Teaching Yourself Cree: Solomon Ratt (y-dialect)

ka-kiskinwahamâkosihk nêhiyawêwinᑲ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑯᓯᕽ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣTeaching yourself Cree
1. kiskinawâpahkê: kiskinawâpamik opîkiskwêwak, naspitohtawik kâ-itwêcik;1. ᑭᐢᑭᓇᐚᐸᐦᑫ: ᑭᐢᑭᓇᐚᐸᒥᐠ ᐅᐲᑭᐢᑵᐘᐠ, ᓇᐢᐱᑐᐦᑕᐏᐠ ᑳ ᐃᑘᒋᐠ;1. Learn by observing; learn by observing speakers, copy what they say;
2. âpacihtâk itwêwasinahikan;2. ᐋᐸᒋᐦᑖᐠ ᐃᑘᐘᓯᓇᐦᐃᑲᐣ;2. Use a dictionary;
3. ayamihcikê: kisîwê-ayamihtâ nêhiyawasinahikêwin;3. ᐊᔭᒥᐦᒋᑫ: ᑭᓰᐍ ᐊᔭᒥᐦᑖ ᓀᐦᐃᔭᐘᓯᓇᐦᐃᑫᐏᐣ;3. Read: read Cree texts out loud;
4. nêhiyawi-mâmitonêyihcikê, nêhiyawêmototâso:4. ᓀᐦᐃᔭᐏ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᒋᑫ, ᓀᐦᐃᔭᐍᒧᑐᑖᓱ:4. Think in Cree, speak Cree to yourself:
a) ispîhk kâ-papâmohtêyan;a) ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᐸᐹᒧᐦᑌᔭᐣ;a) When you are walking;
b) ispîhk kâ-pamihcikêyan;b) ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᐸᒥᐦᒋᑫᔭᐣ;b) When you are driving;
c) ispîhk kâ-piminawasoyan;c) ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᐱᒥᓇᐘᓱᔭᐣ;c) When you are cooking;
d) ispîhk kâ-kisîpêkiyâkanêyan;d) ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑭᓰᐯᑭᔮᑲᓀᔭᐣ;d) When you are doing dishes;
5. nakayâskamohtamâso nêhiyawêwin:5. ᓇᑲᔮᐢᑲᒧᐦᑕᒫᓱ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ:5. Familiarize yourself with Cree:
kanakê nîsitanaw cipahikanis tahto-kîsikâw natohta nêhiyawêwin kitohcikanihk, cikâstêpayihcikanisihk, ahpô mâhtâw-âpacihcikanihk ohci; têpiyahk nânitaw ita ohci ta-pêhtaman nêhiyawêwin ka-nakayâskaman kâ-itihtâkwahk.ᑲᓇᑫ ᓃᓯᑕᓇᐤ ᒋᐸᐦᐃᑲᓂᐢ ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ ᓇᑐᐦᑕ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᑭᑐᐦᒋᑲᓂᕽ, ᒋᑳᐢᑌᐸᔨᐦᒋᑲᓂᓯᕽ, ᐊᐦᐴ ᒫᐦᑖᐚᐸᒋᐦᒋᑲᓂᕽ ᐅᐦᒋ; ᑌᐱᔭᕽ ᓈᓂᑕᐤ ᐃᑕ ᐅᐦᒋ ᑕ ᐯᐦᑕᒪᐣ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᑲ ᓇᑲᔮᐢᑲᒪᐣ ᑳ ᐃᑎᐦᑖᑿᕽ᙮For at least 20 minutes a day listen to Cree on the radio, on the television, even on the computer; at least someplace where you can hear Cree so you can get familiar with the sounds of Cree.

#nêhiyawêwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: