A reponse from Solomon Ratt

tîniki, kinanâskomitinâwâw kimamihciminiwâwa ohci. ôma kistêyihtâkosiwin namôya niya piko ohci, ê-kistêyihtâkosiwihk nêhiyawêwin êkwa kahkiyaw kâ-kî-pê-atoskâtahkik nêhiyawêwin kiskinwahamâkêwin: Freda Ahenakew, Jean Okimâsis, êyakonik nikî-pê-kiskinawâpamâwak ta-isi-atoskâtamân nêhiyawêwin. mistahi atoskâcikâtêw nêhiyawêwin anohc, mihcêt iyiniwak atoskâtamwak nêhiyawêwin. kiyâpic mistahi kita-ataskâtamahk nêhiyawêwin. âhkamêyimok!

ᑏᓂᑭ, ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᓈᐚᐤ ᑭᒪᒥᐦᒋᒥᓂᐚᐘ ᐅᐦᒋ᙮ ᐆᒪ ᑭᐢᑌᔨᐦᑖᑯᓯᐏᐣ ᓇᒨᔭ ᓂᔭ ᐱᑯ ᐅᐦᒋ, ᐁ ᑭᐢᑌᔨᐦᑖᑯᓯᐏᕽ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᐁᑿ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑳ ᑮ ᐯ ᐊᑐᐢᑳᑕᐦᑭᐠ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑫᐏᐣ: Freda ᐊᐦᐁᓇᑫᐤ, Jean ᐅᑭᒫᓯᐢ, ᐁᔭᑯᓂᐠ ᓂᑮ ᐯ ᑭᐢᑭᓇᐚᐸᒫᐘᐠ ᑕ ᐃᓯ ᐊᑐᐢᑳᑕᒫᐣ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ᙮ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐊᑐᐢᑳᒋᑳᑌᐤ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᐊᓄᐦᐨ, ᒥᐦᒉᐟ ᐃᔨᓂᐘᐠ ᐊᑐᐢᑳᑕᒷᐠ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ᙮ ᑭᔮᐱᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑭᑕ ᐊᑕᐢᑳᑕᒪᕽ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ᙮ ᐋᐦᑲᒣᔨᒧᐠ!

Thank you, thank you all for your congratulations. This honour is not only about me. The honour is for the Cree Language and all those who have worked on Cree: especially Freda Ahenakew, and Jean Okimâsis, whose work I have taken as a guide for my work in Cree. There is a lot of work being done on Cree today, many people working at Cree Language. Still there is a lot of work to do, âhkamêyimok!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: