Man-made Rainbows: Solomon Ratt (th-dialect, audio)

nikotwâsik poko nikî-itahtopiponân nistam kâ-wâpahtamân ôtînaw. mistahi kîkway nikî-mâmaskâsâpahtîn.ᓂᑯᑤᓯᐠ ᐳᑯ ᓂᑮ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓈᐣ ᓂᐢᑕᒼ ᑳᐚᐸᐦᑕᒫᐣ ᐆᑏᓇᐤ᙮ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑮᑿᕀ ᓂᑮᒫᒪᐢᑳᓵᐸᐦᑏᐣ᙮I was six years old when I first saw a town. I looked at many things with wonder.
“tâpwî mamâhtâwisowak môniyâwak!” nikî-itîthihtîn ispî î-kî-ati-pimitâpasoyâhk kiskinwahamâtowitâpânâskohk kiskinwahamâtowikamikohk isi. î-kî-kanawâpahtamân wâskahikana ikwa î-kî-koskwâpisiniyân pîsimoyâpiy mohcihk î-ohci-pathik owathawîtimiskwâtîmihk piyak môniyâw.“ᑖᐿ ᒪᒫᐦᑖᐏᓱᐘᐠ ᒨᓂᔮᐘᐠ” ᓂᑮᐃᑏᖨᐦᑏᐣ ᐃᐢᐲ ᐄᑮᐊᑎᐱᒥᑖᐸᓱᔮᕽ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑐᐏᑖᐹᓈᐢᑯᕽ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑐᐏᑲᒥᑯᕽ ᐃᓯ᙮ ᐄᑮᑲᓇᐚᐸᐦᑕᒫᐣ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓇ ᐃᑿ ᐄ ᑮ ᑯᐢᒁᐱᓯᓂᔮᐣ ᐲᓯᒧᔮᐱᕀ ᒧᐦᒋᕽ ᐄᐅᐦᒋ ᐸᖨᐠ ᐅᐘᖬᐑᑎᒥᐢᒁᑏᒥᕽ ᐱᔭᐠ ᒨᓂᔮᐤ᙮“These white people are truly gifted!” I thought when we were riding on a school bus to the school. I was watching the houses and I was surprised by a rainbow coming out of the ground just outside of one white person’s house.
“mâmaskâc ôko! î-kaskihtâcik ta-osihtamâsocik pîsimoyâpiy!”“ᒫᒪᐢᑳᐨ ᐆᑯ ᐄᑲᐢᑭᐦᑖᒋᐠ ᑕᐅᓯᐦᑕᒫᓱᒋᐠ ᐲᓯᒧᔮᐱᕀ”“Holy, these people! They are able to make rainbows for themselves!”
mitoni mwîstas kâ-kî-ati-kiskîthihtamân ôma nipiy-siswîwîpinikan îsa î-kî-âpacihtâcik.ᒥᑐᓂ ᒱᐢᑕᐢ ᑳᑮᐊᑎᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒫᐣ ᐆᒪ ᓂᐱᕀ ᓯᓻᐑᐱᓂᑲᐣ ᐄᓴ ᐄᑮᐋᐸᒋᐦᑖᒋᐠ᙮Much later I came to realize that they were using water sprinklers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: