Friends with Wolves: Destiny Thomas (y-dialect)

Thanks to Destiny Thomas for sharing another original piece of creative writing (complete with audio and original illustration), prepared for Solomon Ratt’s Creative Writing course at FNUC this year.

Friends With Wolves

Destiny Thomas, 2021

kayās pēyak nāpēsis, “ostēsimāw” ē-kī-isiyihkāsot, kī-mamāhtāwi-miyikosiw. ēkwa kahkiyaw kīkway ē-kī-cīhkēyihtahk, kī-nihtā-mēskocipayit. pēyak-kīsikāk ē-kī-pēyako-mētawēt ēkwa ē-sikatēyihtahk. kī-nōhtē-wīci-mētawēmāt otōtēma māka pēyako-wīcāyāmēw okāwiya ēkwa ohtāwiya. kapē māna ē-kī-canawīyit ta-wīci-mētawēmikot.

ēkosi kī-papāmohtēw ēkwa ē-kī-pētawāt mahihkana ē-pimipahtāyit ēkwa ē-nāh-nawaswātitoyit.

itēw, “tānisi, ostēsimāw nitisiyihkāson. ka-kī-wīci-mētawēmitināwāw cī?”

ē-kī-pāhpihācik ēkwa itēwak, “māka nāpēsis piko kiya, kika-wīsakihitinān naskasīnānak ēkwa nīpitīnāna ohci.”

ostēsismāw kī-pīkwēyihtam māka itēw, “kīspin pakitinēyēko kita-ākwahamān kiskīsikiwāwa ēkwa ta-manisamān kēstakayiwāwa, nika-mahihkaniwin nīsta mīna.”

mahihkanak kī-nōhtē-wāpamēwak tānisi-isi awa nāpēsis kā-wī-āpacihtāt mēstakaya ēkwa ta-isi-mahihkaniwit. itēwak, “ahāw ostēsimāw, māka tēpiyahk ēkā ta-wīsakahoyāhk.”

ostēsimāw itēw, “koskowātapik!”

kī-māci-manisam ostakayiwāwa ēkwa ē-kī-wēwēkahpitahk wēstakahk ēkwa kī-kākīsimow. aspin ē-mahihkanipayit ēkwa kotakak mahihkana kī-yēyihēwak.

ostēsimāw kī-itēw, “kinanāskomitināwāw, osām ē-pakitiniyēk kita-āpacihtāyān kēstakayiwāwa, kimiyitināwāw otōtēmiwēwina.”

ē-kī-māmawi-mētawēcik tahto-askiy. mīna ē-kī-wīci-minahotocik ēkwa piyis osīmisa mahihkana ē-kī-wīcāyāmāt.

===

Friends With Wolves

Destiny Thomas, 2021

ᑲᔮᐢ ᐯᔭᐠ ᓈᐯᓯᐢ, “ᐅᐢᑌᓯᒫᐤ” ᐁ ᑮ ᐃᓯᔨᐦᑳᓱᐟ, ᑮ ᒪᒫᐦᑖᐏ ᒥᔨᑯᓯᐤ᙮ ᐁᑿ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑮᑿᐩ ᐁ ᑮ ᒌᐦᑫᔨᐦᑕᕽ, ᑮ ᓂᐦᑖ ᒣᐢᑯᒋᐸᔨᐟ᙮ ᐯᔭᐠ ᑮᓯᑳᐠ ᐁ ᑮ ᐯᔭᑯ ᒣᑕᐍᐟ ᐁᑿ ᐁ ᓯᑲᑌᔨᐦᑕᕽ᙮ ᑮ ᓅᐦᑌ ᐑᒋ ᒣᑕᐍᒫᐟ ᐅᑑᑌᒪ ᒫᑲ ᐯᔭᑯ ᐑᒑᔮᒣᐤ ᐅᑳᐏᔭ ᐁᑿ ᐅᐦᑖᐏᔭ᙮ ᑲᐯ ᒫᓇ ᐁ ᑮ ᒐᓇᐑᔨᐟ ᑕ ᐑᒋ ᒣᑕᐍᒥᑯᐟ᙮

ᐁᑯᓯ ᑮ-ᐸᐹᒧᐦᑌᐤ ᐁᑿ ᐁ ᑮ ᐯᑕᐚᐟ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ ᐁ ᐱᒥᐸᐦᑖᔨᐟ ᐁᑿ ᐁ ᓈᐦ ᓇᐘᔃᑎᑐᔨᐟ᙮

ᐃᑌᐤ, “ᑖᓂᓯ, ᐅᐢᑌᓯᒫᐤ ᓂᑎᓯᔨᐦᑳᓱᐣ᙮ ᑲ ᑮ ᐑᒋ ᒣᑕᐍᒥᑎᓈᐚᐤ ᒌ?”

ᐁ ᑮ ᐹᐦᐱᐦᐋᒋᐠ ᐁᑿ ᐃᑌᐘᐠ, “ᒫᑲ ᓈᐯᓯᐢ ᐱᑯ ᑭᔭ, ᑭᑲ ᐑᓴᑭᐦᐃᑎᓈᐣ ᓇᐢᑲᓰᓈᓇᐠ ᐁᑿ ᓃᐱᑏᓈᓇ ᐅᐦᒋ᙮”

ᐅᐢᑌᓯᐢᒫᐤ ᑮ ᐲᑵᔨᐦᑕᒼ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, “ᑮᐢᐱᐣ ᐸᑭᑎᓀᔦᑯ ᑭᑕ ᐋᑿᐦᐊᒫᐣ ᑭᐢᑮᓯᑭᐚᐘ ᐁᑿ ᑕ ᒪᓂᓴᒫᐣ ᑫᐢᑕᑲᔨᐚᐘ, ᓂᑲ ᒪᐦᐃᐦᑲᓂᐏᐣ ᓃᐢᑕ ᒦᓇ᙮”

ᒪᐦᐃᐦᑲᓇᐠ ᑮ ᓅᐦᑌ ᐚᐸᒣᐘᐠ ᑖᓂᓯ ᐃᓯ ᐊᐘ ᓈᐯᓯᐢ ᑳ ᐑ ᐋᐸᒋᐦᑖᐟ ᒣᐢᑕᑲᔭ ᐁᑿ ᑕ ᐃᓯ ᒪᐦᐃᐦᑲᓂᐏᐟ᙮ ᐃᑌᐘᐠ, “ᐊᐦᐋᐤ ᐅᐢᑌᓯᒫᐤ, ᒫᑲ ᑌᐱᔭᕽ ᐁᑳ ᑕ ᐑᓴᑲᐦᐅᔮᕽ᙮”

ᐅᐢᑌᓯᒫᐤ ᐃᑌᐤ, “ᑯᐢᑯᐚᑕᐱᐠ!”

ᑮ ᒫᒋ ᒪᓂᓴᒼ ᐅᐢᑕᑲᔨᐚᐘ ᐁᑿ ᐁ ᑮ ᐍᐍᑲᐦᐱᑕᕽ ᐍᐢᑕᑲᕽ ᐁᑿ ᑮ ᑳᑮᓯᒧᐤ᙮ ᐊᐢᐱᐣ ᐁ ᒪᐦᐃᐦᑲᓂᐸᔨᐟ ᐁᑿ ᑯᑕᑲᐠ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ ᑮ ᔦᔨᐦᐁᐘᐠ᙮

ᐅᐢᑌᓯᒫᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ, “ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᓈᐚᐤ, ᐅᓵᒼ ᐁ ᐸᑭᑎᓂᔦᐠ ᑭᑕ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐣ ᑫᐢᑕᑲᔨᐚᐘ, ᑭᒥᔨᑎᓈᐚᐤ ᐅᑑᑌᒥᐍᐏᓇ᙮”

ᐁ ᑮ ᒫᒪᐏ ᒣᑕᐍᒋᐠ ᑕᐦᑐ ᐊᐢᑭᐩ᙮ ᒦᓇ ᐁ ᑮ ᐑᒋ ᒥᓇᐦᐅᑐᒋᐠ ᐁᑿ ᐱᔨᐢ ᐅᓰᒥᓴ ᒪᐦᐃᐦᑲᓇ ᐁ ᑮ ᐑᒑᔮᒫᐟ᙮

===

Friends with Wolves

Destiny Thomas

Long ago there was a boy named “older brother”, he was a spiritually powerful boy. He could change himself into anything he likes. One day he was playing by himself and was getting bored. He wanted friends to play with but he lived alone with his mom and dad. They were too busy to play with him.

So, he went for a walk and heard some wolves running and chasing each other.

He said, “hello, my name is older brother, can I play with you?”

They laughed at him and said, “you are just a little boy, we will hurt you with our claws and teeth”

Older brother was sad but he said, “if you let me cover your eyes and cut some of your hair, I can be a wolf too”

The wolves wanted to see how this young boy was going to use their hair and become one. They said, “okay older brother, but as long as we don’t get hurt”

Older brother said, “sit still!”

He began cutting a piece of their hair and he tied it into his hair and began praying. He turned into a wolf and the other wolves were excited for him.

Older brother said, “thank you, because you let me use your hair, I will gift you with friendship.”

They played together for years. They hunted together and his younger brother ended up living with them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: