A prayer to the four directions: Solomon Ratt (th-dialect, y-dialect)

th-dialect:

kisîmanitow, kinanâskomitin kotak kîsikâw î-mithiyan

mâci-kîsikanohk isi nimawimôstamowâw mikisiw-ahcahk kita-nâkatawîthimât oskawâsisa ikwa kita-mîthit sîpîthihtamowin. nipakitinâw cistîmâw;

sâwanohk isi nimawimôstamowâw âpakosîs-ahcahk kita-nâkatawîthimât oskâya ikwa kita-mîthit kisîwâtisowin. nipakitinîn paskwâwihkaskwa;

pahkisimonihk isi nimawimôstamowâw paskwâwimostos-ahcahk kita-nâkatawîthimât okîsohpikiwa ikwa kita-mîthit sîpiyawîsiwin. nipakitinîn wîhkaskwa;

kîwîtinohk isi nimawimôstamowâw maskwa-ahcahk kita-nâkatawîthimât kîhtiyaya ikwa kita-mîthit sâkihitowin. nipakitinîn mâsikîsk.

sawîthimik kahkithaw niwâhkômâkanak, hay-hay.

ᑭᓰᒪᓂᑐᐤ, ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ ᑯᑕᐠ ᑮᓯᑳᐤ ᐄᒥᐟᐦᐃᔭᐣ

ᒫᒋᑮᓯᑲᓄᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᒥᑭᓯᐘᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐑᐟᐦᐃᒫᐟ ᐅᐢᑲᐚᓯᓴ ᐃᑿ ᑭᑕᒦᐟᐦᐃᐟ ᓰᐲᐟᐦᐃᐦᑕᒧᐏᐣ. ᓂᐸᑭᑎᓈᐤ ᒋᐢᑏᒫᐤ;

ᓵᐘᓄᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᐋᐸᑯᓰᓴᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐑᐟᐦᐃᒫᐟ ᐅᐢᑳᔭ ᐃᑿ ᑭᑕᒦᐟᐦᐃᐟ ᑭᓰᐚᑎᓱᐏᐣ. ᓂᐸᑭᑎᓃᐣ ᐸᐢᒁᐏᐦᑲᐢᑿ;

ᐸᐦᑭᓯᒧᓂᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᐸᐢᒁᐏᒧᐢᑐᓴᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐑᐟᐦᐃᒫᐟ ᐅᑮᓱᐦᐱᑭᐘ ᐃᑿ ᑭᑕᒦᐟᐦᐃᐟ ᓰᐱᔭᐑᓯᐏᐣ. ᓂᐸᑭᑎᓃᐣ ᐑᐦᑲᐢᑿ;

ᑮᐑᑎᓄᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᒪᐢᑿᐊᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐑᐟᐦᐃᒫᐟ ᑮᐦᑎᔭᔭ ᐃᑿ ᑭᑕᒦᐟᐦᐃᐟ ᓵᑭᐦᐃᑐᐏᐣ. ᓂᐸᑭᑎᓃᐣ ᒫᓯᑮᐢᐠ.

ᓴᐑᐟᐦᐃᒥᐠ ᑲᐦᑭᐟᐦᐊᐤ ᓂᐚᐦᑰᒫᑲᓇᐠ, ᐊᕀᐦᐊᕀ.

Creator, I thank you for another day.

To the East I pray to the Eagle Spirit to take care of the newborns and to give me patience.
I set down tobacco;
To the South I pray to the Mouse Spirit to take care of the youth and to give me kindness.
I set down sage;
To the West I pray to the Buffalo Spirit to take care of the adults and to give me tolerance.
I set down sweet grass;
To the North I pray to the Bear Spirit to take care of the Elders and to give me love.
I set down cedar.
Bless all my relatives, hay-hay.

[y-dialect:] 

kisêmanitow, kinanâskomitin kotak kîsikâw ê-miyiyan 

sâkâstênohk isi nimawimôstamowâw mikisiw-ahcahk kita-nâkatawêyimât oskawâsisa êkwa kita-miyit sîpêyihtamowin.
nipakitinâw cistêmâw;

sâwanohk
isi nimawimôstamowâw âpakosîs-ahcahk kita-nâkatawêyimât oskâya êkwa kita-miyit kisêwâtisiwin.
nipakitinên paskwâwihkaskwa;

pahkisimotâhk
isi nimawimôstamowâw paskwâwimostos-ahcahk kita-nâkatawêyimât okîsohpikiwa êkwa kita-miyit sîpiyawêsiwin.
nipakitinên wîhkaskwa;

kîwêtinohk
isi nimawimôstamowâw maskwa-ahcahk kita-nâkatawêyimât kêhtê-aya êkwa kita-miyit sâkihitowin.
nipakitinên mâsikîsk.

sawêyimik kahkiyaw niwâhkômâkanak, hay-hay.

ᑭᓭᒪᓂᑐᐤ, ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ ᑯᑕᐠ ᑮᓯᑳᐤ ᐁᒥᔨᔭᐣ

ᓵᑳᐢᑌᓄᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᒥᑭᓯᐘᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐍᔨᒫᐟ ᐅᐢᑲᐚᓯᓴ ᐁᑿ ᑭᑕᒥᔨᐟ ᓰᐯᔨᐦᑕᒧᐏᐣ.
ᓂᐸᑭᑎᓈᐤ ᒋᐢᑌᒫᐤ;

ᓵᐘᓄᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᐋᐸᑯᓰᓴᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐍᔨᒫᐟ ᐅᐢᑳᔭ ᐁᑿ ᑭᑕᒥᔨᐟ ᑭᓭᐚᑎᓯᐏᐣ.
ᓂᐸᑭᑎᓀᐣ ᐸᐢᒁᐏᐦᑲᐢᑿ;

ᐸᐦᑭᓯᒧᑖᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᐸᐢᒁᐏᒧᐢᑐᓴᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐍᔨᒫᐟ ᐅᑮᓱᐦᐱᑭᐘ ᐁᑿ ᑭᑕᒥᔨᐟ ᓰᐱᔭᐍᓯᐏᐣ.
ᓂᐸᑭᑎᓀᐣ ᐑᐦᑲᐢᑿ;

ᑮᐍᑎᓄᕽ ᐃᓯ ᓂᒪᐏᒨᐢᑕᒧᐚᐤ ᒪᐢᑿᐊᐦᒐᕽ ᑭᑕᓈᑲᑕᐍᔨᒫᐟ ᑫᐦᑌᐊᔭ ᐁᑿ ᑭᑕᒥᔨᐟ ᓵᑭᐦᐃᑐᐏᐣ.
ᓂᐸᑭᑎᓀᐣ ᒫᓯᑮᐢᐠ.

ᓴᐍᔨᒥᐠ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᓂᐚᐦᑰᒫᑲᓇᐠ, ᐦᐊᕀᐦᐊᕀ.

Creator, I thank you for another day.

To the East I pray to the Eagle Spirit to take care of the newborns and to give me patience. I set down tobacco;
To the South I pray to the Mouse Spirit to take care of the youth and to give me kindness.
I set down sage;
To the West I pray to the Buffalo Spirit to take care of the adults and to give me tolerance.
I set down sweet grass;
To the North I pray to the Bear Spirit to take care of the Elders and to give me love.
I set down cedar.
Bless all my relatives, hay-hay.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: