nôcokwêsiw kitânawêw: Solomon Ratt (y-dialect)

I’m not sure who prompted this fresh translation into Cree, but it’s lots of fun. Solomon Ratt’s video appears below, and the full text of the song appears below that. Have fun (and be careful what you swallow!)

pêyak nôcokwêsiw
ôcêwa kî-mowêw
tânêhki êtikwê kâ-mowât ôcêwa?
ta-nipiw êtikwê…
ᐯᔭᐠ ᓅᒍᑵᓯᐤ
ᐆᒉᐘ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑖᓀᐦᑭ ᐁᑎᑵ ᑳ ᒧᐚᐟ ᐆᒉᐘ?
ᑕ ᓂᐱᐤ ᐁᑎᑵ…
pêyak nôcokwêsiw
piyêsîsa kî-mowêw,
piyêsîsa kî-mowêw
ta-mowâyit apihkêsa
apihkêsa kî-mowêw
ta-mowâyit ôcêwa,
tânêhki êtikwê kâ-mowât ôcêwa?
ta-nipiw êtikwê…
ᐯᔭᐠ ᓅᒍᑵᓯᐤ
ᐱᔦᓰᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ,
ᐱᔦᓰᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐊᐱᐦᑫᓴ
ᐊᐱᐦᑫᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐆᒉᐘ,
ᑖᓀᐦᑭ ᐁᑎᑵ ᑳ ᒧᐚᐟ ᐆᒉᐘ?
ᑕ ᓂᐱᐤ ᐁᑎᑵ…
pêyak nôcokwêsiw
atimwa kî-mowêw,
atimwa kî-mowêw
ta-mowâyit minôsa,
minôsa kî-mowêw
ta-mowâyit piyêsîsa,
piyêsîsa kî-mowêw
ta-mowâyit apihkêsa
apihkêsa kî-mowêw
ta-mowâyit ôcêwa,
tânêhki êtikwê kâ-mowât ôcêwa?
ta-nipiw êtikwê…
ᐯᔭᐠ ᓅᒍᑵᓯᐤ
ᐊᑎᒷ ᑮ ᒧᐍᐤ,
ᐊᑎᒷ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᒥᓅᓴ,
ᒥᓅᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐱᔦᓰᓴ,
ᐱᔦᓰᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐊᐱᐦᑫᓴ
ᐊᐱᐦᑫᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐆᒉᐘ,
ᑖᓀᐦᑭ ᐁᑎᑵ ᑳ ᒧᐚᐟ ᐆᒉᐘ?
ᑕ ᓂᐱᐤ ᐁᑎᑵ…
pêyak nôcokwêsiw
maskwa kî-mowêw,
maskwa kî-mowêw
ta-mowâyit atimwa,
atimwa kî-mowêw
ta-mowâyit minôsa,
minôsa kî-mowêw
ta-mowâyit piyêsîsa,
piyêsîsa kî-mowêw
ta-mowâyit apihkêsa
apihkêsa kî-mowêw
ta-mowâyit ôcêwa,
tânêhki êtikwê kâ-mowât ôcêwa?
ta-nipiw êtikwê…
ᐯᔭᐠ ᓅᒍᑵᓯᐤ
ᒪᐢᑿ ᑮ ᒧᐍᐤ,
ᒪᐢᑿ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐊᑎᒷ,
ᐊᑎᒷ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᒥᓅᓴ,
ᒥᓅᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐱᔦᓰᓴ,
ᐱᔦᓰᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐊᐱᐦᑫᓴ
ᐊᐱᐦᑫᓴ ᑮ ᒧᐍᐤ
ᑕ ᒧᐚᔨᐟ ᐆᒉᐘ,
ᑖᓀᐦᑭ ᐁᑎᑵ ᑳ ᒧᐚᐟ ᐆᒉᐘ?
ᑕ ᓂᐱᐤ ᐁᑎᑵ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: