Category Archives: Thanksgiving

Thanksgiving 2019: Solomon Ratt (th-dialect)

anohc ikwa tahto-kîsikâw:ninanâskomon ê-mithwâthwâyâcik nicawâsimisak ikwa nôsisimak; ninanâskomon îkâ awasimî î-âpacihtâyân minihkwîwin ikwa maci-maskihkiya; ninanâskomon î-kaskihtâyân ta-kanawâpahtamân askiy tâpiskôc awâsis: ita kahkithaw kîkway î-mâmaskâsâpahtamân kahkithaw kîkway î-mithonâkwahk.mitho-nanâskomowikîsikanisik tahto-kîsikâw ᐊᓄᐦᐨ ᐃᑿ ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ:ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐁ ᒥᙽᙽᔮᒋᐠ ᓂᒐᐚᓯᒥᓴᐠ ᐃᑿ ᓅᓯᓯᒪᐠ; ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐄᑳ ᐊᐘᓯᒦ ᐄ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐣ ᒥᓂᐦᑹᐏᐣ ᐃᑿ … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt, Thanksgiving | Leave a comment