Stolen Childhood: Solomon Ratt (th-dialect)

cikôci:

î-awâsisîwiyan, î-papâmi-mîtawîyan,
î-papâmi-kwâskohtiyan, î-iskwâtawiyan mistikwak,
poko kîkway î-mâmaskâtaman
î-kihcinâhoyan î-sâkihikawiyan

…kîtahtawî ayamihikimâwak kâ-pî-kwâsihiskwâw.

ᒋᑰᒋ:

ᐄ ᐊᐚᓯᓰᐏᔭᐣ, ᐄ ᐸᐹᒥ ᒦᑕᐑᔭᐣ,
ᐄ ᐸᐹᒥ ᒁᐢᑯᐦᑎᔭᐣ, ᐄ ᐃᐢᒁᑕᐏᔭᐣ ᒥᐢᑎᑿᐠ,
ᐳᑯ ᑮᑿᐩ ᐄ ᒫᒪᐢᑳᑕᒪᐣ
ᐄ ᑭᐦᒋᓈᐦᐅᔭᐣ ᐄ ᓵᑭᐦᐃᑲᐏᔭᐣ

…ᑮᑕᐦᑕᐑ ᐊᔭᒥᐦᐃᑭᒫᐘᐠ ᑳ ᐲ ᒁᓯᐦᐃᐢᒁᐤ᙮

Imagine:

you are a child, playing about,
jumping, climbing trees,
marvelling at everything in the world,
secure in the love you feel from others

…then the priests came to kidnap you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: