Category Archives: Prayers

Serenity Prayer: (y- and th-dialects)

y-dialect: kisêmanito, miyin: wanaskêwinta-pakitêyihtamân kîkwâykâ-wî-wanâhikoyân;sôhkitêhêwin ta-kwêskinamânkîkwây takî-tipêyihtamân;êkwa iyinîsiwin ta-nisitawinamântânimêwako ta-kaskihtâyân ᑭᓭᒪᓂᑐ, ᒥᔨᐣ: ᐘᓇᐢᑫᐏᐣᑕ ᐸᑭᑌᔨᐦᑕᒫᐣ ᑮᒁᐩᑳ ᐑ ᐘᓈᐦᐃᑯᔮᐣᓲᐦᑭᑌᐦᐁᐏᐣ ᑕ ᑵᐢᑭᓇᒫᐣᑮᒁᐩ ᑕᑮ ᑌᐯᔨᐦᑕᒫᐣᐁᑿ ᐃᔨᓃᓯᐏᐣ ᑕ ᓂᓯᑕᐏᓇᒫᐣᑖᓂᒣᐘᑯ ᑕ ᑲᐢᑭᐦᑖᔮᐣ th-dialect: kisîmanito, mithin: wanaskîwinta-pakitîthihtamân kîkwâykâ-wî-wanâhikoyân;sôhkitîhiwin ta-kwîskinamân;kîkwây takî-tipîthihtamân;ikwa ithinîsiwin ta-nisitawinamântânimî-yako ta-kaskihtâyân. ᑭᓰᒪᓂᑐ, ᒥᖨᐣ: ᐘᓇᐢᑮᐏᐣᑕ ᐸᑭᑏᖨᐦᑕᒫᐣ … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Audio (y-dialect), Prayers, Solomon Ratt, Uncategorized | Leave a comment

Creator, Show Me the Way: Solomon Ratt (y-dialect)

kisî-manitow kiskinohtahin: kiskinwahamawin ta-isi-nanâskomoyân, ta-isi-sâkihiwîyân ᑭᓰ ᒪᓂᑐᐤ ᑭᐢᑭᓄᐦᑕᐦᐃᐣ: ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒪᐏᐣ ᑕ ᐃᓯ ᓇᓈᐢᑯᒧᔮᐣ, ᑕ ᐃᓯ ᓵᑭᐦᐃᐑᔮᐣ Creator show me the way: Teach me how to be grateful, how to be loving. Thanks to Sol for sharing this morning’s prayer, inspired by Buffy Sainte-Marie’s very sweet “Take … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Prayers, Solomon Ratt | 1 Comment

The Lord’s Prayer (Dolores Sand, y-dialect)

This traditional Christian prayer is given here to answer a request made in the  #CreeSimonSays FaceBook Group. The audio recording was provided by Dolores Greyeyes Sand, who learned this translation at the Church of St Joseph, in John D’Or Prairie … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Dolores Sand, Prayers | Leave a comment

Bless Me Today – Solomon Ratt (th-dialect)

  kisî-manitow, sawîthimin anohc ta-mitho-kanawâpamakwâw athisitinwak; ta-mitho-pîkiskwâtakwâw athisitiniwak; ta-mitho-nitohtawakwâw athisitiniwak; ta-mitho-mâmitonîthihtamân pimâtisiwin. hay hay, kinanâskomitin. ᑭᓰ ᒪᓂᑐᐤ, ᓴᐑᖨᒥᐣ ᐊᓄᐦᐨ ᑕ ᒥᖪ ᑲᓇᐚᐸᒪᒁᐤ ᐊᖨᓯᑎᓌᐠ; ᑕ ᒥᖪ ᐲᑭᐢᒁᑕᒁᐤ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ; ᑕ ᒥᖪ ᓂᑐᐦᑕᐘᒁᐤ ᐊᖨᓯᑎᓂᐘᐠ; ᑕ ᒥᖪ ᒫᒥᑐᓃᖨᐦᑕᒫᐣ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ᙮ ᐦᐊᐩ ᐦᐊᐩ, ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ᙮ Creator, bless me today to be able to look at the … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Prayers, Solomon Ratt, Uncategorized | 1 Comment

A Little Prayer of Gratitude: Solomon Ratt (th-dialect)

ninanâskomon:kotak kîsikâw î-mîthikawiyân;î-mithwâyâyân;î-mithwâyâcik nicawâsimisak ikwa nôsisimak;î-kî-âstîpiyân kayâs;î-wâpahtamân kâ-mithonâkwahk askiyikwa î-pihtawakwâw pithîsîsak î-nikamocik. ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ:ᑯᑕᐠ ᑮᓯᑳᐤ ᐄ ᒦᖨᑲᐏᔮᐣ;ᐄ ᒥᙽᔮᔮᐣ;ᐄ ᒥᙽᔮᒋᐠ ᓂᒐᐚᓯᒥᓴᐠ ᐃᑿ ᓅᓯᓯᒪᐠ;ᐄ ᑮ ᐋᐢᑏᐱᔮᐣ ᑲᔮᐢ;ᐄ ᐚᐸᐦᑕᒫᐣ ᑳ ᒥᖪᓈᑿᕽ ᐊᐢᑭᕀᐃᑿ ᐄ ᐱᐦᑕᐘᒁᐤ ᐱᖩᓰᓴᐠ ᐄ ᓂᑲᒧᒋᐠ᙮ I am grateful:to be given another day;that I am healthy;that my children and grandchildren are healthy;that … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Prayers, Solomon Ratt | 2 Comments

Stay home: Learn Cree 14. A little prayer (y- and th-dialects)

Posted in Audio (y-dialect), Cree Cultural Literacy, Language Lessons, Prayers, Solomon Ratt, Stay Home: Learn Cree, Video | 1 Comment

Stay home: Learn Cree 13. Daily Activities

Posted in Audio (y-dialect), Cree Cultural Literacy, Language Lessons, Prayers, Solomon Ratt, Stay Home: Learn Cree, Video | Leave a comment

Stay home: Learn Cree 11. About Smudging

Posted in Audio (y-dialect), Cree Cultural Literacy, Language Lessons, Prayers, Solomon Ratt, Stay Home: Learn Cree, Video | Leave a comment

Prayer for Protectors: Solomon Ratt (y-dialect)

nimawimostamawâwak kahkiyaw kâ-nâkatêyihtahkik kinipîminaw êkwa kitaskinâw. hay hay ᓂᒪᐏᒧᐢᑕᒪᐚᐘᐠ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑳ ᓈᑲᑌᔨᐦᑕᐦᑭᐠ ᑭᓂᐲᒥᓇᐤ ᐁᑿ ᑭᑕᐢᑭᓈᐤ᙮ ᐦᐊᕀ ᐦᐊᕀ I pray for all who take care of our water and our land, hay hay.

Posted in Audio (y-dialect), Prayers, Solomon Ratt | Leave a comment

A prayer to the four directions: Solomon Ratt (th-dialect, y-dialect)

th-dialect: kisîmanitow, kinanâskomitin kotak kîsikâw î-mithiyan mâci-kîsikanohk isi nimawimôstamowâw mikisiw-ahcahk kita-nâkatawîthimât oskawâsisa ikwa kita-mîthit sîpîthihtamowin. nipakitinâw cistîmâw; sâwanohk isi nimawimôstamowâw âpakosîs-ahcahk kita-nâkatawîthimât oskâya ikwa kita-mîthit kisîwâtisowin. nipakitinîn paskwâwihkaskwa; pahkisimonihk isi nimawimôstamowâw paskwâwimostos-ahcahk kita-nâkatawîthimât okîsohpikiwa ikwa kita-mîthit sîpiyawîsiwin. nipakitinîn wîhkaskwa; kîwîtinohk … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Audio (y-dialect), Identity, Prayers, Solomon Ratt | 1 Comment