒨᐢᑕᐑᐤ ᒫᓇ ᑲᐲ   ᑎᐱᐢᐠ ᙮ ᑲᐲ   ᑎᐱᐢᐠ ᒫᓇ ᐄ   ᑮ   ᐆᖪᐟ ᙮ ᒥᑐᓂ ᑮᑕᐦᑕᐑ ᑮ   ᐊᑎ   ᑭᓱᐚᐦᐄᐤ ᑯᑕᑲ ᐊᓂᐦᐃ ᐱᓯᐢᑭᐤ ᑳ   ᐑᑭᖨᐟ ᐃᑯᑕ ᓄᐦᒋᒥᕽ ᐊᖨᐢᐠ ᐄ   ᐚᐦ   ᐘᐢᐹᐑᒥᑯᒋᐠ ᐆᐦᐅ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ ᙮ ᓇᒹᐨ ᑮ   ᑲᐢᑭᐦᑖᐘᐠ ᑕ   ᒥᖪ   ᓂᐹᒋᐠ ᐊᖨᐢᐠ ᐄᑳ ᐏᐦᑳᐨ ᐄ   ᐴᓄᐏᑕᒥᖨᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ , ᑲᐲ ᑎᐱᐢᐠ ᐄ   ᐆᖪᖨᐟ ᙮
pîthisk iskatîthimîwak ôho mahikana. nitomîwak ta-wîci-mâmawipîstâkocik, î-wî-othasowâtâcik ta-kakwî-kipihtinâcik ôma kapî-tipisk kâ-ôthothit. wihtamawîwak anihi mahikana ta-pônâhkamikisithit, ta-pôni-ôthothit tahto-tipiskâw. kîspin îkâ pônahkamikisithici ikota ohci nohcimihk ta-sîpwîtisahwîwak, ta-nitawi-piyakwahkamikisithit wahthaw ikota ohci. ikwâni, namôtha nohtî-piyakwahkamikisiw awa mahikan. tâpwîthihtam ta-pônahkamikisit. namwâc awasimî ta-ôthot kâ-tipiskâthik.Eventually they got tired of the wolf. They called him to meet with them, to try get him to quit his activities, to quit his nightly howling. If he didn’t quit his activity they would banish him from the forest, to go live on his own elsewhere far from there. The wolf did not want to live on his own. He agreed to quit his activities. He would no longer howl all night.ᐲᖨᐢᐠ ᐃᐢᑲᑏᖨᒦᐘᐠ ᐆᐦᐅ ᒪᐦᐃᑲᓇ ᙮ ᓂᑐᒦᐘᐠ ᑕ ᐑᒋ ᒫᒪᐏᐲᐢᑖᑯᒋᐠ , ᐄ ᐑ ᐅᖬᓱᐚᑖᒋᐠ ᑕ ᑲᑹ ᑭᐱᐦᑎᓈᒋᐠ ᐆᒪ ᑲᐲ ᑎᐱᐢᐠ ᑳ ᐆᖪᖨᐟ ᙮ ᐏᐦᑕᒪᐑᐘᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᐦᐃᑲᓇ ᑕ ᐴᓈᐦᑲᒥᑭᓯᖨᐟ , ᑕ ᐴᓂ ᐆᖪᖨᐟ ᑕᐦᑐ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᙮ ᑮᐢᐱᐣ ᐄᑳ ᐴᓇᐦᑲᒥᑭᓯᖨᒋ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᓄᐦᒋᒥᕽ ᑕ ᓰᐿᑎᓴᐦᐑᐘᐠ , ᑕ ᓂᑕᐏ ᐱᔭᑿᐦᑲᒥᑭᓯᖨᐟ ᐘᐦᖬᐤ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᙮ ᐃᒁᓂ , ᓇᒨᖬ ᓄᐦᑏ ᐱᔭᑿᐦᑲᒥᑭᓯᐤ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᑲᐣ ᙮ ᑖᐿᖨᐦᑕᒼ ᑕ ᐴᓇᐦᑲᒥᑭᓯᐟ ᙮ ᓇᒹᐨ ᐊᐘᓯᒦ ᑕ ᐆᖪᐟ ᑳ ᑎᐱᐢᑳᖨᐠ ᙮
ikwâni ikospî kâ-ati-tipiskâk, pî-sâkâsiw awa tipiskâwi-pîsim mâka namwâc pihtâkosiw awa mahihkan, mosci kanawhâpamîw poko anihi kâ-sâkihât, anihi tipiskâwi-pîsimwa. ikosi tahto-tipiskâw ispathin. kîtahtawîw piyak tipiskâw awa mahihkan kâ-wâpamât awiya î-kaskitîsithit ikwa î-misikitithit, piyakwan atim î-isinawât, î-kwâskohtotawâthit anihi tipiskâwi-pîsimwa. iyako îsa awa tipiskâwi-pîsim-atim, ikwa iyako kâ-pahkwîmât anihi tipiskâwi-pîsimwa. kwayask sîkihik anihi tipiskâwi-pîsim-atimwa awa mahikan. ikwâni tahto-tipiskâw ikosi itahkamikisiw awa tipiskâwi-pîsim-atim atim, î-pahpahkwîmât anihi tipiskâwi-pîsimwa.When night came, the moon rose but the wolf made no sound. He merely looked longingly at the one he loved, the moon. That’s what happened every night. All of a sudden one night the wolf saw someone black and huge, it looked to him like a dog, jumping up at the moon. It was this Moon Dog, and he would take a bite out of the moon. The wolf was really afraid of the Moon Dog. So every night the Moon Dog would take a bite out of the moon.ᐃᒁᓂ ᐃᑯᐢᐲ ᑳ ᐊᑎ ᑎᐱᐢᑳᐠ , ᐲ ᓵᑳᓯᐤ ᐊᐘ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᒫᑲ ᓇᒹᐨ ᐱᐦᑖᑯᓯᐤ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᐦᑲᐣ , ᒧᐢᒋ ᑲᓇᐤᐦᐋᐸᒦᐤ ᐳᑯ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᓵᑭᐦᐋᐟ , ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᙮ ᐃᑯᓯ ᑕᐦᑐ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᐃᐢᐸᖨᐣ ᙮ ᑮᑕᐦᑕᐑᐤ ᐱᔭᐠ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᐦᑲᐣ ᑳ ᐚᐸᒫᐟ ᐊᐏᔭ ᐄ ᑲᐢᑭᑏᓯᖨᐟ ᐃᑿ ᐄ ᒥᓯᑭᑎᖨᐟ , ᐱᔭᑿᐣ ᐊᑎᒼ ᐄ ᐃᓯᓇᐚᐟ , ᐄ ᒁᐢᑯᐦᑐᑕᐚᖨᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᙮ ᐃᔭᑯ ᐄᓴ ᐊᐘ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒼ , ᐃᑿ ᐃᔭᑯ ᑳ ᐸᐦᑹᒫᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᙮ ᑿᔭᐢᐠ ᓰᑭᐦᐃᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒷ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᑲᐣ ᙮ ᐃᒁᓂ ᑕᐦᑐ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᐃᑯᓯ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᐤ ᐊᐘ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒼ ᐊᑎᒼ , ᐄ ᐸᐦᐸᐦᑹᒫᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᙮
ikwa ôko pisiskiwak ati-kwîtawîthimîwak anihi tipiskâwi-pîsimwa wîtha kaciskaw poko î-wâpamâcik î-pî-sâkâsothit, kîkâc î-mîstakocinithit. kakwîcimîwak anihi mahikana tânihki ana anihi tipiskâwi-pîsimwa kâ-ati-mîstakocinithit. wîthawâw athisk mâna î-nipâcik, namwâc ohci wâpamîwak anihi tipiskâwi-pîsim-atimwa kâ-kwâskohtitawâthit ikwa kâ-pâhkwîmâthit anihi tipiskâwi-pîsimwa. ikospî kâ-tipiskâthik aswahîwak anihi tipiskâwi-pîsim-atimwa.And these animals started to wonder about the moon because they could hardly see it rising, as it was almost gone. They asked the wolf why the moon was almost gone. Because they would be asleep at night they did not see the Moon Dog jumping and taking a bite of the moon. That night they waited for the Moon Dog.ᐃᑿ ᐆᑯ ᐱᓯᐢᑭᐘᐠ ᐊᑎ ᑹᑕᐑᖨᒦᐘᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᐑᖬ ᑲᒋᐢᑲᐤ ᐳᑯ ᐄ ᐚᐸᒫᒋᐠ ᐄ ᐲ ᓵᑳᓱᖨᐟ , ᑮᑳᐨ ᐄ ᒦᐢᑕᑯᒋᓂᖨᐟ ᙮ ᑲᑹᒋᒦᐘᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᐦᐃᑲᓇ ᑖᓂᐦᑭ ᐊᓇ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᑳ ᐊᑎ ᒦᐢᑕᑯᒋᓂᖨᐟ ᙮ ᐑᖬᐚᐤ ᐊᖨᐢᐠ ᒫᓇ ᐄ ᓂᐹᒋᐠ , ᓇᒹᐨ ᐅᐦᒋ ᐚᐸᒦᐘᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒷ ᑳ ᒁᐢᑯᐦᑎᑕᐚᖨᐟ ᐃᑿ ᑳ ᐹᐦᑹᒫᖨᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᙮ ᐃᑯᐢᐲ ᑳ ᑎᐱᐢᑳᖨᐠ ᐊᔁᐦᐄᐘᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒷ ᙮
wahwâ! kwayask sîkisiwak ispî kâ-wâpamâcik anihi tipiskâwi-pîsim-atimwa î-kwaskohtawâthit tipiskâwi-pîsimwa, mitoni kahkithaw î-ati-kitamwât anihi tipiskâwi-pîsimwa. ikwâni mitoni î-kaskitipiskâk ikota nohcimihk. mistahi mâh-mâtowak oko pisiskiwak, î-pônâskîwithik îtokî î-itîthihtahkwâw. sihkimîwak mahihkana ta-nikamôstawâthit ikosi îtokî kâwi ta-pî-sâkîwîw ana tipiskâwi-pîsim. ikwâna ikota ohci âh-ôthow awa mahihkan, tahto-tipiskâw âh-ôthow. pîthisk kitahtawî kâ-pî-nôkosit awa tipiskâwi-pîsim, mâka apisîsisiw nistam, kaciskaw î-nôkosit. ikota ohci tahto-tipiskâw nâh-nikamôstawîw awa mahihkan anihi tipiskâwi-pîsimwa, pîthisk ati-wâwiyîsithiwa, kapîtipisk âh-ôthow awa mahihkan. namwâc awasimî nânitaw itîthihtamwak aniki pisikiwak, î-ati-mithohtawâcik î-nikamothit mahihkana athisk tipiskâwi-pîsim î-wâsîsot.Wah! They were surely terrified when they saw the Moon Dog jumping at the moon, swallowing all that was left of the moon. It was then very dark in the forest. The animals cried and cried as they thought surely it was the end of the world. The encouraged the wolf to sing to the moon maybe in that way the moon will rise again. The wolf started to howl, every night he howled. All of a sudden the moon rose, but it was very small at first, hardly noticeable. Every night the wolf sang to the moon and eventually it became round, the wolf howled every night. The rest of the animals in the forest didn’t thing anymore bad thoughts of him, as they started to like the sound of the wolf singing because the moon was shining.ᐘᐦᐚ ᑿᔭᐢᐠ ᓰᑭᓯᐘᐠ ᐃᐢᐲ ᑳ ᐚᐸᒫᒋᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐊᑎᒷ ᐄ ᑿᐢᑯᐦᑕᐚᖨᐟ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ , ᒥᑐᓂ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐄ ᐊᑎ ᑭᑕᒹᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ ᙮ ᐃᒁᓂ ᒥᑐᓂ ᐄ ᑲᐢᑭᑎᐱᐢᑳᐠ ᐃᑯᑕ ᓄᐦᒋᒥᕽ ᙮ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒫᐦ ᒫᑐᐘᐠ ᐅᑯ ᐱᓯᐢᑭᐘᐠ , ᐄ ᐴᓈᐢᑮᐏᖨᐠ ᐄᑐᑮ ᐄ ᐃᑏᖨᐦᑕᐦᒁᐤ ᙮ ᓯᐦᑭᒦᐘᐠ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ ᑕ ᓂᑲᒨᐢᑕᐚᖨᐟ ᐃᑯᓯ ᐄᑐᑮ ᑳᐏ ᑕ ᐲ ᓵᑮᐑᐤ ᐊᓇ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᙮ ᐃᒁᓇ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᐋᐦ ᐆᖪᐤ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᐦᑲᐣ , ᑕᐦᑐ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᐋᐦ ᐆᖪᐤ ᙮ ᐲᖨᐢᐠ ᑭᑕᐦᑕᐑ ᑳ ᐲ ᓅᑯᓯᐟ ᐊᐘ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ , ᒫᑲ ᐊᐱᓰᓯᓯᐤ ᓂᐢᑕᒼ , ᑲᒋᐢᑲᐤ ᐄ ᓅᑯᓯᐟ ᙮ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᑕᐦᑐ ᑎᐱᐢᑳᐤ ᓈᐦ ᓂᑲᒨᐢᑕᐑᐤ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᐦᑲᐣ ᐊᓂᐦᐃ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒷ , ᐲᖨᐢᐠ ᐊᑎ ᐚᐏᔩᓯᖨᐘ , ᑲᐲᑎᐱᐢᐠ ᐋᐦ ᐆᖪᐤ ᐊᐘ ᒪᐦᐃᐦᑲᐣ ᙮ ᓇᒹᐨ ᐊᐘᓯᒦ ᓈᓂᑕᐤ ᐃᑏᖨᐦᑕᒷᐠ ᐊᓂᑭ ᐱᓯᑭᐘᐠ , ᐄ ᐊᑎ ᒥᖪᐦᑕᐚᒋᐠ ᐄ ᓂᑲᒧᖨᐟ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ ᐊᖨᐢᐠ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒼ ᐄ ᐚᓰᓱᐟ ᙮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: