Blessings (y-dialect)

Thanks to Solomon Ratt for translating this reflection which is popular in English, though its author is unknown. Sol also provided his photo of tâpiskâkanêsîs “Little Kerchief Wearer” (the meadowlark).

nâpêw kîmôci-pîkiskwêw ‘kisê-manitow pîkiskwâsin.’ êkwa tâpiskâkanêsîs kâ-nikamot mâka namôya pêhtawêw nâpêw.

nâpêw têpwêw ‘misiwê-kîsik pîkiskwâsin.’ êkwa piyêsiwak kitowak mâka namôya natohtam nâpêw.

nâpêw asawâpiw ‘pakitinin ta-wâpamitân.’ êkwa acâhkos kâ-wâsêsot mâka nomôya wâpamêw nâpêw.

nâpêw têpwêw ‘wâpahtahin mamâhtâwisîhcikêwin.’ êkwa kâ-nôkosit oska-awâsis mâka namôya pisiskâpamêw nâpêw.

êkwa nâpêw mawimow ‘sâminin ta-kiskêyihtamân ôta ê-ayâyan.’ kâ-sâminikot kisê-manitowa mâka wêpahêw kamâmikwa ospitonihk ohci. ati-sipwêhtêw.

kâwiya patina sâwêyihcikêwina ayisk pîtos êwakoni ê-itêyihtaman ta-isinâkwahki.

ᓈᐯᐤ ᑮᒨᒋ ᐲᑭᐢᑵᐤ ‘ᑭᓭ ᒪᓂᑐᐤ ᐲᑭᐢᒁᓯᐣ᙮ᐃ ᐁᑿ ᑖᐱᐢᑳᑲᓀᓰᐢ ᑳ ᓂᑲᒧᐟ ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᐯᐦᑕᐍᐤ ᓈᐯᐤ᙮

ᓈᐯᐤ ᑌᐻᐤ ‘ᒥᓯᐍ ᑮᓯᐠ ᐲᑭᐢᒁᓯᐣ᙮ᐃ ᐁᑿ ᐱᔦᓯᐘᐠ ᑭᑐᐘᐠ ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᓇᑐᐦᑕᒼ ᓈᐯᐤ᙮

ᓈᐯᐤ ᐊᓴᐚᐱᐤ ‘ᐸᑭᑎᓂᐣ ᑕ ᐚᐸᒥᑖᐣ᙮ᐃ ᐁᑿ ᐊᒑᐦᑯᐢ ᑳ ᐚᓭᓱᐟ ᒫᑲ ᓄᒨᔭ ᐚᐸᒣᐤ ᓈᐯᐤ᙮

ᓈᐯᐤ ᑌᐻᐤ ‘ᐚᐸᐦᑕᐦᐃᐣ ᒪᒫᐦᑖᐏᓰᐦᒋᑫᐏᐣ᙮ᐃ ᐁᑿ ᑳ ᓅᑯᓯᐟ ᐅᐢᑲ ᐊᐚᓯᐢ ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᐱᓯᐢᑳᐸᒣᐤ ᓈᐯᐤ᙮

ᐁᑿ ᓈᐯᐤ ᒪᐏᒧᐤ ‘ᓵᒥᓂᐣ ᑕ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒫᐣ ᐆᑕ ᐁ ᐊᔮᔭᐣ᙮ᐃ ᑳ ᓵᒥᓂᑯᐟ ᑭᓭ ᒪᓂᑐᐘ ᒫᑲ ᐍᐸᐦᐁᐤ ᑲᒫᒥᑿ ᐅᐢᐱᑐᓂᕽ ᐅᐦᒋ᙮ ᐊᑎ ᓯᐻᐦᑌᐤ᙮

ᑳᐏᔭ ᐸᑎᓇ ᓵᐍᔨᐦᒋᑫᐏᓇ ᐊᔨᐢᐠ ᐲᑐᐢ ᐁᐘᑯᓂ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑕᒪᐣ ᑕ ᐃᓯᓈᑿᐦᑭ᙮

A man whispered, “Creator speak to me” and a meadowlark sang. But, the man did not hear.

So the man yelled, “Universe, speak to me” and the thunder rolled across the sky. But, the man did not listen.

The man looked around and said, “let me see you.” And a star shone brightly. But the man did not see.

And, the man shouted, “show me a miracle.” And, a life was born. But, the man did not notice.

So, the man cried out in despair,

“Touch me, and let me know you are here.” Whereupon, the Great Mystery touched the man. But, the man brushed the butterfly away and walked on.

Don’t miss out on a blessing because it isn’t packaged the way you expect. 💕

(Unknown)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: