Becoming Proficient: Solomon Ratt (th-dialect)

okiskinwahamâkanak nikâh-kakîskimâwak: aniki kâ-nohtî-nîhithowîcik

nohtâwîpan nikî-kiskinwahamâk ta-isi-tâpakwîyân. nikî-mîthik âpacihcikana ta-ohci-tâpakwâkiyân: cîkahikanis ta-kîskatahwakwâw miscikosak, tâpakwâniyâpiy, ikwa mohkomân ta-manisamân miscikosa ta-sihtoskahamân tâpakwân. nikî-kiskinohtahik ita ta-miskamân wâposo-mîskanâsa ikwa mîna ta-isi-nisitawinamân iyakoni. nikî-kiskinwahamâk ta-isi-othastâyân tâpakwâniyâpiy ikwa tânisi ta-isi-akotâyân wâposo-mîskanâsihk.
nistam kâ-akotâyân wâposo-tâpakwân nikî-mamâthân mâka mihcêtwâw kâ-ati-tâh-tâpakwêyân nikî-ati-nahân. mâka anohc nimamâthân athisk kayâs aspin kâ-kî-tâpakwîyân. kapî mâna poko ta-tâh-tâpakwîyân kîspin ninohtî-nahân.
ikosi anima kahkithaw kîkway: kîspin nohtî-nahîyâni ohcitaw poko kapî ta-pimi-atoskâtamân.

ᐅᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑲᓇᐠ ᓂᑳᐦ ᑲᑮᐢᑭᒫᐘᐠ: ᐊᓂᑭ ᑳ ᓄᐦᑏ ᓃᐦᐃᖪᐑᒋᐠ

ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᓂᑮ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᐠ ᑕ ᐃᓯ ᑖᐸᑹᔮᐣ᙮ ᓂᑮ ᒦᖨᐠ ᐋᐸᒋᐦᒋᑲᓇ ᑕ ᐅᐦᒋ ᑖᐸᒁᑭᔮᐣ: ᒌᑲᐦᐃᑲᓂᐢ ᑕ ᑮᐢᑲᑕᐦᐘᒁᐤ ᒥᐢᒋᑯᓴᐠ, ᑖᐸᒁᓂᔮᐱᐩ, ᐃᑿ ᒧᐦᑯᒫᐣ ᑕ ᒪᓂᓴᒫᐣ ᒥᐢᒋᑯᓴ ᑕ ᓯᐦᑐᐢᑲᐦᐊᒫᐣ ᑖᐸᒁᐣ᙮ ᓂᑮ ᑭᐢᑭᓄᐦᑕᐦᐃᐠ ᐃᑕ ᑕ ᒥᐢᑲᒫᐣ ᐚᐳᓱ ᒦᐢᑲᓈᓴ ᐃᑿ ᒦᓇ ᑕ ᐃᓯ ᓂᓯᑕᐏᓇᒫᐣ ᐃᔭᑯᓂ᙮ ᓂᑮ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᐠ ᑕ ᐃᓯ ᐅᖬᐢᑖᔮᐣ ᑖᐸᒁᓂᔮᐱᐩ ᐃᑿ ᑖᓂᓯ ᑕ ᐃᓯ ᐊᑯᑖᔮᐣ ᐚᐳᓱ ᒦᐢᑲᓈᓯᕽ᙮
ᓂᐢᑕᒼ ᑳ ᐊᑯᑖᔮᐣ ᐚᐳᓱ ᑖᐸᒁᐣ ᓂᑮ ᒪᒫᖭᐣ ᒫᑲ ᒥᐦᒉᑤᐤ ᑳ ᐊᑎ ᑖᐦ ᑖᐸᑵᔮᐣ ᓂᑮ ᐊᑎ ᓇᐦᐋᐣ᙮ ᒫᑲ ᐊᓄᐦᐨ ᓂᒪᒫᖭᐣ ᐊᖨᐢᐠ ᑲᔮᐢ ᐊᐢᐱᐣ ᑳ ᑮ ᑖᐸᑹᔮᐣ᙮ ᑲᐲ ᒫᓇ ᐳᑯ ᑕ ᑖᐦ ᑖᐸᑹᔮᐣ ᑮᐢᐱᐣ ᓂᓄᐦᑏ ᓇᐦᐋᐣ᙮
ᐃᑯᓯ ᐊᓂᒪ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᑮᑿᐩ: ᑮᐢᐱᐣ ᓄᐦᑏ ᓇᐦᐄᔮᓂ ᐅᐦᒋᑕᐤ ᐳᑯ ᑲᐲ ᑕ ᐱᒥ ᐊᑐᐢᑳᑕᒫᐣ᙮

My advice to students: those who want to learn Cree.

My late father taught me how to set snares. He gave me the tools with which to set snares: a small axe for cutting down saplings, snare wire, and a knife to cut sticks to brace the snare. He lead me to the rabbit trails and showed me how to recognize them. He taught me how to shape and tie the snare wire across the rabbit trail.
The first time I hung a rabbit snare it was awful but as I set more rabbit snares I became proficient at it. But today I am not good at it anymore as it’s been a long time since I set a rabbit snare. I have to continually set rabbit snares if I want to be good at it.
It is this way for all things: if I want to be proficient at anything I have to continually work at it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: