Thanksgiving 2019: Solomon Ratt (th-dialect)

anohc ikwa tahto-kîsikâw:
ninanâskomon ê-mithwâthwâyâcik nicawâsimisak ikwa nôsisimak; ninanâskomon îkâ awasimî î-âpacihtâyân minihkwîwin ikwa maci-maskihkiya; ninanâskomon î-kaskihtâyân ta-kanawâpahtamân askiy tâpiskôc awâsis: ita kahkithaw kîkway î-mâmaskâsâpahtamân kahkithaw kîkway î-mithonâkwahk.
mitho-nanâskomowikîsikanisik tahto-kîsikâw

ᐊᓄᐦᐨ ᐃᑿ ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ:
ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐁ ᒥᙽᙽᔮᒋᐠ ᓂᒐᐚᓯᒥᓴᐠ ᐃᑿ ᓅᓯᓯᒪᐠ; ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐄᑳ ᐊᐘᓯᒦ ᐄ ᐋᐸᒋᐦᑖᔮᐣ ᒥᓂᐦᑹᐏᐣ ᐃᑿ ᒪᒋ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ; ᓂᓇᓈᐢᑯᒧᐣ ᐄ ᑲᐢᑭᐦᑖᔮᐣ ᑕ ᑲᓇᐚᐸᐦᑕᒫᐣ ᐊᐢᑭᕀ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐊᐚᓯᐢ: ᐃᑕ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᑮᑿᕀ ᐄ ᒫᒪᐢᑳᓵᐸᐦᑕᒫᐣ ᑲᐦᑭᖬᐤ ᑮᑿᕀ ᐄ ᒥᖪᓈᑿᕽ᙮
ᒥᖪ ᓇᓈᐢᑯᒧᐏᑮᓯᑲᓂᓯᐠ ᑕᐦᑐ ᑮᓯᑳᐤ!

Today and every day:
I give thanks that my children and my gran
dchildren are healthy; I give thanks that I no longer use alcohol and drugs; I give thanks for the ability to look at the world as would a child: looking at all things in wonder and all things are beautiful.
Happy Thanksgiving everyday!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: