For Father’s Day: Solomon Ratt (th-dialect)

ispî kâ-kî-awâsisîwiyân kapî mâna nikî-wîcîwâw nohtâwîpan kâ-papâmahkamikisit. nikî-wîcîwâw kâ-nitawi-tâpwakît ikwa mîna kâ-kî-nâtakwît; nikî-wîcîwâw kâ-kî-nitawi-pakitahwât ikwa mîna kâ-kî-nâtathapît; nikî-wîcîwâw kâ-kî-nitawi-wanihikît ikwa mîna kâ-kî-nitaiwi-nâciwanihikanît; nikî-wîcîwâw kâ-kî-nâcihmihtîhahk ikwa kâ-nitawiminît. kahkithaw iyakoni kîkwaya nikî-ati-kiskîthihtîn, î-kî-kiskinwawâpamak nohtâwîpan. ikwa ispî kâ-kî-mâci-ayamihcikiyân tâpiskôc îkâ kîkway î-kiskîthihtamân nikî-isi-pamihikwak okiskinwahamâkanak, î-kî-kakwî-nîpîwihicik kâ-kî-pî-isi-nîhithawi-pimâtisiyân.

ᐃᐢᐲ ᑳᑮᐊᐚᓯᓰᐏᔮᐣ ᑲᐲ ᒫᓇ ᓂᑮᐑᒌᐚᐤ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᑳᐸᐹᒪᐦᑲᒥᑭᓯᐟ᙮   ᓂᑮᐑᒌᐚᐤ ᑳᓂᑕᐏᑖᑅᑮᐟ ᐃᑿ ᒦᓇ ᑳᑮᓈᑕᑹᐟ;  ᓂᑮᐑᒌᐚᐤ ᑳᑮᓂᑕᐏᐸᑭᑕᐦᐚᐟ ᐃᑿ ᒦᓇ ᑳᑮᓈᑕᖬᐲᐟ;  ᓂᑮᐑᒌᐚᐤ ᑳᑮᓂᑕᐏ ᐘᓂᐦᐃᑮᐟ ᐃᑿ ᒦᓇ ᑳ ᑮ ᓂᑕᐃᐏ ᓈᒋᐘᓂᐦᐃᑲᓃᐟ ᓂᑮ ᐑᒌᐚᐤ ᑳ ᑮ ᓈᒋᐦᒥᐦᑏᐦᐊᕽ ᐃᑿ ᑳ ᓂᑕᐏᒥᓃᐟ᙮ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐃᔭᑯᓂ ᑮᑿᔭ ᓂᑮ ᐊᑎ ᑭᐢᑮᖨᐦᑏᐣ , ᐄ ᑮ ᑭᐢᑭᓌᐚᐸᒪᐠ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᙮ ᐃᑿ ᐃᐢᐲ ᑳ ᑮ ᒫᒋ ᐊᔭᒥᐦᒋᑭᔮᐣ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐄᑳ ᑮᑿᕀ ᐄ ᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒫᐣ ᓂᑮ ᐃᓯ ᐸᒥᐦᐃᑿᐠ ᐅᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑲᓇᐠ, ᐄᑮᑲᑹᓃᐲᐏᐦᐃᒋᐠ ᑳᑮᐲᐃᓯᓃᐦᐃᖬᐏ ᐱᒫᑎᓯᔮᐣ᙮

When I was a child I always accompanied my late father as he went about doing the things he needed to do. I went with him when he went setting snares for rabbits and when he went to check on the snares; I went with him when he went to set the net and when he went to fetch the net; I went with him when he went setting traps and when he went to check the traps; I went with him when he went in the canoe for firewood and when he went berry picking. I came to know how to do all those things by watching my late father. So then, when I started school it was like I knew nothing, that is how the teachers treated me, as they tried to make me feel ashamed of my Cree way of life.

anohc ôma kîthânaw kâ-ati-kiskinwahamâkiyahk kanawâpahtîtân itowihk kiskîthihtamowin awâsis kâ-pîtât okiskinwahamâtowinihk ikwa ikota ohci ati-takwastâtân kotaka kiskîthihtamowina.

ᐊᓄᐦᐨ ᐆᒪ ᑮᔭᐋᓇᐤ ᑳᐊᑎᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑭᔭᕽ ᑲᓇᐚᐸᐦᑏᑖᐣ ᐃᑐᐏᕽ ᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒧᐏᐣ ᐊᐚᓯᐢ ᑳᐲᑖᐟ ᐅᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑐᐏᓂᕽ ᐃᑿ ᐃᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᐊᑎ ᑕᑿᐢᑖᑖᐣ ᑯᑕᑲ ᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒧᐏᓇ᙮

Today, those of us who are beginning to teach, let’s look at what knowledge the child brings to the classroom and from there we can add to further his knowledge.

tîniki nohtâwîpan.

ᑏᓂᑭ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ᙮

Thank you, my late father.

Vocabulary:

Happy Father’s Day. Add the plural (k) if you’re speaking to more than one father.

  • miyo-ohtâwîmâwi-kîsikanisi(k)   (y-dialect)
  • mino-ohtâwîmâwi-kîsikanisi(k)   (n-dialect)
  • mitho-ohtâwîmâwi-kîsikanisi(k)   (t-dialect)

Some speakers read these greetings like imperatives (ordering people around). They prefer forms like the following. These ones mean, “May you have a happy father’s day” (add the plural (âwâw) for if you’re speaking to more than one father)

  • ka-wî-miyo-ohtâwîmâwi-kîsikanisin(âwâw)
  • ka-wî-mino-ohtâwîmâwi-kîsikanisin(âwâw)
  • ka-wî-mitho-ohtâwîmâwi-kîsikanisin(âwâw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: