How Great Thou Art: Michael Boots (y-dialect)

Michael Boots and his guitar Lucille have a great ear for a gospel tune. Thanks to both of them for sharing this version of How Great Thou Art, along with text (I’m sorry it’s taken me so long to get it posted). Thanks also to Solomon Ratt for helping me with SRO spelling! I hope I’m not the only one who sings along!

ni-manitôm ka-tipêyihcikêyanᓂᒪᓂᑑᒼ ᑲᑎᐯᔨᐦᒋᑫᔭᐣHow Great Thou Art
ni-manitôm ka-tipêyihcikêyanᓂᒪᓂᑑᒼ ᑲᑎᐯᔨᐦᒋᑫᔭᐣO Lord my God, when I in awesome wonder
ê-mâmaskâtêyihtamân tâpwêᐁᒫᒪᐢᑳᑌᔨᐦᑕᒫᐣ ᑖᐻConsider all the works Thy Hand hath made,
ka-osihtâyân kahkiyaw askiyᑲᐅᓯᐦᑖᔮᐣ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐊᐢᑭᐩI see the stars, I hear the rolling thunder
ki-sôhkâtisiwin misiwê nôkwanᑭᓲᐦᑳᑎᓯᐏᐣ ᒥᓯᐍ ᓅᑿᐣThy pow'r throughout the universe displayed
Chorus:
ninikamon ê-mamihcimitânᓂᓂᑲᒧᐣ ᐁᒪᒥᐦᒋᒥᑖᐣThen sings my soul,
ki-kihc-ayâwin, ki-kihc-ayâwin ᑭᑭᐦᒐᔮᐏᐣ, ᑭᑭᐦᒐᔮᐏᐣ My Savior God, to Thee,
ninikamon ê-mamihcimitân ᓂᓂᑲᒧᐣ ᐁᒪᒥᐦᒋᒥᑖᐣ How great Thou art!
ki-kihc-ayâwin, ki-kihc-ayâwin.ᑭᑭᐦᒐᔮᐏᐣ, ᑭᑭᐦᒐᔮᐏᐣ᙮How great Thou art!
ispîhk sakâhk mêkwâc ê-pimohtêyânᐃᐢᐲᕽ ᓴᑳᕽ ᒣᒁᐨ ᐁᐱᒧᐦᑌᔮᐣWhen through the woods and forest glades I wander
nipêhtawâw piyêsis ê-nikamot ᓂᐯᐦᑕᐚᐤ ᐱᔦᓯᐢ ᐁᓂᑲᒧᐟ I hear the birds sing sweetly in the trees
mîna wâcîhk ohci itâpiyâniᒦᓇ ᐚᒌᕽ ᐅᐦᒋ ᐃᑖᐱᔮᓂWhen I look down from lofty mountain grandeur
nika-wâpahtên sîpiy ê-pimiciwâhk.ᓂᑲᐚᐸᐦᑌᐣ ᓰᐱᐩ ᐁᐱᒥᒋᐚᕽ᙮And hear the brook and feel the gentle breeze
kikosis nama kikî-manâcihâw ᑭᑯᓯᐢ ᓇᒪ ᑭᑮᒪᓈᒋᐦᐋᐤ
mâka nikî-nipostamâkonân ᒫᑲ ᓂᑮᓂᐳᐢᑕᒫᑯᓈᐣ
asitêyatikohk mihko kî-mêkiw ᐊᓯᑌᔭᑎᑯᕽ ᒥᐦᑯ ᑮᒣᑭᐤ
kita-pimâtisiyahk kâkikêᑭᑕᐱᒫᑎᓯᔭᕽ ᑳᑭᑫ
Christ takohtêci ispimîhk ê-ohcît Christ ᑕᑯᐦᑌᒋ ᐃᐢᐱᒦᕽ ᐁᐅᐦᒌᐟ When Christ shall come, with shouts of acclamation
nika-miywêyihtên kita-kîwêhtahit ᓂᑲᒥᔰᔨᐦᑌᐣ ᑭᑕᑮᐍᐦᑕᐦᐃᐟ And take me home, what joy shall fill my heart
nika-wî-tapahtêyimitotawâwᓂᑲᐑᑕᐸᐦᑌᔨᒥᑐᑕᐚᐤThen I shall bow in humble adoration
nika-wihtên ê-kihc-ayâwiyan.ᓂᑲᐏᐦᑌᐣ ᐁᑭᐦᒐᔮᐏᔭᐣ᙮And there proclaim, "My God, how great Thou art!"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: