Homeward: Solomon Ratt (th-dialect)

ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ ᑲᔮᐢ ᑳᑮ ᓂᑕᐏᐊᔭᒥᐦᒋᑮᔮᐣ ᐘᐦᖬᐤ ᑭᐢᑕᐱᓈᓂᕽ ᒥᑐᓂ ᒫᓇ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓂᑮᑳᐦᑲᐢᑮᖨᐦᑏᐣ ᓅᒋᐦᐃᑐᐏᐲᓯᒼ ᐅᐦᒋ ᐃᐢᑯ ᐄᑮᓴᑭᒥᐦᐟ ᐅᐱᓂᔮᐑᐏᐲᓯᐣ ᒫᓇ ᐅᐦᐱᒦ ᓃᑭᕽ ᐅᐦᒋ ᓂᑮᐊᔮᐣ

ᐃᑿ ᑳᐊᑎᑮᓴᑭᒥᐦᐟ ᐅᐱᓂᔮᐑᐏᐲᓯᐣ ᓂᑮᑮᐑᑎᓴᐦᐃᑲᐏᓈᐣ

ᒥᑐᓂ ᒫᓇ ᑲᐲᑎᐱᐢᐠ ᓇᒹᐨ ᓂᑮᐅᐦᒋᓂᐹᐣ ᐃᖨᑯᕽ ᐄᑮᒨᒋᑮᖨᐦᑕᒫᐣ ᑕᑮᐑᔮᐣ ᑳᐲᑮᑭᓰᐹᔮᐠ ᓂᐚᐸᒫᐘᐠ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑐᐏᑖᐹᓈᐢᑿᐠ ᐄᐲᐦᐃᑯᔮᒁᐤ ᑕᑮᐑᑖᐹᑎᑯᔮᐦᒁᐤ ᒥᐢᑕᐦᐃᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕽ ᐃᓯ ᐃᑿ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᐱᒥᖭᑲᓂᓴ ᓂᐴᓯᓈᐣ ᐋᒪᒋᐑᐢᐱᒧᐏᓂᕽ ᑕᐃᓯᑮᐑᐱᒥᖭᔮᕽ

ᓂᑌᐦ ᐅᐦᐱᐸᖨᐣ ᒪᔭᐤ ᑳᐚᐸᐦᑕᒫᐣ ᐊᔭᒥᐦᐃᑲᒥᐠ ᐘᐦᖬᐤ ᐅᐦᒋ

 

nikiskisin kayâs kâ-kî-nitawi-ayamihcikîyân wahthaw kistapinânihk. mitoni mâna mistahi nikî-kâh-kaskîthihtîn. nôcihitowipîsim ohci isko î-kîsakimiht opiniyâwîwipîsin mâna ohpimî nîkihk ohci nikî-ayân

ikwa kâ-ati-kîsakimiht opiniyâwîwipîsin nikî-kîwîtisahikawinân.

mitoni mâna kapîtipisk namwâc nikî-ohcinipân ithikohk î-kî-môcikîthihtamân ta-kîwîyân. kâ-pî-kîkisîpâyâk niwâpamâwak kiskinwahamâtowitâpânâskwak î-pîhikoyâkwâw ta-kîwîtâpâtikoyâhkwâw mistahi-sâkahikanihk isi ikwa ikota ohci pimithâkanisa nipôsinân âmaciwîspimowinihk ta-isi-kîwîpimithâyâhk.

nitêh ohpipathin mayaw kâ-wâpahtamân ayamihikamik wahthaw ohci.

 

I remember long ago when I went to school far away in Prince Albert. I was so lonesome. From September to the end of June I was away from my home. And toward the end of June we would be sent home. I was unable to sleep all night as I was so happy to be going home. As morning came I saw the school busses waiting for us to get on board for the trip home, first to La Ronge and from there we’d board a small bush plane for the trip to Stanley.

My heart soared as I saw the church from far away.

*Solomon credits this photo to Tourism Saskatchewan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: