Brian MacDonald, mihkwâw, kaskitêwâw, wâpiskâw, osâwâw

Thanks to Dolores Sand for transcribing and sharing Brian MacDonald’s Colour Song.

Colour words in Cree are verbs, so they have to match the animacy of the nouns they describe. The song gives each colour in its animate and inanimate forms with describing words that match in animacy.

mihkwâw, mihkwâw nicêhis, mihkosiw kîsikâw pîsim
kaskitêwâw asiskiy, kaskitêsiw âhâsiw
wâpiskâw wâwi, wâpiskisiw pahpahâkwân
askihtakwâw nîpiy, askihtakosiw minahikos
osâwâw wâpikwaniy, osâwisiw pahpahâkwânis
sîpihkwâw kîsik, sîpihkosiw piyêsîs
wâpiskâw wâwi, wâpiskisiw pahpahâkwân
askihtakwâw nîpiy, askihtakosiw minahikos

Dolores made additional verses to teach clothing words:

mihkwāw, mihkwāw nitastotin mihkosiw nitastis
kaskitēwāw nimaskisin kaskitēsiw kotak nitās
wāpiskāw nipakowēyān wāpiskisiw nitasikan
askīhtakwāw niskotākay askīhtakosiw mīna nitās
osāwāw tāpiskākan osāwisiw kīskimitās
sīpihkwāw pakowēyān sīpihkosiw mīna nitās

Find a collection of Brian MacDonald’s teaching songs (with audio) here.