Stolen Childhood: Solomon Ratt (th-dialect)

cikôci:

î-awâsisîwiyan, î-papâmi-mîtawîyan,
î-papâmi-kwâskohtiyan, î-iskwâtawiyan mistikwak,
poko kîkway î-mâmaskâtaman
î-kihcinâhoyan î-sâkihikawiyan

…kîtahtawî ayamihikimâwak kâ-pî-kwâsihiskwâw.

ᒋᑰᒋ:

ᐄ ᐊᐚᓯᓰᐏᔭᐣ, ᐄ ᐸᐹᒥ ᒦᑕᐑᔭᐣ,
ᐄ ᐸᐹᒥ ᒁᐢᑯᐦᑎᔭᐣ, ᐄ ᐃᐢᒁᑕᐏᔭᐣ ᒥᐢᑎᑿᐠ,
ᐳᑯ ᑮᑿᐩ ᐄ ᒫᒪᐢᑳᑕᒪᐣ
ᐄ ᑭᐦᒋᓈᐦᐅᔭᐣ ᐄ ᓵᑭᐦᐃᑲᐏᔭᐣ

…ᑮᑕᐦᑕᐑ ᐊᔭᒥᐦᐃᑭᒫᐘᐠ ᑳ ᐲ ᒁᓯᐦᐃᐢᒁᐤ᙮

Imagine:

you are a child, playing about,
jumping, climbing trees,
marvelling at everything in the world,
secure in the love you feel from others

…then the priests came to kidnap you.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *