Horse Lips: Solomon Ratt (th-dialect, with audio)

ohpimî kiskinwahamâtowikamikohk kî-astîw mînisihtakâw ikota mâna kî-ohci-mawisowak okiskinwahamâkîwak wîsakipicikwâsa, î-âh-asamihkoyahkwâw ispî kâ-atihtîki. mâka mâna mihcîtwâw nikî-nitawi-kimotinân.
ᐅᐦᐱᒦ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑐᐏᑲᒥᑯᕽ ᑮ ᐊᐢᑏᐤ ᒦᓂᓯᐦᑕᑳᐤ ᐃᑯᑕ ᒫᓇ ᑮ ᐅᐦᒋ ᒪᐏᓱᐘᐠ ᐅᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑮᐘᐠ ᐑᓴᑭᐱᒋᒁᓴ, ᐄ ᐋᐦ ᐊᓴᒥᐦᑯᔭᐦᒁᐤ ᐃᐢᐲ ᑳ ᐊᑎᐦᑏᑭ᙮ ᒫᑲ ᒫᓇ ᒥᐦᒌᑤᐤ ᓂᑮ ᓂᑕᐏ ᑭᒧᑎᓈᐣ᙮

At the residential school there was an orchard from where the teachers would harvest crabapples, which they fed us when they were ripe. But many times we would go a steal those crabapples.

iyakohci îtokî piyakwâw ikota mînisihtakâhk kâ-kî-kitîthimiht piyak mistatim, îkâ kita-kimotiyâhk wîsakipicikwâsa. îtokî, mâka nama-nânitaw.
ᐃᔭᑯᐦᒋ ᐄᑐᑮ ᐱᔭᒁᐤ ᐃᑯᑕ ᒦᓂᓯᐦᑕᑳᕽ ᑳ ᑮ ᑭᑏᖨᒥᐦᐟ ᐱᔭᐠ ᒥᐢᑕᑎᒼ , ᐄᑳ ᑭᑕ ᑭᒧᑎᔮᕽ ᐑᓴᑭᐱᒋᒁᓴ᙮ ᐄᑐᑮ, ᒫᑲ ᓇᒪ ᓈᓂᑕᐤ᙮

Maybe that is why they kept a horse there one time, so that we would not go in to steal the crabapples. Maybe, but no matter.

piyakwâw î-otâkosik, nikî-nitawi-kimotinân iyakoni wîsakipicikwâsa. kiyâm ana mistatim. nikî-sîpahtawânân mînikan ikwa pâh-piyak mistik nikî-iskwâhtawâtânân. namwâc nânitawita nikî-ohci-wâpamânân ana mistatim.
ᐱᔭᒁᐤ ᐄ ᐅᑖᑯᓯᐠ, ᓂᑮ ᓂᑕᐏ ᑭᒧᑎᓈᐣ ᐃᔭᑯᓂ ᐑᓴᑭᐱᒋᒁᓴ᙮ ᑭᔮᒼ ᐊᓇ ᒥᐢᑕᑎᒼ᙮ ᓂᑮ ᓰᐸᐦᑕᐚᓈᐣ ᒦᓂᑲᐣ ᐃᑿ ᐹᐦ ᐱᔭᐠ ᒥᐢᑎᐠ ᓂᑮ ᐃᐢᒁᐦᑕᐚᑖᓈᐣ᙮ ᓇᒹᐨ ᓈᓂᑕᐏᑕ ᓂᑮ ᐅᐦᒋ ᐚᐸᒫᓈᐣ ᐊᓇ ᒥᐢᑕᑎᒼ᙮

One evening we went to steal some of those crabapples, never mind the horse. We sneaked under the fence and each of us climbed a tree. We didn’t see the horse anywhere.

ikwânit ôma î-akosiyâhk mistikohk î-mâh-môminiyâhk, kîtahtawî kâ-pihtawakwâw niwîcîwâkanak.
ᐃᒁᓂᐟ ᐆᒪ ᐄ ᐊᑯᓯᔮᕽ ᒥᐢᑎᑯᕽ ᐄ ᒫᐦ ᒨᒥᓂᔮᕽ, ᑮᑕᐦᑕᐑ ᑳ ᐱᐦᑕᐘᒁᐤ ᓂᐑᒌᐚᑲᓇᐠ᙮

And there we were up in the trees when I heard my buddies.

“mâk-awa! ikwa tapasîtân!” î-matwî-itwîcik. nipihtawâwak î-sipwîpahtâcik.ᒫᐠ ᐊᐘ ᐃᑿ ᑕᐸᓰᑖᐣ ᐄ ᒪᑜ ᐃᑜᒋᐠ᙮ ᓂᐱᐦᑕᐚᐘᐠ ᐄ ᓯᐿᐸᐦᑖᒋᐠ᙮

“Here he comes! Come on let’s run!”

“âhpô îtokî piyak nâpîw kâ-kitîthimikoyâhk,” nititîthihtîn. “misawâc ispimihk mistikohk nitakosân, namwâc nika-wâpamik,” nititwân. nitahkami-môminân.
ᐋᐦᐴ ᐄᑐᑮ ᐱᔭᐠ ᓈᐲᐤ ᑳ ᑭᑏᖨᒥᑯᔮᕽ, ᓂᑎᑏᖨᐦᑏᐣ᙮

“Maybe it’s one of the supervisors,” I think. “In any case I am up a tree he won’t see me,” I say. I continue to pick crabapples to eat.

ikwâni ôma watihkwanihk ohci nitisi-kwakwî-ohcipitîn wîsakipicikwâs kâ-sâminamân kîkway î-sâpopîk! kîtahtawîw kâ-oyôyot mistatim. “nihihihii!” nikoskomik!
ᐃᒁᓂ ᐆᒪ ᐘᑎᐦᑿᓂᕽ ᓂᑎᓯ ᑿᑹ ᐅᐦᒋᐱᑏᐣ ᐑᓴᑭᐱᒋᒁᐢ ᑳ ᓵᒥᓇᒫᐣ ᑮᒁᕀ ᐄ ᓵᐳᐲᐠ ᑮᑕᐦᑕᐑᐤ ᑳ ᐅᔫᔪᐟ ᒥᐢᑕᑎᒼ᙮ ᓂᐦᐃᐦᐃᐦᐃᐃ! ᓂᑯᐢᑯᒥᐠ᙮

And as I was reaching into the branches to pick another crabapple I felt something wet. All of a sudden a horse neighed “nihihihihih!” He surprised me!

mitoni î-nihci-pahkisiniyân mistikohk ohci ithikohk î-koskomit! okot îsa î-kî-kakwî-môminiyân!
ᒥᑐᓂ ᐄ ᓂᐦᒋ ᐸᐦᑭᓯᓂᔮᐣ ᒥᐢᑎᑯᕽ ᐅᐦᒋ ᐃᖨᑯᕽ ᐄ ᑯᐢᑯᒥᐟ ᐅᑯᐟ ᐄᓴ ᐄ ᑮ ᑲᑹ ᒨᒥᓂᔮᐣ

I was so surprised that I fell off the tree. Apparently I was trying to pick his nose to eat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: