The Lord’s Prayer (Dolores Sand, y-dialect)

This traditional Christian prayer is given here to answer a request made in the  #CreeSimonSays FaceBook Group. The audio recording was provided by Dolores Greyeyes Sand, who learned this translation at the Church of St Joseph, in John D’Or Prairie Alberta, and uses it daily.

nohtāwīnān kihci-kīsikohk kâ-ayāyan
pitanē ē-miywēyihcikātēk kiwīhowin,

pitanē ē-ohcihcipayik kitipēyicikēwin,
kā-isi-nanitohtākawiyan kīsikohk pitanē ēkosi isi waskitaskamik.

anohc kā-kīsikāk miyinān nipahkwēsikaniminān,
mīna tahtwāw kīsikāki,
kā-isi-kāsinamawāyākwāw aniki kā-kī-māyi-totākoyahkwāw,

ēkosi wī-isi-kāsinamawinān kā-kī-māyi-totamahk,
pisiskēyiminān ēkāya ka-maci-māmitonēyihtamahk,
iyīkatēnamawinān kā-māyatahk.

kiya kit-ayān tipēyicikēwin mīna sohkātisiwin mīna kistēyihtākosiwin.
kakikē mīna kakikē.

pitanē ēkosi ihkik.

=================

ᓄᐦᑖᐑᓈᐣ ᑭᐦᒋ ᑮᓯᑯᕽ ᑳ ᐊᔮᔭᐣ
ᐱᑕᓀ ᐁ ᒥᔰᔨᐦᒋᑳᑌᐠ ᑭᐑᐦᐅᐏᐣ,

ᐱᑕᓀ ᐁ ᐅᐦᒋᐦᒋᐸᔨᐠ ᑭᑎᐯᔨᒋᑫᐏᐣ,
ᑳ ᐃᓯ ᓇᓂᑐᐦᑖᑲᐏᔭᐣ ᑮᓯᑯᕽ ᐱᑕᓀ ᐁᑯᓯ ᐃᓯ ᐘᐢᑭᑕᐢᑲᒥᐠ᙮

ᐊᓄᐦᐨ ᑳ ᑮᓯᑳᐠ ᒥᔨᓈᐣ ᓂᐸᐦᑵᓯᑲᓂᒥᓈᐣ,
ᒦᓇ ᑕᐦᑤᐤ ᑮᓯᑳᑭ,
ᑳ ᐃᓯ ᑳᓯᓇᒪᐚᔮᒁᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᒫᔨ ᑐᑖᑯᔭᐦᒁᐤ,

ᐁᑯᓯ ᐑ ᐃᓯ ᑳᓯᓇᒪᐏᓈᐣ ᑳ ᑮ ᒫᔨ ᑐᑕᒪᕽ,
ᐱᓯᐢᑫᔨᒥᓈᐣ ᐁᑳᔭ ᑲ ᒪᒋ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒪᕽ,
ᐃᔩᑲᑌᓇᒪᐏᓈᐣ ᑳ ᒫᔭᑕᕽ᙮

ᑭᔭ ᑭᑕᔮᐣ ᑎᐯᔨᒋᑫᐏᐣ ᒦᓇ ᓱᐦᑳᑎᓯᐏᐣ ᒦᓇ ᑭᐢᑌᔨᐦᑖᑯᓯᐏᐣ᙮
ᑲᑭᑫ ᒦᓇ ᑲᑭᑫ᙮

ᐱᑕᓀ ᐁᑯᓯ ᐃᐦᑭᐠ᙮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: