Category Archives: Prayers

Finding Cree in Unexpected Places: Gail Bowen

Saskatchewan mystery writer Gail Bowen has written many strong, Cree characters into her Joanne Kilbourn Mystery Series over the years, but a prayer in Plains Cree in What’s Left Behind (2016, page 59) certainly takes things to the next level as … Continue reading

Posted in Prayers | Leave a comment

Thinking – in Cree – of our Murdered and Missing Women and Girls (y-dialect, audio)

Solomon Ratt translated the phrases shown on these images at the request of Jacqueline Anaquod for the Sisters in Spirit Gathering, 4 October 2016. She asked for the words in Cree to reflect on our murdered and missing women and … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Prayers, Solomon Ratt | 1 Comment

A Prayer to Greet the Day: Solomon Ratt (y-dialect)

    kisê-manitow; kinanâskomitin kotak kîsikâw ê-miyiyan.nipakosêyimon anohc ta-miyiyan sîpêyihtamowin, kisêwâtisiwin, sipiyawêsiwin, mîna sâkihitowin.sawêyimik kahkiyaw nitôtêmak mîna niwâhkômâkanak.hay hay. ᑭᓭ ᒪᓂᑐᐤ:  ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ  ᑯᑕᐠ  ᑮᓯᑳᐤ  ᐁ ᒥᔨᔭᐣ᙮ᓂᐸᑯᓭᔨᒧᐣ ᐊᐦᐨ  ᑕ ᒥᔨᔨᐊᐣ ᓰᐯᔨᐦᑕᒧᐏᐣ, ᑭᓭᐚᑎᓯᐏᐣ, ᓯᐱᔭᐍᓯᐏᐣ, ᒦᓇ ᓵᑭᐦᐃᑐᐏᐣ᙮ᓴᐍᔨᒥᐠ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᓂᑑᑌᒪᐠ ᒦᓇ ᓂᐚᐦᑰᒫᑲᓇᐠ᙮ᐦᐊᐩ ᐦᐊᐩ Creator; … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Prayers, Solomon Ratt | 2 Comments

Serenity Prayer: Solomon Ratt (y- and th-dialects)

y-dialect kisêmanito, miyin: waniskêwin ta-pakitêyihtamân kîkwây kâ-wî-wanâhikoyân; sôhkitêhêwin ta-kwêskinamân kîkwây takî-tipêyihtamân; êkwa iyinîsiwin ta-nisitawinamân tânimêwako ta-kaskihtâyân ᑭᓭᒪᓂᑐ, ᒥᔨᐣ: ᐘᓂᐢᑫᐏᐣ ᑕ ᐸᑭᑌᔨᐦᑕᒫᐣ ᑮᒁᐩ ᑳ ᐑ ᐘᓈᐦᐃᑯᔮᐣ ᓲᐦᑭᑌᐦᐁᐏᐣ ᑕ ᑵᐢᑭᓇᒫᐣ ᑮᒁᐩ ᑕᑮ ᑌᐯᔨᐦᑕᒫᐣ ᐁᑿ ᐃᔨᓃᓯᐏᐣ ᑕ ᓂᓯᑕᐏᓇᒫᐣ ᑖᓂᒣᐘᑯ ᑕ ᑲᐢᑭᐦᑖᔮᐣ th-dialect kisîmanito, … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Audio (y-dialect), Prayers, Solomon Ratt, Video | Tagged , , , | 3 Comments