Becoming Good Workers: Solomon Ratt (th-dialect)

nikiskisin nîtisânak, nisîmisipan Patrick ikwa nistîs Obie…ispî kâ-kî-oskinîkîsiyâhk. nikî-nâcinihtîhânân mâna î-mwayî-kâwi-nitawi-ayamihcikîyâhk kistapinânihk. kâ-kîkisîpâyâk mâna nikî-sipwîcimânân î-nitawi-nikohtîyâhk natamihk nîkinâhk ohci. î-nistiyâhk poko, namwâc nohtâwîpaninân nikî-cîmikonân. ikwâni mâna kapî-kîsik ikotî nikî-nikohtânân. kâ-otâkosik mâna nikî-kîwîcimânân, mihta î-pôsihtâyâhk cîmânihk. ikosi tahto-kîsikâw nikî-itahkamikisinân. mitoni î-kî-câhkastâyâhk mihta î-mwayî-sipwîhtîyâhk. nikî-sôhki-atoskîhikonân mâna nohtâwîpaninân…iyiko îtokî ohci kâ-kî-pî-nihtâ-atoskîyâhk.

ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ ᓃᑎᓵᓇᐠ, ᓂᓰᒥᓯᐸᐣ Patrick ᐃᑿ ᓂᐢᑏᐢ Obie…ᐃᐢᐲ ᑳ ᑮ ᐅᐢᑭᓃᑮᓯᔮᕽ᙮ ᓂᑮ ᓈᒋᓂᐦᑏᐦᐋᓈᐣ ᒫᓇ ᐄ ᒷᔩ ᑳᐏ ᓂᑕᐏ ᐊᔭᒥᐦᒋᑮᔮᕽ ᑭᐢᑕᐱᓈᓂᕽ᙮ ᑳ ᑮᑭᓰᐹᔮᐠ ᒫᓇ ᓂᑮ ᓯᐿᒋᒫᓈᐣ ᐄ ᓂᑕᐏ ᓂᑯᐦᑏᔮᕽ ᓇᑕᒥᕽ ᓃᑭᓈᕽ ᐅᐦᒋ᙮ ᐄ ᓂᐢᑎᔮᕽ ᐳᑯ, ᓇᒹᐨ ᓄᐦᑖᐑᐸᓂᓈᐣ ᓂᑮ ᒌᒥᑯᓈᐣ᙮ ᐃᒁᓂ ᒫᓇ ᑲᐲ ᑮᓯᐠ ᐃᑯᑏ ᓂᑮ ᓂᑯᐦᑖᓈᐣ᙮ ᑳ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᒫᓇ ᓂᑮ ᑮᐑᒋᒫᓈᐣ, ᒥᐦᑕ ᐄ ᐴᓯᐦᑖᔮᕽ ᒌᒫᓂᕽ᙮ ᐃᑯᓯ ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ ᓂᑮ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᓈᐣ᙮ ᒥᑐᓂ ᐄ ᑮ ᒑᐦᑲᐢᑖᔮᕽ ᒥᐦᑕ ᐄ ᒷᔩ ᓯᐿᐦᑏᔮᕽ᙮ ᓂᑮ ᓲᐦᑭ ᐊᑐᐢᑮᐦᐃᑯᓈᐣ ᒫᓇ ᓄᐦᑖᐑᐸᓂᓈᐣ…ᐃᔨᑯ ᐄᑐᑮ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑮ ᐲ ᓂᐦᑖ ᐊᑐᐢᑮᔮᕽ᙮

Thinking of my siblings, my late younger brother Patrick and my older brother Obie…when we were teenagers. We went for firewood by canoe before we went back to school in Prince Albert. In the morning we left by canoe to go cut firewood up river from our home. Only the three of us, our late father never came with us. We would spend all day over there cutting down trees for firewood. In the evening we’d go home with our canoe loaded with firewood. We did that every day. There was a nice pile of firewood (for my parents) before we headed back to school. Our late father sure made us work hard…maybe that is why we were all good workers.

2 Responses

    1. All of Solomon Ratt’s personal reminiscences are true. We try to note explicitly whenever he makes up stories for fun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: