Overcoming Erasure: Wayne Jackson (y-dialect)

kêkâc ê-kî-wanihtâyahk kinêhiyawinaw mâka sohkâtisiwin ê-kî-miyikôsiyahk. kâwi ka-pasakônênaw anima kêkâc kâ-kî-kâsêhâhkik.

ᑫᑳᐨ ᐁ ᑮ ᐘᓂᐦᑖᔭᕽ ᑭᓀᐦᐃᔭᐏᓇᐤ ᒫᑲ ᓱᐦᑳᑎᓯᐏᐣ ᐁ ᑮ ᒥᔨᑰᓯᔭᕽ᙮ ᑳᐏ ᑲ ᐸᓴᑰᓀᓇᐤ ᐊᓂᒪ ᑫᑳᐨ ᑳ ᑮ ᑳᓭᐦᐋᐦᑭᐠ᙮

A powerful observation for National Indigenous People’s Day 2020. Thanks, Wayne! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: