Vowels Wearing Hats: Solomon Ratt (y-dialect)

pêyakwâw êsa masinahikwêwinak kî-papâmohtêwak. kêtahtawêw kâ-sîkipêstâk! kêkâc kahkiyaw masinahikêwinak kî-sâpopêwak! aniki piko â, ê, î, êkwa ô namwâc kî-ohci-sâpopêwak ayisk ê-kikastotinêcik.

êkwa kî-miywêyihtamwak kimiwan ê-itwêcik “â, ê, î, êkwa ô”!

ᐯᔭᒁᐤ ᐁᓴ ᒪᓯᓇᐦᐃᑵᐏᓇᐠ ᑮ ᐸᐹᒧᐦᑌᐘᐠ᙮ ᑫᑕᐦᑕᐍᐤ ᑳ ᓰᑭᐯᐢᑖᐠ! ᑫᑳᐨ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐏᓇᐠ ᑮ ᓵᐳᐯᐘᐠ! ᐊᓂᑭ ᐱᑯ ᐋ, ᐁ, ᐄ, ᐁᑿ ᐆ ᓇᒹᐨ ᑮ ᐅᐦᒋ ᓵᐳᐯᐘᐠ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᑭᑲᐢᑐᑎᓀᒋᐠ᙮

ᐁᑿ ᑮ ᒥᔰᔨᐦᑕᒷᐠ ᑭᒥᐘᐣ ᐁ ᐃᑘᒋᐠ “ᐋ, ᐁ, ᐄ, ᐁᑿ ᐆ”!

Once the letters (of the alphabet) went out for a walk. Suddenly there was a downpour! Almost all the letters got soaked! Only those â, ê, î, and ô didn’t get wet because they were wearing hats.

And they enjoyed the rain saying, “â, ê, î, and ô!”

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: