1969: Solomon Ratt (th-dialect, audio)

1969 askîwin kâ-kî-akihtîk: nâpîw kî-pimohtîw tipiskâwi-pîsimohk, kî-mâmawinitonâniwin kita-kitohcikâniwik woodstockihk, ikwa kîwîtinohk nîtha niyânanosâp nikî-itahtopiponân î-wîcihakwâw nistîs ikwa nisîmisipan ikwa nohtâwîpan kita-wâskahikanihkîyâhk âmaciwîspimowinihk.

tahto-kîkisîpâyâw mâna nikî-pôsinân natamihk î-nitawi-kîskatahahtikwîyâhk. nikî-nîmânân mâna ikotî ohpimî ta-âpihtâ-kîsikani-mîcisoyâhk. ispî kâ-misakâyâhk nikî-kospinân î-nitonawâyâhkwâw minahikwak î-kwayaskosicik ikwa iyakonik nikî-kîskatahwânânak. nikî-manahkwatatahwânânak minahikwak ikwa nikî-nâsipihtahânânak mistikwak, wâsakâm î-âhthâyâhkwâw. mwîstas, kâ-kîsi-kîskatahahtikwîyâhk nîstâpan nikî-pî-wîcihikonân, î-sakahpitât mistikwa otôtihk ikosi î-isi-otâpît itî kâ-kî-wî-wâskahikanihkîyâhk. niciwâmipan nikî-pî-wîcihikonân kita-kospihtatâyâhk mistikwa. nîstâpan kî-othâstâw mistikwa ita kâ-wî-wâskahikanihkîyâhk ikwa ikota ohci nîthanân nâpîsisak kâ-kî-ati-wâskahikanihkîyâhk.

osâm poko kapî-nîpin nikî-otamîthonân iyako. ispî kî-ihkin kâwi kita-nitawi-ayamihcikîyâhk kistapinânihk âpihtawithikohk poko î-kî-kîsi-astâyahk apahkwân. kâ-ati-ohpahoyâhk opimithâw nîswâw wâskâkocin niwâskahikanisinân kita-wâpahtamâhk kâ-kî-isi-atoskîyâhk. î-kî-wâpamikoyâhk îtokî î-kî-wâskahikanihkîyâhk ispî mâna kâ-kî-tâh-twîhot.

ikospî 1969 nistam kâ-kî-kîwîyân aspin 1960 ispî kâ-kî-kwâsihikawiyân kita-nitawi-ayamihcikiyân ohpimî, nîtî kistapinânihk. nikî-mamihcihon athisk nohtâwîpan, nikâwîpan, ikwa nisîmisak ikota î-wîkicik, anima wâskahikanis kâ-kî-osîhtâyâhk.

ikospî mâna awiyak kâ-kî-wâskahikanihkît kahkithaw athisitiniwak kî-pî-wîcihowîwak. nohtâwîpan îtokî î-kî-itât namôtha katâc ta-pî-wîcihikoyâhkwâw athisk î-nitawîthimikoyâhk nîthanân nâpîsisak poko kita-wâskahikanihkîyâhk. ikosi kita-ati-kiskîthihtamahk iyako kîkway. tâpwî mâni-mâka, nistîs ikwa nisîmisipan kî-mistikonâpîwiwak ikwa nîtha nitohpikihtân itwîwina masinahikanihk.

1969 ᐊᐢᑮᐏᐣ ᑳ ᑮ ᐊᑭᐦᑏᐠ: ᓈᐲᐤ ᑮ ᐱᒧᐦᑏᐤ ᑎᐱᐢᑳᐏ ᐲᓯᒧᕽ, ᑮ ᒫᒪᐏᓂᑐᓈᓂᐏᐣ ᑭᑕ ᑭᑐᐦᒋᑳᓂᐏᐠ woodstockihk, ᐃᑿ ᑮᐑᑎᓄᕽ ᓃᖬ ᓂᔮᓇᓄᓵᑊ ᓂᑮ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓈᐣ ᐄ ᐑᒋᐦᐊᒁᐤ ᓂᐢᑏᐢ ᐃᑿ ᓂᓰᒥᓯᐸᐣ ᐃᑿ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᑭᑕ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᔮᕽ ᐋᒪᒋᐑᐢᐱᒧᐏᓂᕽ᙮

ᑕᐦᑐ ᑮᑭᓰᐹᔮᐤ ᒫᓇ ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ ᓇᑕᒥᕽ ᐄ ᓂᑕᐏ ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑹᔮᕽ᙮ ᓂᑮ ᓃᒫᓈᐣ ᒫᓇ ᐃᑯᑏ ᐅᐦᐱᒦ ᑕ ᐋᐱᐦᑖ ᑮᓯᑲᓂ ᒦᒋᓱᔮᕽ᙮ ᐃᐢᐲ ᑳ ᒥᓴᑳᔮᕽ ᓂᑮ ᑯᐢᐱᓈᐣ ᐄ ᓂᑐᓇᐚᔮᐦᒁᐤ ᒥᓇᐦᐃᑿᐠ ᐄ ᑿᔭᐢᑯᓯᒋᐠ ᐃᑿ ᐃᔭᑯᓂᐠ ᓂᑮ ᑮᐢᑲᑕᐦᐚᓈᓇᐠ᙮ ᓂᑮ ᒪᓇᐦᑿᑕᑕᐦᐚᓈᓇᐠ ᒥᓇᐦᐃᑿᐠ ᐃᑿ ᓂᑮ ᓈᓯᐱᐦᑕᐦᐋᓈᓇᐠ ᒥᐢᑎᑿᐠ, ᐚᓴᑳᒼ ᐄ ᐋᐦᖭᔮᐦᒁᐤ᙮ ᒱᐢᑕᐢ, ᑳ ᑮᓯ ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑹᔮᕽ ᓃᐢᑖᐸᐣ ᓂᑮ ᐲ ᐑᒋᐦᐃᑯᓈᐣ, ᐄ ᓴᑲᐦᐱᑖᐟ ᒥᐢᑎᑿ ᐅᑑᑎᕽ ᐃᑯᓯ ᐄ ᐃᓯ ᐅᑖᐲᐟ ᐃᑏ ᑳ ᑮ ᐑ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᔮᕽ᙮ ᓂᒋᐚᒥᐸᐣ ᓂᑮ ᐲ ᐑᒋᐦᐃᑯᓈᐣ ᑭᑕ ᑯᐢᐱᐦᑕᑖᔮᕽ ᒥᐢᑎᑿ᙮ ᓃᐢᑖᐸᐣ ᑮ ᐅᖭᐢᑖᐤ ᒥᐢᑎᑿ ᐃᑕ ᑳ ᐑ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᔮᕽ ᐃᑿ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᓃᖬᓈᐣ ᓈᐲᓯᓴᐠ ᑳ ᑮ ᐊᑎ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᔮᕽ᙮

ᐅᓵᒼ ᐳᑯ ᑲᐲ ᓃᐱᐣ ᓂᑮ ᐅᑕᒦᖪᓈᐣ ᐃᔭᑯ᙮ ᐃᐢᐲ ᑮ ᐃᐦᑭᐣ ᑳᐏ ᑭᑕ ᓂᑕᐏ ᐊᔭᒥᐦᒋᑮᔮᕽ ᑭᐢᑕᐱᓈᓂᕽ ᐋᐱᐦᑕᐏᖨᑯᕽ ᐳᑯ ᐄ ᑮ ᑮᓯ ᐊᐢᑖᔭᕽ ᐊᐸᐦᒁᐣ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐅᐦᐸᐦᐅᔮᕽ ᐅᐱᒥᖭᐤ ᓃᔃᐤ ᐚᐢᑳᑯᒋᐣ ᓂᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᓯᓈᐣ ᑭᑕ ᐚᐸᐦᑕᒫᕽ ᑳ ᑮ ᐃᓯ ᐊᑐᐢᑮᔮᕽ᙮ ᐄ ᑮ ᐚᐸᒥᑯᔮᕽ ᐄᑐᑮ ᐄ ᑮ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᔮᕽ ᐃᐢᐲ ᒫᓇ ᑳ ᑮ ᑖᐦ ᑜᐦᐅᐟ᙮

ᐃᑯᐢᐲ 1969 ᓂᐢᑕᒼ ᑳ ᑮ ᑮᐑᔮᐣ ᐊᐢᐱᐣ 1960 ᐃᐢᐲ ᑳ ᑮ ᒁᓯᐦᐃᑲᐏᔮᐣ ᑭᑕ ᓂᑕᐏ ᐊᔭᒥᐦᒋᑭᔮᐣ ᐅᐦᐱᒦ, ᓃᑏ ᑭᐢᑕᐱᓈᓂᕽ᙮ ᓂᑮ ᒪᒥᐦᒋᐦᐅᐣ ᐊᖨᐢᐠ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ, ᓂᑳᐑᐸᐣ, ᐃᑿ ᓂᓰᒥᓴᐠ ᐃᑯᑕ ᐄ ᐑᑭᒋᐠ, ᐊᓂᒪ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐢ ᑳ ᑮ ᐅᓰᐦᑖᔮᕽ᙮

ᐃᑯᐢᐲ ᒫᓇ ᐊᐏᔭᐠ ᑳ ᑮ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᐟ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ ᑮ ᐲ ᐑᒋᐦᐅᐑᐘᐠ᙮ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᐄᑐᑮ ᐄ ᑮ ᐃᑖᐟ ᓇᒨᖬ ᑲᑖᐨ ᑕ ᐲ ᐑᒋᐦᐃᑯᔮᐦᒁᐤ ᐊᖨᐢᐠ ᐄ ᓂᑕᐑᖨᒥᑯᔮᕽ ᓃᖬᓈᐣ ᓈᐲᓯᓴᐠ ᐳᑯ ᑭᑕ ᐚᐢᑲᐦᐃᑲᓂᐦᑮᔮᕽ᙮ ᐃᑯᓯ ᑭᑕ ᐊᑎ ᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒪᕽ ᐃᔭᑯ ᑮᑿᕀ᙮ ᑖᐿ ᒫᓂ ᒫᑲ, ᓂᐢᑏᐢ ᐃᑿ ᓂᓰᒥᓯᐸᐣ ᑮ ᒥᐢᑎᑯᓈᐲᐏᐘᐠ ᐃᑿ ᓃᖬ ᓂᑐᐦᐱᑭᐦᑖᐣ ᐃᑜᐏᓇ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᕽ᙮

1969: man walks on the moon, Woodstock happened, and in the north I was 15 years old helping my older brother, my late younger brother, and my late father build a cabin in Stanley Mission.

Every morning we would set out upriver to go chop down trees. We took our lunch so we would have lunch away from home. When we arrived (by canoe) we would go inland looking for spruce trees that grew straight and it was those we chopped down. We peeled the spruce then carried the logs down to the shore and laid them down there. Later my late brother-in-law came to help us, tied the logs to his boat and dragged them to where we were going to build our cabin. My late cousin came to help carry the logs. My late-brother-in-law laid out the logs where we were going to build the cabin and from there us boys began building the cabin.

We were busy at this for most of the summer. When it was time for us to go back to school in Prince Albert we had only half the roof done. When we started to fly away the pilot circled our cabin twice so we could have a look at our work. Maybe he had seen us working at it when he would land during the summer.

1969 was the first time I came home for Christmas since I was kidnapped in 1960 and taken away to residential school in Prince Albert. I was proud when I saw that my mother, my father, and my younger siblings were living in the cabin, the cabin we had built.

At that time when someone was building a cabin all the people in the community came over to help. My late father must have told them not to bother since he wanted only us boys to build the cabin. In that way we would learn how to do that. And it was true, my older brother and my late younger brother became carpenters and I build with words in book.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: