Orange Shirt Day 2019

ᐄ ᐊᑎ ᐳᐚᑕᒫᐣ
ᓂᑮ ᑭᑕᐦᐊᒫᑿᐠ ᐄᑳ ᑕ ᐲᑭᐢᑹᔮᐣ ᓃᐦᐃᖬᐑᐏᐣ
ᓂᐲᑭᐢᑹᐏᐣ ᐃᑕ
ᑳ ᑭᐢᑮᖨᐦᑕᒫᐣ ᐃᑿ ᑳ ᐑᐦᑕᒫᐣ ᓂᑕᐢᑭᕀ
ᓂᓇᐦᐊᐢᑖᓱᐏᐣ
ᓂᑎᖨᓃᓯᐏᐣ
ᑳ ᐃᓯ ᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᔮᐣ
ᑮ ᓇᑐᓇᒷᐠ – ᒫᑲ ᑮ ᑇᐦᐱᓃᐘᐠ –
ᑕ ᒦᐢᑯᑕᐢᑖᒋᐠ ᓂᑎᑏᖨᒥᓱᐏᐣ
ᑳ ᐃᓯ ᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᔮᐣ
ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓈᐱᐢᐠ ᑕ ᐱᓯᑿᐢᑏᐠ
ᐃᑕ ᑕ ᐅᐦᐱᑭᐦᑖᓄᐏᐠ ᐅᐢᑭ ᔮᑎᓯᐏᐣ
ᐃᑿ ᐅᐢᑭ ᐃᑕᑭᓱᐏᐣ
ᐃᑕ ᓂᓃᐦᐃᖬᐚᑎᓯᐏᐣ
ᐄ ᒦᐢᑕᐦᐃᑳᑏᐠ ᐃᑿ ᐄ ᑳᓰᐦᐃᑳᑏᐠ
ᐃᑿ ᐊᓂᐦᐃ ᐃᑏᖨᒥᓱᐏᓇ
‘ᐅᑮᐢᑹᐲᐢᐠ,ᐃ ‘ᐅᑭᐦᑎᒥᐤ,ᐃ ᐃᒪᒑᔨᓯᐏᐣ,ᐃ ᐃᑿ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᑮᑿᕀ
ᑳ ᐃᓯ ᒪᒋ ᐃᑏᖨᐦᒋᑳᓱᐟ ‘ᐃᖨᓂᐏ
ᐊᓇ ᐅᑭᒫᐏᐏᐣ ᑳ ᐅᖬᐢᑖᐟ
ᐃᑯᑕ ᐱᓯᑿᐢᑏ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓈᐱᐢᑯᕽ ᑕ ᐅᖬᐢᑖᒋᐠ᙮
ᑮ ᑇᐦᐱᓃᐘᐠ!

Click here for th-dialect audio:

For the y-dialect version of this poem, including syllabics and audio, visit https://creeliteracy.org/2014/01/15/solomon-ratt-2013-on-the-threshold-of-a-dream/

 

One Response

  1. Thank you! Is there more information for 2020 Orange Shirt Day? I appreciate your work in this and support this social advocacy and awareness!

    Kindly,

    Audra Foggin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: