The Mountain Goat Who Had Vertigo (Solomon Ratt, y-dialect)

pêyakwâw êsa pêyak awa asinîwacîwacihkos mistahi kî-kâh-kîskwêyâpamow. namôya mâna kîskâpiskâhk kî-pimahkamikisiw, nayêstaw piko takwâhk ê-ayât.

pêyakwâw kî-atotâw ta-kanawêyimâwasot êkota takwâhk. êkwâni kî-kitêyimêw asinîwacîwacihkosisa êkota takwâhk, papêyahtak êkota ê-mêtawêcik êwakonik asinîwacîwacihkosisak kapê-kîsik.

piyisk ê-otâkosiniyik kâ-pêhtawât pêyak asinîwacîwacihkosisa ê-matwê-mâtoyit.
asawâpamêw, kâ-wâpamât kîskâpiskâhk ê-mêcimosiniyit!

wahwâ! tâstapîw êkotê ê-ispahtât! wanikiskisiw okîskwêyâpamowin nawac ta-paspîhât anihi asinîwacîwacihkosisa kâ-kî-kanawêyimât.

êkospîhk ohci kaskihtâw wîsta ta-pimohtêt kîskâpiskâhk.

ᐯᔭᒁᐤ ᐁᓴ ᐯᔭᐠ ᐊᐘ ᐊᓯᓃᐘᒌᐘᒋᐦᑯᐢ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑮ ᑳᐦ ᑮᐢᑵᔮᐸᒧᐤ᙮ ᓇᒨᔭ ᒫᓇ ᑮᐢᑳᐱᐢᑳᕽ ᑮ ᐱᒪᐦᑲᒥᑭᓯᐤ, ᓇᔦᐢᑕᐤ ᐱᑯ ᑕᒁᕽ ᐁ ᐊᔮᐟ᙮

ᐯᔭᒁᐤ ᑮ ᐊᑐᑖᐤ ᑕ ᑲᓇᐍᔨᒫᐘᓱᐟ ᐁᑯᑕ ᑕᒁᕽ᙮ ᐁᒁᓂ ᑮ ᑭᑌᔨᒣᐤ ᐊᓯᓃᐘᒌᐘᒋᐦᑯᓯᓴ ᐁᑯᑕ ᑕᒁᕽ, ᐸᐯᔭᐦᑕᐠ ᐁᑯᑕ ᐁ ᒣᑕᐍᒋᐠ ᐁᐘᑯᓂᐠ ᐊᓯᓃᐘᒌᐘᒋᐦᑯᓯᓴᐠ ᑲᐯ ᑮᓯᐠ᙮

ᐱᔨᐢᐠ ᐁ ᐅᑖᑯᓯᓂᔨᐠ ᑳ ᐯᐦᑕᐚᐟ ᐯᔭᐠ ᐊᓯᓃᐘᒌᐘᒋᐦᑯᓯᓴ ᐁ ᒪᑘ ᒫᑐᔨᐟ᙮
ᐊᓴᐚᐸᒣᐤ, ᑳ ᐚᐸᒫᐟ ᑮᐢᑳᐱᐢᑳᕽ ᐁ ᒣᒋᒧᓯᓂᔨᐟ!

ᐘᐦᐚ! ᑖᐢᑕᐲᐤ ᐁᑯᑌ ᐁ ᐃᐢᐸᐦᑖᐟ! ᐘᓂᑭᐢᑭᓯᐤ ᐅᑮᐢᑵᔮᐸᒧᐏᐣ ᓇᐘᐨ ᑕ ᐸᐢᐲᐦᐋᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᐊᓯᓃᐘᒌᐘᒋᐦᑯᓯᓴ ᑳ ᑮ ᑲᓇᐍᔨᒫᐟ᙮

ᐁᑯᐢᐲᕽ ᐅᐦᒋ ᑲᐢᑭᐦᑖᐤ ᐑᐢᑕ ᑕ ᐱᒧᐦᑌᐟ ᑮᐢᑳᐱᐢᑳᕽ᙮

Once there was a Mountain Goat who had vertigo. He never ventured out onto the cliffs always staying on the plateau.

One day he was asked to babysit the young mountain goats there on the plateau, and there they played all day.

Eventually come evening he hears a young mountain goat crying in the distance. He looks around for him and sees him stuck on a cliff.

Wow! He ran over there quickly. He forgot about his dizziness because it was more important to save the young mountain goat that he was taking care of.

From that day on he was also able to walk along the cliffs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: