Rescued from the West Coast Trail – Solomon Ratt (th-dialect, audio)

  1. kiyâpic nipimâtisin âta takî-nipiyân nîtî “West Coast Trail.’ misko î-kî-pwâkomopathiyân sôskwâc kâ-pakitinamân ninayahcikan, nimaskimot, ikwa ikota thîkawiskâhk kâ-ati-pimisiniyân, ikota mîskanâs î-pimamok. kita-pîthiskipîw ikota kîtahtawî ikwa namwâc ta-kaskihtâniwin awiyak ikota takî-pimohtît. ikota nipimisinin î-kanawâpamakwâw miskisiwak wâsakâm nipîhk. mitoni nisto tipahikan ithikohk ikota î-pîhoyân pîthisk kâ-pî-takohtîcik kotakak athisitiniwak. wîstawâw kocihtâwak otayamiwâhcikanisa mâka wîstawâw namwâc kî-kahcitinamwak pimipathihowin. kotakak athisitiniwak tah-takohtîwak ikwa wîstawâw kocihtâwak otayamiwâhcikanisiwâwa mâka wîstawâw namwâc kahcitinamwak pimipathihowin. kîtahtawî kâ-takosihkwâw oskinîniwak kihcimohkomânaskîhk ohci, Washington kâ-icikâtîk cipahaskânis. wîthawâw kahcitinamwak pimipathihowin. sîwîpitîwak opaspihowîwa West Coast Trails ohci wîtha kahkithaw iyako akihcâsowinis î-kî-mîthikawiyâhk.

ᑭᔮᐱᐨ ᓂᐱᒫᑎᓯᐣ ᐋᑕ ᑕᑮ ᓂᐱᔮᐣ ᓃᑏ “West Coast Trail”᙮  ᒥᐢᑯ ᐄ ᑮ ᑇᑯᒧᐸᖨᔮᐣ ᓲᐢᒁᐨ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒫᐣ ᓂᓇᔭᐦᒋᑲᐣ, ᓂᒪᐢᑭᒧᐟ, ᐃᑿ ᐃᑯᑕ ᔭᐄᑲᐏᐢᑳᕽ ᑳ ᐊᑎ ᐱᒥᓯᓂᔮᐣ, ᐃᑯᑕ ᒦᐢᑲᓈᐢ ᐄ ᐱᒪᒧᐠ᙮ ᑭᑕ ᐲᖨᐢᑭᐲᐤ ᐃᑯᑕ ᑮᑕᐦᑕᐑ ᐃᑿ ᓇᒹᐨ ᑕ ᑲᐢᑭᐦᑖᓂᐏᐣ ᐊᐏᔭᐠ ᐃᑯᑕ ᑕᑮ ᐱᒧᐦᑏᐟ᙮ ᐃᑯᑕ ᓂᐱᒥᓯᓂᐣ ᐄ ᑲᓇᐚᐸᒪᒁᐤ ᒥᐢᑭᓯᐘᐠ ᐚᓴᑳᒼ ᓂᐲᕽ᙮ ᒥᑐᓂ ᓂᐢᑐ ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ ᐃᖨᑯᕽ ᐃᑯᑕ ᐄ ᐲᐦᐅᔮᐣ ᐲᖨᐢᐠ ᑳ ᐲ ᑕᑯᐦᑏᒋᐠ ᑯᑕᑲᐠ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ᙮ ᐑᐢᑕᐚᐤ ᑯᒋᐦᑖᐘᐠ ᐅᑕᔭᒥᐚᐦᒋᑲᓂᓴ ᒫᑲ ᐑᐢᑕᐚᐤ ᓇᒹᐨ ᑮ ᑲᐦᒋᑎᓇᒷᐠ ᐱᒥᐸᖨᐦᐅᐏᐣ᙮ ᑯᑕᑲᐠ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ ᑕᐦ ᑕᑯᐦᑏᐘᐠ ᐃᑿ ᐑᐢᑕᐚᐤ ᑯᒋᐦᑖᐘᐠ ᐅᑕᔭᒥᐚᐦᒋᑲᓂᓯᐚᐘ ᒫᑲ ᐑᐢᑕᐚᐤ ᓇᒹᐨ ᑲᐦᒋᑎᓇᒷᐠ ᐱᒥᐸᖨᐦᐅᐏᐣ᙮ ᑮᑕᐦᑕᐑ ᑳ ᑕᑯᓯᐦᒁᐤ ᐅᐢᑭᓃᓂᐘᐠ ᑭᐦᒋᒧᐦᑯᒫᓇᐢᑮᕽ ᐅᐦᒋ, Washington ᑳ ᐃᒋᑳᑏᐠ ᒋᐸᐦᐊᐢᑳᓂᐢ᙮ ᐑᖬᐚᐤ ᑲᐦᒋᓇᒷᐠ ᐱᒥᐸᖨᐦᐅᐏᐣ᙮ ᓰᐑᐱᑏᐘᐠ ᐅᐢᐸᐱᐦᐅᐑᐘ West Coast Trail ᐅᐦᒋ ᐑᖬ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐃᔭᑯ ᐊᑭᐦᒑᓱᐏᓂᐢ ᐄ ᑮ ᒦᖨᑲᐏᔮᕽ᙮

Still alive when I could have died on the West Coast Trail. Barfing up blood I stopped and set my backpack down and laid on the beach which was where the trail ran at that stretch. In a few hours the tide would come in and make the trail impassible. I laid there watching the eagles by the water. I laid there for three hours before other hikers came along. Their cells, like mine, had no service but they stayed with me. More people arrived and and they all tried their cells but no one’s cell had service. Finally a couple of dudes arrive who were from the state of Washington. They had service! They called the West Coast Trail rescue number which we all had.

2. kîtahtawî kâ-wâpamâyâhk maskosis î-pîci-pâhtât ikota thîkawiskâhk, nikiskîthihtînân nôsî-maskwa namôtha wahthaw î-ayât. ikwa piyak athisitiniw kakwîcihkîmow kîspin kitakî-âhtinicik, kotak itwîw ta-wâskâpawîstawicik namôtha maskwak nika-pisiskîthimikonânak athisk î-mihcîtiyâhk.

ᑮᑕᐦᑕᐑ ᑳ ᐚᐸᒫᔮᕽ ᒪᐢᑯᓯᐢ ᐄ ᐲᒋ ᐹᐦᑖᐟ ᐃᑯᑕ ᔭᐄᑲᐏᐢᑳᕽ, ᓂᑭᐢᑮᖨᐦᑏᓈᐣ ᓅᓰ ᒪᐢᑿ ᓇᒨᖬ ᐘᐦᖬᐤ ᐄ ᐊᔮᐟ᙮ ᐃᑿ ᐱᔭᐠ ᐊᖨᓯᑎᓂᐤ ᑲᑹᒋᐦᑮᒧᐤ ᑮᐢᐱᐣ ᑭᑕᑮ ᐋᐦᑎᓂᒋᐠ, ᑯᑕᐠ ᐃᑜᐤ ᑕ ᐚᐢᑳᐸᐑᐢᑕᐏᒋᐠ ᓇᒨᖬ ᒪᐢᑿᐠ ᓂᑲ ᐱᓯᐢᑮᖨᒥᑯᓈᓇᐠ ᐊᖨᐢᐠ ᐄ ᒥᐦᒌᑎᔮᕽ᙮

Suddenly we saw a bear cub coming up the beach, running, and we knew momma bear must be close. One of the people asked if they should move me but another said to gather together and since there were now nine of us the bears won’t bother us….

3. nîsitanaw cipahikanis ikospî ohci kâ-twîhômakahk helicopter ikwa ispî kâ-ati-ohpahowak niwâpâtîn nipiy otwîhomakanihk, î-athisitiniwak, ikwa niwâpamâwak aniki athisitiniwa kâ-kî-wîcihicik nohcimihk î-ispâhtâcik, ikota ta-kisâcîcik isko pôni-thiskipîki.

ᓃᓯᑕᓇᐤ ᒋᐸᐦᐃᑲᓂᐢ ᐃᑯᐢᐲ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑜᐦᐆᒪᑲᕽ helicopter ᐃᑿ ᐃᐢᐲ ᑳ ᐊᑎ ᐅᐦᐸᐦᐅᐘᐠ ᓂᐚᐹᑏᐣ ᓂᐱᕀ ᐅᑜᐦᐅᒪᑲᓂᕽ, ᐄ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ, ᐃᑿ ᓂᐚᐸᒫᐘᐠ ᐊᓂᑭ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘ ᑳ ᑮ ᐑᒋᐦᐃᒋᐠ ᓄᐦᒋᒥᕽ ᐄ ᐃᐢᐹᐦᑖᒋᐠ, ᐃᑯᑕ ᑕ ᑭᓵᒌᒋᐠ ᐃᐢᑯ ᐴᓂ ᖨᐢᑭᐲᑭ᙮

Twenty minutes later a helicopter arrived and as we lifted off I saw the tide touching the helicopter’s landing skis and the hikers scrambling into the forest where they would be stuck until the tide went out again.

4. cîst, kahkithaw iyakonik athisitiniwak î-môniyâwicik mâka namwâc piyak nikî-nakatik, î-nohtî-kihcinâhocik ta-paspîwak. nikakî-nipahikohtay askiti-pathowin kîspin îkâ ohci manisokawiyân, kî-itwîw ana maskihkîwitiniw kâ-kî-manisot. ninanâskomon.

ᒌᐢᐟ, ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐃᔭᑯᓂᐠ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ ᐄ ᒨᓂᔮᐏᒋᐠ ᒫᑲ ᓇᒹᐨ ᐱᔭᐠ ᓂᑮ ᓇᑲᑎᐠ, ᐄ ᐣᐦᑏ ᑭᐦᒋᓈᐦᐅᒋᐠ ᑕ ᐸᐢᐲᐘᐠ᙮ ᓂᑲᑮ ᓂᐸᐦᐃᑯᐦᑕᕀ ᐊᐢᑭᑎ ᐸᖪᐏᐣ ᑮᐢᐱᐣ ᐄᑳ ᐅᐦᒋ ᒪᓂᓱᑲᐏᔮᐣ, ᑮ ᐃᑜᐤ ᐊᓇ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᑎᓂᐤ ᑳ ᑮ ᒪᓂᓱᐟ᙮ ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ᙮

You know what? All those people were ‘white’ and none of them thought of abandoning me on the beach. They stayed to make sure I was safe. I could have died from a perforated ulcer, according to the surgeon who did my surgery, if I had not been treated in time. I am grateful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: