Serenity Prayer: Solomon Ratt (y- and th-dialects)

y-dialect
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=cPLsk0AN0XU&w=420&h=315]

kisêmanito, miyin: waniskêwin
ta-pakitêyihtamân kîkwây
kâ-wî-wanâhikoyân;
sôhkitêhêwin ta-kwêskinamân
kîkwây takî-tipêyihtamân;
êkwa iyinîsiwin ta-nisitawinamân
tânimêwako ta-kaskihtâyân
ᑭᓭᒪᓂᑐ, ᒥᔨᐣ: ᐘᓂᐢᑫᐏᐣ
ᑕ ᐸᑭᑌᔨᐦᑕᒫᐣ ᑮᒁᐩ
ᑳ ᐑ ᐘᓈᐦᐃᑯᔮᐣ
ᓲᐦᑭᑌᐦᐁᐏᐣ ᑕ ᑵᐢᑭᓇᒫᐣ
ᑮᒁᐩ ᑕᑮ ᑌᐯᔨᐦᑕᒫᐣ
ᐁᑿ ᐃᔨᓃᓯᐏᐣ ᑕ ᓂᓯᑕᐏᓇᒫᐣ
ᑖᓂᒣᐘᑯ ᑕ ᑲᐢᑭᐦᑖᔮᐣ

th-dialect
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BbMvWY9I2nY&w=420&h=315]

kisîmanito, mithin: waniskîwin
ta-pakitîthihtamân kîkwây
kâ-wî-wanâhikoyân;
sôhkitîhiwin ta-kwîskinamân;
kîkwây takî-tipîthihtamân;
ikwa ithinîsiwin ta-nisitawinamân
tânimî-yako ta-kaskihtâyân.
ᑭᓰᒪᓂᑐ, ᒥᖨᐣ: ᐘᓂᐢᑮᐏᐣ
ᑕ ᐸᑭᑏᖨᐦᑕᒫᐣ ᑮᒁᐩ
ᑳ ᐑ ᐘᓈᐦᐃᑯᔮᐣ
ᓲᐦᑭᑌᐦᐁᐏᐣ ᑕ ᑹᐢᑭᓇᒫᐣ
ᑮᒁᐩ ᑕᑮ ᑎᐲᖨᐦᑕᒫᐣ
ᐃᑿ ᐃᖨᓃᓯᐏᐣ ᑕ ᓂᓯᑕᐏᓇᒫᐣ
ᑖᓂᒣ ᔭᑯ ᑕ ᑲᐢᑭᐦᑖᔮᐣ

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: