Falynn Baptiste Christmas Lyrics 2020

2023 Update: Visit YouTube to find Falynn’s full play list from the Christnmas album:

Following are lyrics for all 8 Christmas songs from Falynn Baptiste’s 2020 Christmas Album: feel free to print them out to read and sing along!

(Learn more about the album itself here: https://creeliteracy.org/2020/11/27/falynn-baptiste-christmas-album-2020-y-dialect/)

Angels We Have Heard on High

 1. mâmaskâc okîsikowak
  matwê-miyo-sipwêhamwak
  ôma kihci-nikamowin
  mamihcimwê-nikamowin
 2. ka-mâmawî-nikamocik
  ê-wî-wihtamâkoyakik
  ayamihêw-âcimowin
  iyiniw onikamowin

nâspic mamihcimihk
kisê-manitow tipiyaw okosisa
pê-pihkohiwêyiwah
pê-pihkohiwêyiwah

 1. kiyawâw âhkamêyimok
  kwêyask wî-itêyihtamok
  ka-miyotêyit tahto
  kita-sawêyimêw Jesus
  nâspic mamihcimihk
  kisê-manitow tipiyaw okosisa
  pê-pihkohiwêyiwah
  pê-pihkohiwêyiwah

It Came Upon a Midnight Clear

 1. kî-pêhtâkwan wâsêw-tipiskâhk
  kayâsi-nikamowin
  ôkîsikowak kî-pêyâcik
  êkwa kî-nikâmowak
  pêyahtakêyimohk ôta askiy
  kihci-ohtâwiyimâw
  kawâtan askiy
  okîsikowak ka-nikâmocik
 2. kîsikohk pê-ohtohtêwak kêyâpic
  pah-pêyâhtak ê-pêhâcik
  kêyâpic pêtâkwan nikamowin
  misiwê waskotaskamihk
  okitimâkan ôta askiy
  okîsikowak pêhtâkosiyak
  ê-sawêyimâkanak
  okîsikowak ka-nikamowcik
  okîsikowak ka-nikamowcik

Do You Hear What I Hear

 1. kâ-itât yôtin mâyacikos
  kiwâpahtên cî kâ-wâpahtamân?
  kîsikok mâyacihkos
  kiwâpahtên cî kâ-wâpahtamân?
  acâhkos, acâhkos
  ê-nîmihitoht tipiskâhk
  tâpiskôc ê-osôsit, tâpiskôc ê-osôsit
 2. kâ-itât mâyacikos okanâpahcikêwa
  kipêhtên cî kâ-pêhtamân?
  ê-cistwêk okanâpacikêw
  kipêhtên cî kâ-pêhtamân?
  nikamowin, nikamowin
  ispimihk mistikohk
  pêhtâkosiwin tâpiskôc kihcikamiy,
  pêhtâkosiwin tâpiskôc kihcikamiy.
 3. êkwa kâ-itât kihci-ôkamâwa
  kikiskêyihtên cî kâ-kiskêyihtamân?
  kihcikamikohk kihci-ôkamâw
  kikiskêyihtên cî kâ-kiskêyihtamân?
  awâsis, awâsis
  ê-kawacihit
  pêtamâk mêkiwina,
  pêtamâk mêkiwina
 4. kâ-wihtamowât ayisiyiniwa piko itê
  nanitohtawin kâ-itwêyân
  pêyahtakêyimowin piko itê
  nantohtawin kâ-itwêyân
  awâsis, awâsis
  ê-nipât tipiskâhk
  pêhtamâhkonaw pimâtisiwin,
  pêhtamâhkonaw pimâtisiwin

ki-pêtamâkonaw pimâtisiwin
kiwâpahtên cî kâ-wâpahtamân?
kipêhtên cî kâ-pêhtamân?

O Come All Ye Faithful

 1. pê-itohtêk kahkiyaw kâ-tâpwêhtamêk
  pê-wâpamihk opimâcihiwêw
  ayisiyinihk kî-isi-nihtâwikiw
  êkwa mamihcimâtahk
  êkwa mamihcimâtahk
  êkwa mamihcimâtahk, Jesus Christ
 2. nikamok kiyawâw opimâcihiwêw
  mîna acâhkohk kihci-kîsikohk
  mamihcimihk mêkwâc ê-îspiyihtâkosit
  êkwa mamihcimâtahk
  êkwa mamihcimâtahk
  êkwa mamihcimâtahk, Jesus Christ

What Child Is This?

 1. kîko awâsis awa Mary kâ-tahkonât
  kîsikowak atamiskawêwak okanawêyihcikêwak asici

Chorus
kihci-manitow awa kâ-nihtâwikit ôma anohc
kiyipa mamihcimihk awa Mary okosisa

 1. pêtamawâw mêyihtowina âstamik pê-atamiskahk
  awâsis pê-pihkohiwêw miyotêhêwak sâkihêwak

Chorus
kihci-manitow awa kâ-nihtâwikit ôma anohc
kiyipa mamihcimihk awa Mary okosisa

O Holy Night

 1. êkwa anohc kâ-wî-kihci-tipiskâk
  manitow kî-pê-âsîstâkonaw
  pâstahowin ê-kâsînamâkoyahk
  ohtâwiya ê-wî-ka-kihcihât
  misiwê mamâhtâkosinaniwiw
  pihkohowin kimêyikawinaw

Chorus
nawakîstahk awa kâ-pihkohiwêt
Jesus, Jesus manitow-awâsis

 1. iyinitik anohc ê-wî-sâkihâyahk
  miyo Jesus kâ-pê-nâtikoyahk
  wiya tâpwê kikî-pimâcihikonaw
  ê-wî-kwatakihêstamâkoyahk
  mostosokamikohk kâ-nihtâwikit
  maskosiya kâ-onipêwinit

Silent Night

 1. kâmwâci-tipiskâw
  kihci-tipiskâw
  kâmwâtan, wâsêyâw
  Marie mîna manitowi-awâsis
  awâsis ê-kiyâmêwisit
  wêtinahk kî-nipâw
 2. kâmwâci-tipiskâw
  kihci-tipiskâw
  okanawêyicikêwak
  matwê-koskwêyihtamwak
  opimâcihiwêw
  anohc nihtâwikiw.

Rudolph The Red-Nosed Reindeer

 1. kikiskêyimâw Dasher, êkwa Dancer, êkwa Prancer, êkwa Vixen
  Comet, êkwa Cupid, êkwa Donner, êkwa Blitzen
  mâka kikiskisin cî
  atihk kâ-âcimiht?
 2. Rudolph mihkokot atihk
  kî-wâsêyâyiw okot;
  kîspin kiwâpahtamwân,
  ka-kî-itwân ê-wâstêyik.
 3. êkwa kahkiyaw atihkwak
  kî-nanôyacimêwak.
  môya pakitinêwak
  ka-wîci-mêtawêmikocik.
 4. êkwa pêyakwâw ê-tipiskâk
  Santa kî-pê-itwêw:
  Rudolph tâpwê kiwâsêkotân,
  mahti nîkân-tâpahastimwê!
 5. êkwa kahkiyaw sâkihêwak:
  kî-pâhpi-têpwêwak:
  Rudolph mihkokot atihk
  ka-miyo-âcimikawin!
  ka-miyo-âcimikawin!

Contact Us:

  Subscribe: