“Lest I Forget” Solomon Ratt (audio, th-dialect)

Sol as a cadet at school, age 14

kâkikî nika-kiskisin
kâ-kî-awâsisiwiyân
ispî kâ-kî-kwâsihikawiyân nîkihk ohci
ta-nitawi-ayamihcikiyân ohpimî, wahthaw nîkihk ohci.
kîspin wanikiskisiyâni
nika-mîtawâkâtâwak
kahkithaw awâsisak kâ-kî-wanihcik,
kahkithaw awâsisak kâ-kî-nipahihcik,
namwâc nika-kistîthimihâwak
kîspin wanikiskisitotawakwâwi.
kîspin wanikiskisiyâni nika-wanihon;
kîspin wanikiskisiyâni nika-wanihâw nitahcahk.

ᑳᑭᑮ ᓂᑲ ᑭᐢᑭᓯᐣ
ᑳ ᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᐣ
ᐃᐢᐲ ᑳ ᑮ ᒁᓯᐦᐃᑲᐏᔮᐣ ᓃᑭᕽ ᐅᐦᒋ
ᑕ ᓂᑕᐏ ᐊᔭᒥᐦᒋᑭᔮᐣ ᐅᐦᐱᒦ , ᐘᐦᖬᐤ ᓃᑭᕽ ᐅᐦᒋ᙮
ᑮᐢᐱᐣ ᐘᓂᑭᐢᑭᓯᔮᓂ
ᓂᑲ ᒦᑕᐚᑳᑖᐘᐠ
ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᑳ ᑮ ᐘᓂᐦᒋᐠ,
ᑲᐦᑭᖬᐤ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᑳ ᑮ ᓂᐸᐦᐃᐦᒋᐠ,
ᓇᒹᐨ ᓂᑲ ᑭᐢᑏᖨᒥᐦᐋᐘᐠ
ᑮᐢᐱᐣ ᐘᓂᑭᐢᑭᓯᑐᑕᐘᒁᐏ ᙮
ᑮᐢᐱᐣ ᐘᓂᑭᐢᑭᓯᔮᓂ ᓂᑲ ᐘᓂᐦᐅᐣ
ᑮᐢᐱᐣ ᐘᓂᑭᐢᑭᓯᔮᓂ ᓂᑲ ᐘᓂᐦᐋᐤ ᓂᑕᐦᒐᕽ ᙮

Forever I will remember
as a child
when I was kidnapped from my home
to go to school elsewhere, from my home.
If I forget
I will disrespect
all the children who were lost,
all the children who were killed.
I would not show them honour
if I forget about them.
If I forget, I will be lost.
If I forget, I will lose my soul.

2 Responses

  1. ᑖᐯᐧ ᑭᒪᒥᐦᒋᐦᐃᐣ ᐆᒪ ᑳᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐣ.
    ᓲᐢᑳᐧᐨ ᓂᐦᐁᐦᐃᕽ ᓂᒨᓯᐦᑖᐣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: