Category Archives: Audio (th-dialect)

Silence Memes: Solomon Ratt (th-dialect)

kâmwâci-itohtî ita kâ-kimoskâcihtâkwahk ika kâ-papâsîsinânowik ika kisikisi piyahtahîthinowin kâ-ayak kipihtowiwinihk. ᑳᓎᒋ ᐃᑐᐦᑏᐤ ᐃᑕ ᑳ ᑭᒧᐢᑳᒋᐦᑖᑿᕽ ᐃᑲ ᑳ ᐸᐹᓰᓯᓈᓄᐏᐠ ᐃᑲ ᑭᓯᑭᓯ ᐱᔭᐦᑕᐦᐄᖨᓄᐏᐣ ᑳ ᐊᔭᐠ ᑭᐱᐦᑐᐏᐏᓂᕽ᙮ Go placidly amid the noise and haste and remember what peace there may be in silence.’ Desiderata 2. natohta kapihtowêwin: … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt | 1 Comment

môswa kâ-itâpacihiht / How Moose can be Used: Solomon Ratt (th- and y-dialects)

Thanks to Solomon Ratt for his text (and PowerPoint, and reading) and Christine Ravenis for her gorgeous images, shared together in this lesson video. Watch and read along, or scroll down to find text in printable form.

Posted in Audio (th-dialect), Audio (y-dialect), Cree Cultural Literacy, Solomon Ratt, Video | Leave a comment

Thanksgiving 2019: Solomon Ratt (th-dialect)

anohc ikwa tahto-kîsikâw:ninanâskomon ê-mithwâthwâyâcik nicawâsimisak ikwa nôsisimak; ninanâskomon îkâ awasimî î-âpacihtâyân minihkwîwin ikwa maci-maskihkiya; ninanâskomon î-kaskihtâyân ta-kanawâpahtamân askiy tâpiskôc awâsis: ita kahkithaw kîkway î-mâmaskâsâpahtamân kahkithaw kîkway î-mithonâkwahk.mitho-nanâskomowikîsikanisik tahto-kîsikâw ᐊᓄᐦᐨ ᐃᑿ ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ:ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐁ ᒥᙽᙽᔮᒋᐠ ᓂᒐᐚᓯᒥᓴᐠ ᐃᑿ ᓅᓯᓯᒪᐠ; ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐄᑳ ᐊᐘᓯᒦ ᐄ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐣ ᒥᓂᐦᑹᐏᐣ ᐃᑿ … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt, Thanksgiving | Leave a comment

miskanâw – Country Road – Solomon Ratt (th-dialect)

I may be wrong, but this beautiful, flat gravel road, looks like it’s from Muskeg Lake Cree Nation. Locals there swear they’ve got the best, flattest rez roads in Saskatchewan, thanks to Milton Greyeyes and his powerful skills with the … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt, Songs in Cree | Leave a comment

Orange Shirt Day 2019

ᐄ ᐊᑎ ᐳᐚᑕᒫᐣᓂᑮ ᑭᑕᐦᐊᒫᑿᐠ ᐄᑳ ᑕ ᐲᑭᐢᑹᔮᐣ ᓃᐦᐃᖬᐑᐏᐣ ᓂᐲᑭᐢᑹᐏᐣ ᐃᑕᑳ ᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒫᐣ ᐃᑿ ᑳ ᐑᐦᑕᒫᐣ ᓂᑕᐢᑭᕀᓂᓇᐦᐊᐢᑖᓱᐏᐣᓂᑎᖨᓃᓯᐏᐣᑳ ᐃᓯ ᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᔮᐣᑮ ᓇᑐᓇᒷᐠ – ᒫᑲ ᑮ ᑇᐦᐱᓃᐘᐠ –ᑕ ᒦᐢᑯᑕᐢᑖᒋᐠ ᓂᑎᑏᖨᒥᓱᐏᐣ ᑳ ᐃᓯ ᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᔮᐣᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓈᐱᐢᐠ ᑕ ᐱᓯᑿᐢᑏᐠᐃᑕ ᑕ ᐅᐦᐱᑭᐦᑖᓄᐏᐠ ᐅᐢᑭ ᔮᑎᓯᐏᐣᐃᑿ ᐅᐢᑭ ᐃᑕᑭᓱᐏᐣᐃᑕ ᓂᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᐏᐣ ᐄ ᒦᐢᑕᐦᐃᑳᑏᐠ ᐃᑿ … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Orange Shirt Day (30 Sept), Printable | Leave a comment

2020 Calendar: Solomon Ratt, y- and th-dialects – Final Version

2020 Calendar – Finalized and ready to print as of 12 September 2019 (thanks, Sol!) This post presents the updated calendar two ways: As a gallery of 12 images you can scroll through (click on each image to see it … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Audio (y-dialect), Calendar, Printable | Leave a comment

2020 Calendar: Solomon Ratt, y- and th-dialects

This post presents the updated calendar two ways: As a gallery of 12 images you can scroll through (click on each image to see it full size); As a PDF file to download and print for your own use. Click … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Audio (y-dialect), Calendar, Printable | Leave a comment

When we had Sled Dogs (th-dialect, audio)

The Cree-only read-along video that follows below is a gift we can share here in memory of Salamô omisipana: Solomon Ratt’s late older sister. First cousins according to English kinship rules, having mothers who were sisters made Sol and Ida … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Books for Kids, Solomon Ratt, Uncategorized | Leave a comment

1969: Solomon Ratt (th-dialect, audio)

1969 askîwin kâ-kî-akihtîk: nâpîw kî-pimohtîw tipiskâwi-pîsimohk, kî-mâmawinitonâniwin kita-kitohcikâniwik woodstockihk, ikwa kîwîtinohk nîtha niyânanosâp nikî-itahtopiponân î-wîcihakwâw nistîs ikwa nisîmisipan ikwa nohtâwîpan kita-wâskahikanihkîyâhk âmaciwîspimowinihk. tahto-kîkisîpâyâw mâna nikî-pôsinân natamihk î-nitawi-kîskatahahtikwîyâhk. nikî-nîmânân mâna ikotî ohpimî ta-âpihtâ-kîsikani-mîcisoyâhk. ispî kâ-misakâyâhk nikî-kospinân î-nitonawâyâhkwâw minahikwak î-kwayaskosicik ikwa iyakonik … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt | Leave a comment

Fragments of Reality: Solomon Ratt (th-dialect)

pah-piskihc tâpwîwina:âcathohkîwina masinahikanihkkâ-kî-mâwasakonahkwâw opîtatowîwak;namôtha iyakoni misakâmî âcathohkîwina,pah-piskihc poko tâpwîwina. pah-piskihc tâpwîwina:nîsta mîna nikiskisin apisîs ikwa pah-piskihc âcathohkîwina;namôthah misakâmî âcathohkîwina iyakoni,pah-piskihc poko tâpwîwina. pah-piskihc tâpwîwina:ta-apihkîyahk âcathohkîwinamasinahikanihk ohci mîna kikiskisnowininahk;mâmawi-atoskîyahki kika-misakâmî-astânaw âcathohkîwina,namôtha poko pah-piskihc tâpwîwina. ᐸᐦ ᐱᐢᑭᐦᐨ ᑖᐿᐏᓇ:ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᕽᑳ ᑮ ᒫᐘᓴᑯᓇᐦᒁᐤ ᐅᐲᑕᑐᐑᐘᐠ;ᓇᒨᖬ ᐃᔭᑯᓂ ᒥᓴᑳᒦ ᐋᒐᖪᐦᑮᐏᓇ,ᐸᐦ ᐱᐢᑭᐦᐨ … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt | Leave a comment