International Mother Language Day, 2022: Solomon Ratt (th-dialect)

ninanâskomon ôma kâ-pî-ispathik ithiniw-pîkiskwîwin kîsikâw.
ninanâskomâwak nitâniskô-wâhkôwâhkômâkanak kâ-pî-âniskô-kiskinwahamâkoyahkwâw nîhithaw-isîhcikîwin mîna nîhithawâtisiwin, nîhithaw-pimâtisiwin.
nipakosîthimon ôtî-nîkân kitâniskôtâpâninawak kitâti-âniskô-kiskinwahamawâcik ocawâsimisiwâwa, ôsisimiwâwa, kahkithaw nîhithawâtisiwin.
ikwa anohc, âhkamîthimok, âh-âcathohkâtitok, nîhithawîstamâtitok. iyisâhok ta-wanihtâyîk kipîkiskwîwininaw.

ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ  ᐆᒪ  ᑳᐱᐃᐢᐸᖨᐠ  ᐃᖨᓂᐤ ᐲᑭᐢᑹᐏᐣ  ᑮᓯᑳᐤ᙮
ᓂᓇᓈᐢᑯᒫᐘᐠ ᓂᑖᓂᐢᑰᐚᐦᑰᐚᐦᑰᒫᑲᓇᐠ  ᑳᐲᐋᓂᐢᑰᑭᐢᑭᐣᐘᐦᐊᒫᑯᔭᐦᒁᐤ ᓃᐦᐃᖬᐤ ᐃᓰᐦᒋᑮᐏᐣ ᒦᓇ ᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᐏᐣ,  ᓃᐦᐃᖬᐤ ᐱᒫᑎᐊᐸᓯᐏᐣ᙮
ᓂᐸᑯᓰᖨᒧᐣ ᐆᑎᓃᑳᐣ  ᑭᑖ ᓂᐢᓃᑳᐣ  ᑭᑖᓂᐢᑰᑖᐹᓂᓇᐘᐠ  ᑭᑖᑎ ᐋᓂᐢᑰ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒪᐚᒋᐠ  ᐅᒐᐚᓯᒥᓯᐚᐘ,  ᐆᓯᓯᒥᐚᐘ, ᑲᐦᑭᖬᐤ  ᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᐏᐣ᙮
ᐃᑿ  ᐅᓄᐦᐨ, ᐋᐦᑲᒦᖨᒧᐠ,  ᐋᐦ ᐋᒐᖪᐦᑳᑎᑐᐠ,  ᓃᐦᐃᖬᐑᐢᑕᒫᑎᑐᐠ᙮   ᐃᔨᓵᐦᐅᐠ  ᑕ ᐘᓂᐦᑖᔩᐠ  ᑭᐲᑭᐢᑹᐏᓂᓇᐤ᙮

I am grateful that this is coming First Nations Languages Day.
I give thanks to the ancestors who came to pass on from generation to generation the Cree culture, Cree traditions, Cree life.
I hope that future generations pass on these teachings to their children, their grandchildren, all ways of being Cree.
And today, persevere, tell each other the traditional stories, speak Cree to each other. Resist losing our language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: